کلمه را برای جستجو وارد کنید .

ترکیب و و ظایف شورای مدرسه ترکیب و و ظایف شورای مدرسه

شورای مدرسه

ماده ۱۰- در راستای سیاست مدرسه محوری و تفویض اختیارات به مدارس و به منظور توسعه مشارکت ، همکاری و استفاده از تجارب معلمان ، مربیان و اولیای دانش آموزان در اداره مدرسه ، بهبود فرایند تصمیم گیری ، ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی و اداری ، تدوین برنامه های سالانه دوره اول دبیرستان و برنامه سالانه دوره دوم دبیرستان مدرسه و هماهنگی امور و نظارت بر فعالیت های مربوط ، در هر یک از مدارس شورایی به نام شورای مدرسه تشکیل می گردد . ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای مدرسه به شرح زیر است :

 

ترکیب اعضا شورای مدرسه

۱- مدیر مدرسه .

۲- معاونین مدرسه .

۳- یک نفر از مربیان امور تربیتی یا مشاوران به انتخاب مربیان و مشاوران مدرسه .

۴- نماینده شورای معلمان .

۵- نماینده انجمن اولیا و مربیان به انتخاب انجمن .

تبصره – در صورت لزوم و به ویژه در مواقعی که پیشنهادهای شورای دانش آموزان مطرح است مدیر مدرسه از نماینده شورای دانش آموزان و بر حسب مورد از افراد ذیربط و صاحب نظر برای شرکت در جلسات شورای مدرسه دعوت می کند.

 

شرح وظایف شورای مدرسه

۱- مراقبت و نظارت بر فعالیت های مدرسه در چهار چوب اهداف مصوب دوره تحصیلی و مفاد این آیین نامه .

۲- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و دستورعمل های مربوط و بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش و برنامه ریزی برای توجیه و آموزش عوامل ذیربط .

۳- بررسی و تأیید برنامه های پیشنهادی سالانه مدرسه که از سوی مدیر، در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط ، به شورا ارائه می شود .

۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای ارائه شده از سوی شورای معلمان، انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزان .

۵- بررسی و تأیید برنامه های مربوط به بزرگداشت ایام الله و مناسبت های مختلف دینی و انقلابی و ملی .

۶- بررسی و تأیید برنامه های مربوط به مسابقات علمی ، ورزشی ، فرهنگی و هنری در سطح مدرسه .

۷- بررسی و تأیید برنامه اردوها و بازدیدهای دانش آموزان از مراکز علمی ، فرهنگی ، حرفه ای با رعایت ماده ۱۰۷ این آیین نامه.

۸- بحث و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی برگزاری امتحانات با رعایت مقررات و دستورعمل های مربوط .

۹- تصمیم گیری در مورد تشویق و تنبیه دانش آموزان برابر مندرجات بندهای « ۲ و ۳ »  فصل ششم این آیین نامه .

۱۰- برنامه ریزی برای تقدیر از کارکنان و دانش آموزان نمونه به منظور ارائه الگوهای شایسته با همکاری انجمن اولیا و مربیان .

۱۱ – تصمیم گیری در مورد تخلفات امتحانات داخلی دانش آموزان برابر آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی .

۱۲- تصمیم گیری در مورد لباس و پوشش دانش آموزان ، در چارچوب مبانی و ضوابط مندرج در فصل پنجم این آیین نامه.

۱۳- نظارت بر فرایند بودجه بندی برنامه درسی ارائه شده از سوی شورای معلمان و تأیید آن برای اجرا .

۱۴- بررسی مشکلات موردی دانش آموزانی که با مسائل خاصی از نظر آموزشی و پرورشی مواجهند و ارائه پیشنهاد به کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مربوط با توجه به اختیارات کمیسیون مذکور .

۱۵- صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحان پایانی( برابر رأی صادره در دویست و سی و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۷/۴/۷۹ منظور از امتحان پایانی غایبین مجاز در نظام امتحانی نیمسالی امتحانات پایان نیمسال و در نظام سالی امتحانات خرداد و شهریور ماه است . ضمناً دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی مشمول این بند نخواهند بود .) داخلی و امتحان جهش تحصیلی و تغییر رشته غیبت موجه داشته است تا دو هفته پس از پایان ایام امتحانات .

۱۶- بررسی و تصویب پیشنهاد شورای معلمان در مورد تعیین پایه تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی مشمول ماده ۴۳ این آیین نامه .

۱۷- برنامه ریزی برای کمک به دانش آموزانی که شرایط استفاده از ماده ۵۴ این آیین نامه را دارا می باشند .

۱۸- تصمیم گیری در مورد دایر بودن مدرسه در ایام تعطیل رسمی و اوقات فراغت ، برای فعالیت های فوق برنامه آموزشی و پرورشی ، با مسئولیت مستقیم مدیر مدرسه .

۱۹- برنامه ریزی برای ارتقای هر چه بیشتر دانش معلمان و کارکنان مدرسه .

۲۰- ترویج و گسترش فعالیت های آموزشی ، پرورشی و تقویت اعتقادات دینی ، قرآنی و نماز و مکارم اخلاقی و فراهم آوردن امکانات و زمینه های برگزاری شایسته مراسم گوناگون عبادی- سیاسی .

۲۱- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارتقاء مهارت های زندگی و اجتماعی مورد نیازدانش آموزان .

۲۲- برنامه ریزی مناسب به منظور توسعه تربیت بدنی ، بهبود وضع امکانات ورزشی ، حفظ و توسعه نمودهای عینی اخلاق و آداب اسلامی ، ارتقای سطح بهداشت ، بهبود وضعیت فضا و تجهیزات کارگاهی ، آزمایشگاهی و نمازخانه و حفظ محیط زیست  .

۲۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه مشارکت مؤسسات و دستگاه های آموزشی خارج از مدرسه در آموزش های علمی و عملی دانش آموزان بر اساس آیین نامه های مربوط .

۲۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد عرضه تولیدات و ارائه خدمات حاصل از فعالیت های آموزشی (عملی _کارگاهی)
دانش آموزان به متقاضیان بر اساس آیین نامه مربوط .

۲۵- برنامه ریزی مناسب برای برقراری ارتباط و تعامل بین مدرسه و جامعه محلی به منظور بهره مندی از امکانات و ظرفیت های پیرامون مدرسه در ارتقاء امور کمی و کیفی مدرسه .

۲۶- تعیین پایه تحصیلی دانش آموزی که در نظام آموزشی خارجی تحصیل کرده و متقاضی ادامه تحصیل در مدرسه ایرانی خارج از کشور است ، با رعایت مفاد آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی۱ .

۲۷- تغییر رشته تحصیلی دانش آموزانی که رشته تحصیلی آنان در کشور محل انتقال موجود نمی باشد (چنانچه دانش آموز باید در محل امتحان برخی از دروس به عنوان تغییر رشته شرکت کند می تواند ضمن ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته مورد نظر ، دروس مربوط را تا پایان سال تحصیلی امتحان دهد) .۲

(      ۱ و ۲ – بندهای ۲۶ و ۲۷ منحصراً از اختیارات شورای مدارس ایرانی خارج از کشور می باشد .   )

۲۸- انتخاب دانش‌ آموز جهت تحصیل در مدرسه شبانه روزی با رعایت اساسنامه مدارس شبانه روزی .

۲۹- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد دانش آموزانی که با مشکلات اخلاقی و رفتاری خاص مواجهند با حفظ و رعایت شأن و کرامت انسانی آنان و تصمیم گیری در مورد دانش آموزان مشمول ماده ۸۴ این آیین نامه . در چنین مواردی موضوع با حضور مدیر ، یکی از معاونین به انتجاب مدیر ، یک نفر از مربیان امور تربیتی به انتخاب مربیان و مشاور مدرسه (در صورت وجود مشاور در مدرسه) بررسی و تصمیم لازم اتخاذ می شود .

ماده ۱۱ – ریاست شورای مدرسه با مدیر است و دستور جلسات شورای مدرسه با نظر اعضای شورای مذکور توسط مدیر مدرسه تعیین می شود . مسئولیت اجرای تصمیم های شورای مدرسه نیز با مدیر خواهد بود . همه کارکنان مدرسه موظفند برای اجرای مطلوب مصوبات شورا همکاری نمایند .

تبصره- دبیر شورای مدرسه در اولین جلسه از بین اعضا تعیین می شود. دبیر شورا موظف است خلاصه ای از مذاکرات یا تصمیمات متخذه هر جلسه را ثبت نموده و به امضای اعضای شورا برساند.

ماده۱۲- در هر سال تحصیلی مدیر باید در اولین فرصت و حداکثر یک ماه پس از بازگشایی مدارس نسبت به تشکیل شورای مدرسه اقدام کند . شورای مدرسه حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه خواهد داد .

ماده ۱۳- شورای مدرسه با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضرین جلسه قابل اجرا
می باشد . مصوبات شورا نباید با آیین نامه ها و مقررات عمومی کشور و ضوابط وزارت آموزش و پرورش مغایرت داشته باشد .

تبصره- در مدارسی که به علت کم بودن تعداد دانش آموزان و عدم حضور برخی از افراد موضوع بند الف ماده ۱۰ تعداد اعضا کمتر از ۳ نفر باشد شورا تشکیل نمی شود و وظایف آن به مدیر واگذار می گردد .

 

مطالب زیر به شدت توصیه میشود

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *