کلمه را برای جستجو وارد کنید .
ترکیب و و ظایف شورای مدرسه

ترکیب و و ظایف شورای مدرسه

بی تردید دانش آموزان دوره‌های مختلف تحصیلی به اقتضای شرایط سنی و رشد، همواره نگاهشان به آینده بوده و گاهی توان بالقوه ی خود را نیز بالفعل می‌انگارند و لذا آمادگی دارند بسیار فراتر از میزانی که باور شده اند مسئولیت پذیر باشند و نقش ایفا کنند، بنابراین همواره در فرآیند تعلیم و تربیت کشور اسلامی ما متناسب با فرهنگ اصیل دینی برنامه‌ها و فعالیت‌هایی با هدف بروز و ظهور این علایق و استعدادهای بالقوه طراحی و به اجرا در آمده است. مسلم است که تأثیرگذارترین این فعالیت‌ها و برنامه‌ها آن است که با میل و رغبت و به دور از اجبار و اکراه توسط دانش آموزان عزیز، آینده سازان میهن اسلامی انتخاب و اجرا شود.

یکی از فرصت‌هایی که موجب حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در فعالیت‌های پرورشی با ابعاد وسیع آن بوده و زمینه‌های به ظهور رساندن توانمندی‌های بالقوه آنان را فراهم می‌کند «شورای دانش آموزی» است که رشد و پرورش اجتماعی مبتنی بر تعالیم انسان ساز اسلام را هدف قرار داده است.

وزیر آموزش و پرورش

همچنین حضور مؤثر در فعالیت‌های گروهی، برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس زمینه ساز ورود این قشر عظیم و تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است.

با توجه به این که تکریم شخصیت دانش آموزان، تقویت خودباوری، اعتماد به نفس، تقویت روحیه‌ی تعاون و مشارکت همه جانبه، ارتقاء مهارت‌های زندگی و تفکر خلاق و نقاد دانش آموزان از اهداف شورای دانش آموزی می‌باشد. انتظار می‌رود با نظارت و هدایت «مدیران، مربیان و معلمان عزیز» تمامی مراحل انتخابات، تشکیل انجمن‌ها و مشارکت بیش از پیش دانش آموزان در فعالیت‌های مدرسه مورد توجه قرار گرفته و زمینهی تحقق اهداف شوراها با رویکرد دانش آموز محوری فراهم شود.

تعریف و مفهوم شورا

شورا یکی از جنبه‌های مشارکت است که معمولاً با واژه مشورت معنی می‌شود و مشورت به معنای به دست آوردن رأی و نظر از طریق مراجعه برخی به برخی دیگر است، شورا مفهومی است قرآنی، روایی (و امرهم شورا بینهم، و شاورهم فی الأمر و…) مفهوم شورا و مشارکت نشان دهنده بنیادهای زندگی اجتماعی مبتنی بر همکاری و همفکری است به تعبیری شورا تشریک مساعی و همفکری کردن درباره موضوعی است و اتخاذ تصمیم گروهی درباره آن موضوع، بنابراین با تشریک مساعی و شور و مشورت در امور زندگی عملا فعالیتی قرآنی- روایی محقق می‌شود که ضمن ترویج فرهنگ قرآنی اسلامی، آن عمل عبادت نیز محسوب می‌گردد.

تعریف شورای دانش آموزی

رکنی از ارکان مدرسه و نهادی است صنفی که اعضای آن طی انتخابات آزاد به منظور زمینه سازی رشد مهارت‌های فردی، اجتماعی و توسعه مشارکت دانش آموزان در امور آموزشی و پرورشی و تعامل بین مسئولین مدرسه و آنان انتخاب می‌شوند.

شورای مدرسه

ماده ۱۰- در راستای سیاست مدرسه محوری و تفویض اختیارات به مدارس و به منظور توسعه مشارکت ، همکاری و استفاده از تجارب معلمان ، مربیان و اولیای دانش آموزان در اداره مدرسه ، بهبود فرایند تصمیم گیری ، ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی و اداری ، تدوین برنامه های سالانه دوره اول دبیرستان و برنامه سالانه دوره دوم دبیرستان مدرسه و هماهنگی امور و نظارت بر فعالیت های مربوط ، در هر یک از مدارس شورایی به نام شورای مدرسه تشکیل می گردد . ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای مدرسه به شرح زیر است :

ترکیب اعضا شورای مدرسه

۱- مدیر مدرسه .

۲- معاونین مدرسه .

۳- یک نفر از مربیان امور تربیتی یا مشاوران به انتخاب مربیان و مشاوران مدرسه .

۴- نماینده شورای معلمان .

۵- نماینده انجمن اولیا و مربیان به انتخاب انجمن .

تبصره – در صورت لزوم و به ویژه در مواقعی که پیشنهادهای شورای دانش آموزان مطرح است مدیر مدرسه از نماینده شورای دانش آموزان و بر حسب مورد از افراد ذیربط و صاحب نظر برای شرکت در جلسات شورای مدرسه دعوت می کند.

نمونه ابلاغیه شورای مدرسه آموزش و پروش

سازمان آموزش و پرورش استان

با سلام و احترام

به استناد ماده ۱۸ آئین نامه اجرایی مدارس مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و نظر به ضرورت، اهمیت و نقش سازنده شوراهای دانش آموزی در فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و رشد اجتماعی آنان مبتنی بر تعالیم انسان ساز اسلام، به پیوست شیوه نامه اجرایی شوراهای دانش آموزی ابلاغ می‌گردد.

مقتضی است در حسن اجرای مفاد شیوه نامه اقدام لازم به عمل آید.

شرح وظایف شورای مدرسه

۱- مراقبت و نظارت بر فعالیت های مدرسه در چهار چوب اهداف مصوب دوره تحصیلی و مفاد این آیین نامه .

۲- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و دستورعمل های مربوط و بخشنامه های ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش و برنامه ریزی برای توجیه و آموزش عوامل ذیربط .

۳- بررسی و تأیید برنامه های پیشنهادی سالانه مدرسه که از سوی مدیر، در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط ، به شورا ارائه می شود .

۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای ارائه شده از سوی شورای معلمان، انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزان .

۵- بررسی و تأیید برنامه های مربوط به بزرگداشت ایام الله و مناسبت های مختلف دینی و انقلابی و ملی .

۶- بررسی و تأیید برنامه های مربوط به مسابقات علمی ، ورزشی ، فرهنگی و هنری در سطح مدرسه .

۷- بررسی و تأیید برنامه اردوها و بازدیدهای دانش آموزان از مراکز علمی ، فرهنگی ، حرفه ای با رعایت ماده ۱۰۷ این آیین نامه.

۸- بحث و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی برگزاری امتحانات با رعایت مقررات و دستورعمل های مربوط .

۹- تصمیم گیری در مورد تشویق و تنبیه دانش آموزان برابر مندرجات بندهای « ۲ و ۳ »  فصل ششم این آیین نامه .

۱۰- برنامه ریزی برای تقدیر از کارکنان و دانش آموزان نمونه به منظور ارائه الگوهای شایسته با همکاری انجمن اولیا و مربیان .

۱۱ – تصمیم گیری در مورد تخلفات امتحانات داخلی دانش آموزان برابر آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی .

۱۲- تصمیم گیری در مورد لباس و پوشش دانش آموزان ، در چارچوب مبانی و ضوابط مندرج در فصل پنجم این آیین نامه.

۱۳- نظارت بر فرایند بودجه بندی برنامه درسی ارائه شده از سوی شورای معلمان و تأیید آن برای اجرا .

۱۴- بررسی مشکلات موردی دانش آموزانی که با مسائل خاصی از نظر آموزشی و پرورشی مواجهند و ارائه پیشنهاد به کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مربوط با توجه به اختیارات کمیسیون مذکور .

۱۵- صدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموزی که در امتحان پایانی( برابر رأی صادره در دویست و سی و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۷/۴/۷۹ منظور از امتحان پایانی غایبین مجاز در نظام امتحانی نیمسالی امتحانات پایان نیمسال و در نظام سالی امتحانات خرداد و شهریور ماه است . ضمناً دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی مشمول این بند نخواهند بود .) داخلی و امتحان جهش تحصیلی و تغییر رشته غیبت موجه داشته است تا دو هفته پس از پایان ایام امتحانات .

۱۶- بررسی و تصویب پیشنهاد شورای معلمان در مورد تعیین پایه تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی مشمول ماده ۴۳ این آیین نامه .

۱۷- برنامه ریزی برای کمک به دانش آموزانی که شرایط استفاده از ماده ۵۴ این آیین نامه را دارا می باشند .

۱۸- تصمیم گیری در مورد دایر بودن مدرسه در ایام تعطیل رسمی و اوقات فراغت ، برای فعالیت های فوق برنامه آموزشی و پرورشی ، با مسئولیت مستقیم مدیر مدرسه .

۱۹- برنامه ریزی برای ارتقای هر چه بیشتر دانش معلمان و کارکنان مدرسه .

۲۰- ترویج و گسترش فعالیت های آموزشی ، پرورشی و تقویت اعتقادات دینی ، قرآنی و نماز و مکارم اخلاقی و فراهم آوردن امکانات و زمینه های برگزاری شایسته مراسم گوناگون عبادی- سیاسی .

۲۱- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ارتقاء مهارت های زندگی و اجتماعی مورد نیازدانش آموزان .

۲۲- برنامه ریزی مناسب به منظور توسعه تربیت بدنی ، بهبود وضع امکانات ورزشی ، حفظ و توسعه نمودهای عینی اخلاق و آداب اسلامی ، ارتقای سطح بهداشت ، بهبود وضعیت فضا و تجهیزات کارگاهی ، آزمایشگاهی و نمازخانه و حفظ محیط زیست  .

۲۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه مشارکت مؤسسات و دستگاه های آموزشی خارج از مدرسه در آموزش های علمی و عملی دانش آموزان بر اساس آیین نامه های مربوط .

۲۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد عرضه تولیدات و ارائه خدمات حاصل از فعالیت های آموزشی (عملی _کارگاهی)
دانش آموزان به متقاضیان بر اساس آیین نامه مربوط .

۲۵- برنامه ریزی مناسب برای برقراری ارتباط و تعامل بین مدرسه و جامعه محلی به منظور بهره مندی از امکانات و ظرفیت های پیرامون مدرسه در ارتقاء امور کمی و کیفی مدرسه .

۲۶- تعیین پایه تحصیلی دانش آموزی که در نظام آموزشی خارجی تحصیل کرده و متقاضی ادامه تحصیل در مدرسه ایرانی خارج از کشور است ، با رعایت مفاد آئین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی۱ .

۲۷- تغییر رشته تحصیلی دانش آموزانی که رشته تحصیلی آنان در کشور محل انتقال موجود نمی باشد (چنانچه دانش آموز باید در محل امتحان برخی از دروس به عنوان تغییر رشته شرکت کند می تواند ضمن ثبت نام و ادامه تحصیل در رشته مورد نظر ، دروس مربوط را تا پایان سال تحصیلی امتحان دهد) .۲

(      ۱ و ۲ – بندهای ۲۶ و ۲۷ منحصراً از اختیارات شورای مدارس ایرانی خارج از کشور می باشد .   )

۲۸- انتخاب دانش‌ آموز جهت تحصیل در مدرسه شبانه روزی با رعایت اساسنامه مدارس شبانه روزی .

۲۹- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد دانش آموزانی که با مشکلات اخلاقی و رفتاری خاص مواجهند با حفظ و رعایت شأن و کرامت انسانی آنان و تصمیم گیری در مورد دانش آموزان مشمول ماده ۸۴ این آیین نامه . در چنین مواردی موضوع با حضور مدیر ، یکی از معاونین به انتجاب مدیر ، یک نفر از مربیان امور تربیتی به انتخاب مربیان و مشاور مدرسه (در صورت وجود مشاور در مدرسه) بررسی و تصمیم لازم اتخاذ می شود .

ماده ۱۱ – ریاست شورای مدرسه با مدیر است و دستور جلسات شورای مدرسه با نظر اعضای شورای مذکور توسط مدیر مدرسه تعیین می شود . مسئولیت اجرای تصمیم های شورای مدرسه نیز با مدیر خواهد بود . همه کارکنان مدرسه موظفند برای اجرای مطلوب مصوبات شورا همکاری نمایند .

تبصره- دبیر شورای مدرسه در اولین جلسه از بین اعضا تعیین می شود. دبیر شورا موظف است خلاصه ای از مذاکرات یا تصمیمات متخذه هر جلسه را ثبت نموده و به امضای اعضای شورا برساند.

ماده۱۲- در هر سال تحصیلی مدیر باید در اولین فرصت و حداکثر یک ماه پس از بازگشایی مدارس نسبت به تشکیل شورای مدرسه اقدام کند . شورای مدرسه حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل جلسه خواهد داد .

ماده ۱۳- شورای مدرسه با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضرین جلسه قابل اجرا
می باشد . مصوبات شورا نباید با آیین نامه ها و مقررات عمومی کشور و ضوابط وزارت آموزش و پرورش مغایرت داشته باشد .

تبصره- در مدارسی که به علت کم بودن تعداد دانش آموزان و عدم حضور برخی از افراد موضوع بند الف ماده ۱۰ تعداد اعضا کمتر از ۳ نفر باشد شورا تشکیل نمی شود و وظایف آن به مدیر واگذار می گردد .

اصول و خط مشی‌های اجرایی

  • ۱. از ایجاد رقابت‌های ناسالم و مخرب در فعالیت‌های دانش آموزی پرهیز گردد؛
  • ٢. کلیه ی تصمیم‌های شورای دانش آموزی باید در چارچوب قوانین و مقررات جاری آموزش و پرورش باشد و از طریق مدیر مدرسه و معاون پرورشی و تربیت بدنی پیگیری و دنبال گردد؛
  • ٣. شورای دانش آموزی در مدارس نقش تصمیم سازی و اجرایی دارد. در زمینه ی امور اجرایی، قبل از هرگونه اقدامی لازم است هماهنگی‌های لازم با مدیر و معاون پرورشی و تربیت بدنی مدرسه به عمل آید؛
  • ۴. در طراحی برنامه‌ها باید ترتیبی اتخاذ گردد تا گرایش به مشارکت جمعی و کار گروهی در بین دانش آموزان افزایش یابد و از فردگرایی و خودرأیی خودداری شود.

مطالب زیر به شدت توصیه میشود

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *