کلمه را برای جستجو وارد کنید .

ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ برنامه ﺩﺭﺳﻲ

برنامه درس ملی

باسمه تعالی

مقام معظم رهبری :
·
  ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم   ……. تحول یک کلمه است. لکن در پشت این وجود لفظی، در پشت این کلمه، یک دنیا کار نهفته است .  · بهترین و برجسته ترین فکر ها  باید بنشینید برای آموزش و پرورش طراحی کنند، باید فلسفه آموزش و پرورش اسلامی واضح باشد و بر اساس این فلسفه افق آینده آموزش و پرورش کشور روشن باشد.———————————————————————–

  با تصویب سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در هشتصد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، بخش های مختلف نظام آموزشی کشور مخاطب این سند تحولی قرار گرفتند. براساس این سند، تحول در زیر نظام برنامه درسی یکی از الزامات عملی برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده بود ولذا طراحی و تدوین ” برنامه درسی ملی ” به عنوان نقشه راه نظام برنامه درسی در دستور کار متولیان آموزش و پرورش قرارگرفت.

با آغاز عملیاتی کردن راهکارهای مورد نظر سند و بروندادهای اولیه برنامه درسی ملی، تغییر در برنامه های درسی نیز در برنامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفت. از طرف دیگر براساس مصوبات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش ، مقرر شده بود که ساختار جدید آموزشی از سال تحصیلی۱۳۹۰-۹۱  اجرا شده و براساس آن ومتناسب با اسناد بالا دستی، برنامه ها وکتاب های پایه های اول ابتدایی تغییر نماید.

نظر به این که تبیین برنامه ها و همراه نمودن عوامل دست اندرکار آموزش و پرورش با تغییرات مدنظر از محوری ترین مسائل در تحول می باشد و از آنجا که مقرر گردیده مرحله اولیه تغییرات برنامه ها و کتاب های درسی  موردنظر از ابتدای سال تحصیلی در دسترس نظام آموزشی کشور قرار گیرد، طرح ذیل با عنوان ” آموزش معلمین – تغییر محتوای آموزشی پایه اول دوره ابتدایی، همسوسازی با برنامه درسی ملّی – ” درصدد است تا بستر لازم برای آشنایی معلمین پایه اول ابتدایی با تغییرات رویکردها، روش های آموزشی و محتوای کتاب های جدید التألیف را فراهم نماید.

برنامه ی درسی ملی

برنامه ی درسی ملی

تعریف برنامه درسی ملی:  

برنامه درسی ملی سندی است که نقشه ی کلان بر نا مه ی درسی و چار چوب نظام بر نامه ریزی درسی کشور را به منظور تحقق بخشی به اهد اف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی تعیین و تبیین می نماد و موظب وحدت بخشیدن به کلیه اجزای برنامه ها و نوسازی و بازسازی برنامه های درسی و تربیتی مبتنی بر فلسفه ی تعلیم و تربیت در نظام جمهوری    اسلامی و قانونمند شدن امور برنامه ریزی درسی خواهد شد.

اهداف سند برنامه درسی ملی:

 • اجزاء و مولفه های برنامه ی درسی ملی هشت فصل به شرح زیر می باشند :-تعیین رویکرد و اهداف برنامه درسی در سطح نظام آموزشی،دوره های تحصیلی و حوزه های یادگیری
 • -تعیین منطق ،جهت گیری ها و ابعاد هر یک از حوزه های یادگیری
 • -تعیین اصول ،سیاست ها و فرآیند طراحی و تدوین و اجرای برنامه ی درسی
 • -تعیین اصول و سیاست های ناظر بر مواد و منابع آموزشی و همچنین تعیین ساختار ،اصول و فرایند ارزشیابی و اصلاح و تبیین نظام برنامه ریزی درسی کشور .
 • مبانی فلسفی و علمی
 •  اهداف و الگوی هدف گذاری
 • ساختار ،زمان ومحتوا
 • راهبردهای یاددهی –یاد گیری
 • ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
 • فرایند تولید بر امه ها و مواد و  رسانه های تربیتی
 • الزامات و اقتضائات اجرایی
 • ارزشیابی بر نامه ی درسی ملی و فرایند اصلاح

جایگاه مبانی در بر نامه ی درسی ملی :

از آن جایی که بنای تعلیم وتربیت در یک جامعه باید بر پایه های استوار و محکم بنا شود تا دوام و بقای آن تضمین شود.  مبانی تعلیم و تربیت نیز در هر جامعه ای بر خاسته از اصول اعتقادی و ارزشی آن جامعه است و بیانگر این است که آن جامعه به عناصر مختلف تعلیم و تربیت چگونه می نگرد و چه مقاصدی را دنبال می کند.

مبانی برنامه درسی ملی ما نشات گرفته از اصول و ارزشهای دین مبین اسلام بود و از اسناد بالا دستی اتخاذ شده است.

البته این مبانی نشانگر این است که در تعلیم و تربیت چه نگاهی به هستی ،انسان ،معر فت انسان ،ارزش ها وجامعه وجود دارد و نظام تعلیم و تربیت به چه سمت وسویی با ید حرکت کند.در واقع مبانی جهت دهنده ی کلیه ی اجزا و عناصر تعلیم و تربیت می باشند.

در سند برنامه ی درسی ملی برای تبیین مبانی فلسفی و علمی ،گزاره های متعددی مطرح شده که در این جا به سه نمو نه از آنها در امر برنامه ریزی اشاره  می شود.

۱-هستی واقعیت دارد و خداوند مبدا و غایت هستی است

او خالق جهان و مالک و مدبر و رب حقیقی همه ی موجو دات است. تاثیر این گزاره بر برنامه درسی این است که باید محتوا و روشهای ارائه دروس باموضوعات مربوط به جهان و پدیده ها و قوانین حاکم بر آنها طوری تبیین شوند که

دانش آموز را به خداشناسی رسانده و سر انجام او به این حقیقت پی ببرد که این همه شگفتی های موجود در جهان که علم و دانش بشر امروزی توانسته گوشه ای از آن ها  را کشف کند،دارای آفریدگاری دانا و تواناست .انسان مو جودی مکلف است و نسبت به تکالیف خود ،(اصالتا در برابر خداوند متعال) و به تبع آن در برابر دیگران مسئولیت دارد .

۲-آشنایی فراگیران با حقوق و وظایفشان در برابر خدا و خلق خدا ،ایجاد و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی در آنان .

  منبع همه ی ارزشها ، دین (قرآن،سنت،عقل وفطرت)است و سایر ارزش ها از آن کسب اعتبار می کنند

. ۳-در آموزش ارزش ها به دانش آموزان بایستی  ارزشهای ناشی از آداب  و رسوم غلط و باور های خرافی طرد و ارزشهای انسانی که ریشه ی الهی داشته  و بامبا نی عقلی سازگار با شد برجسته گردد.

ضرورت و اهمیت:

برنامه درسی ملی با ارائه یک الگوی جدید هدف گذاری شامل پنج عنصر(تفکر و تعقل،ایمان، علم، عمل و اخلاق) در چهار عرصه ارتباطی متربی(با خود، خدا، خلق، خلقت) اقتضائات کاملا جدیدی را برای مؤلفه های برنامه درسی (رویکرد، محتوا،راهبردهای یاددهی و یادگیری، ارزشیابی،…) و برنامه آموزشی ایجاد می کند. لذا به تأکید سند تحول راهبردی نظام آموزش و پرورش، همراهی و همکاری فرهنگیان بخش اجتناب ناپذیری از استلزامات اصلی اجرای موفقیت آمیز برنامه های تحول آفرین خواهد بود. ضرورت های آموزش های توجیهی معلمین، شامل موارد زیر می باشد.

 1. ضرورت آشنایی با برنامه درسی ملی : سند برنامه درسی ملی نقشه کلان برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی درسی کشور را تعیین می کند لذا آشنایی اجمالی فرهنگیان با این سند زمینه را برای نشر ارزش ها و ادبیات خاص این سند فراهم کرده و حساسیت جامعه فرهنگی را نسبت به اجرای این سند افزایش خواهد داد.
 2. ضرورت یکپارچه سازی فهم از ادبیات تحول برنامه درسی: برنامه درسی ملی نقشه راهنمای انتقال ایده ها و مفاهیم اصیل تحولی به محتوای آموزشی می باشد. نشر این مفاهیم نیازمند بحث و تبادل نظر در میان معلمین می باشد تا جامعه فرهنگی کشور به یک فهم مشترک از ادبیات برنامه درسی برسند.
 3.  ضرورت توجیه تغییرات مفاهیم و محتوای پایه: بر اساس برنامه درسی ملی درجریان تدوین محتوای آموزشی و تربیتی پایه اول ابتدایی تلاش شده تا با رعایت اصول مدنظر برنامه، محتوای آموزشی پایه در تمامی حوزه های یادگیری به معیارهای برنامه نزدیک شوند، و راهبردهای یادهی و یادگیری نیز به تناسب میزان تغییرات محتوا با خواسته های سند هماهنگ گردد. لذا شایسته است مؤلفین و برنامه ریزان محتواهای آموزشی به تعامل با معلمین در این زمینه پرداخته و به درک مشترکی نسبت به این تغییرا ت برسند و فرصت های مناسب یادگیری را برای متربیان خودشان فراهم نمایند.
 4. ضرورت پوشش تمامی حوزه های یادگیری: اسناد تحولی به جریان تربیت نگاه یک پارچه داشته و این امر در تنظیم محتوای آموزشی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. لذا باید برنامه درسی پایه به صورت هماهنگ و یکپارچه به معلمین این پایه عرضه گردیده و برنامه آموزشی به صورت یک کلّ به نظر معلمین پایه رسانده شود.
 5. ضرورت بازآموزی روش های یاددهی-یادگیری: سهم مهمی از تحول آموزشی ، تحول در روش های یاددهی-یادگیری می باشد. علی رغم این مهم، آخرین دوره برگزارشده بسیاری از دروس پایه اول مربوط به سالها پیش بوده و باتوجه به تغییرات معلمین پایه اول، اجرای این برنامه ها فرصت ذی قیمتی است تا روش های آموزشی بازبینی شده و معلمین از آخرین مباحث در این حوزه اطلاع یابند.

رویکرد برنامه ی درسی ملی :

رویکرد برنامه درسی ملی اتخاذ شده از مبانی آن است که ریشه در جهان بینی اسلامی دارد. به عبارتی “فطرت گر ایی توحیدی” که حاکمیت آن دربرنامه ی درسی ملی به معنای زمینه سازی لازم و مناسب جهت شکوفایی فطرت الهی انسان به منظور دستیابی به مراتبی از نفس مطمئنه از طریق درک و استفاده ی مطلوب از موقعیت در راستای تحقق حیات طیبه است .که البته این رویکرد نگاه جامع و کاملی هم در رشد ابعاد جسمانی و روحانی مد نظر دارد.

اصول حاکم بر طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنا مه های درسی و تربیتی :

در سند بر نامه ی  درسی ملی ۸ بند تنظیم گر دیده است :

 1. اصل دین محوری که حاکمیت مبانی و ارزشهای ناب محمدی (ص)بر تمامی اصول،اهداف و محتوای برنامه ها میباشد . –اصل تقو یت هو یت ملی-:
 2. برنامه های درسی و تربیتی باید زمینه ارتقا ی هویت ملی از طریق توجه و تقویت باورها و ارزش های اسلامی،فرهنگ و تمدن اسلام ، زبان و ادبیات  فارسی ،انقلاب اسلامی ،میهن دوستی ، استقلال ملی و انسجام اسلامی را فراهم آورد
 3. اصل اعتبار نقش محوری معلم و مربی ایجاد زمینه های لازم بر ای ارتقا ی صلاحیت های اخلا قی ، علمی و حر فه ای معلمان و مر بیان با توجه به نقش محوری معلم ،جهت غنی سازی محیط تربیتی و یادگیری و فعال سازی متربی در فرایند یادگیری
 4. ۴-اصل جامعیت : برنامه در سی و تر بیتی با ید به کلیه نیا زهای کنو نی وآینده متر بی و جا معه در سطوح مختلف (محلی ،ملی وجها نی) و در عر صه های فر هنگی ، اقتصادی و…..در را ستا ی سند چشم انداز و سیا ست های مصوب با استفاده از تجارب ملی و جهانی به گو نه ای جا مع و متعا دل توجه کند .
 5. ۵-اصل توجه به تفاوت ها : توجه و انعطاف لازم در تفاوت های محیطی ،جنسیتی و فردی متربیان .
 6. ۶-اصل توازن و تناسب :برنامه های درسی و تربیتی باید به پرهیز از افراط و تفریط و رعایت تعادل و بهره گیری از روش ها و ابزار های مختلف در طراحی،تولید،اجرا و ارزشیابی برنامه ها پایبند باشد .
 7. ۷اصل خودیادگیری مادام العمر : برنامه درسی و تربیتی باید توان،انگیزش و زمینه های لازم را جهت خودیادگیری و خودسازی مادام العمر برای متربیان  ومعلمان فراهم کند .
 8. ۸- اصل مشارکت و تعامل : فرایند برنامه ریزی درسی و تربیتی باید زمینه مشارکت موثر همه عناصر موثر در مدارس و سایر نهاد های فرهنگی،علمی و تربیتی و….. را در طراحی،تولید ،اجرا و ارزشیابی برنامه ها فراهم نماید .

هدف های تعلیم و تربیت از نگاه بر نامه ی درسی ملی :

هدف غایی نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران، “دستیابی متربیان به مراتبی از حیات طیبه” است . و یا به عبارتی دستیابی متربیان به مراتبی از عبودیت خداوند که همان قرب الهی است بیان کرد.

حیات طیبه نیز همان زندگی پاکیزه ای است که از هرگونه آلودگی ونا پاکی به دور و دو عنصر عمل صا لح و ایمان در آن جاری است.این هدف به ما می گوید که نظام آموزشی باید متربیان را طوری تربیت کند که هم صاحب نظام اعتقادی صحیح و ایمان شوند و هم اعمال و رفتار آنان صالح شود تا زندگی آن ها به زندگی پاک یا حیات طیبه تبدیل شود.

اهداف بر چه اساسی تدوین شد ه اند؟

در سند  بر نامه ی درسی ملی مواردی به عنوان مبنای تعیین اهداف در نظر گرفته شده اند که بتوانند راه را برای رسیدن به هدف غایی تعلیم و تربیت هموار تر کنند و متربی را در آن جهت پیش ببرند . لذا در تحصیل پیش نیاز های رسیدن به هدف غایی ، عناصر و عرصه های شناسایی و در  الگویی سازماندهی شده اند .

فردی که به مراتبی از حیات طیبه می رسد باید دارای ویژگی هایی(هم در شخصیت و هم در عملکرد) باشد.این ویژگی ها عبارتند از :تفکر ،ایمان ،علم ،عمل و اخلاق.که محوری ترین آن ها تفکر و تعقل است . که فرد تربیت یافته با داشتن این پنج ویژگی در رفتار و عملکرد او و درمواضع گوناگون و در چهار عرصه ی ارتباط او با خدا،با خود،با خلق و با خلقت که محوری ترین آن ها رابطه با خداست بروز و ظهور کند .

 جایگاه محتوا در برنامه ی درسی ملی :

محتوای برنامه ی درسی در بین عناصر و مولفه های  نظام آموزشی  از جایگاه خاصی برخوردار است .از طر یق محتوا است که نظام آموزشی  با شخصیت متربیان مرتبط و اثار گوناگونی در روح و روان آنان بر جا می گذارد.از آن جایی که محتوا محملی برای دستیابی به اهداف بر نامه است ،در هر یک از سطوح اهداف ،محتوا مفهوم خاص خود را پیدا می کند . در بر نامه درس سند ملی ،اصول ،سیاست ها و گستره ی کلی محتوا مشخص شده و در حقیقت حامل محوری محتوا ،معلم و مربی است و نقش کتاب و رسانه های آموزشی و….ابزار و زمینه برای ایفای نقش معلم و مربی است

محتوای برنامه درسی  ملی از سه سر فصل به شرح زیر تشکیل شده است

 1. **اصول انتخاب و سازماندهی محتوا
 2. **صلاحیت ها و یادیری های مشترک
 3. **حوزه های  یا دگیری

اصول حا کم بر انتخاب و ساز ماندهی محتوا در برنامه درسی ملی :

 1.  درونی سازی
 2. ارتباط چند وجهی و یادگیری  یکپارچه
 3. اولویت صلاحیت ها ویادگیر ی های مشتر ک
 4. نوع و تعدد منابع ،روش ها و فرصت های یادگیری
 5. در هم تنیدگی
 6. اهمیت
 7. اعتبار
 8. علاقه
 9. سودمندی
 10. قابلیت یادگیری
 11. ارتقای آستانه ی قابلیت اجرا
 12. توالی

پیامهای اساسی اصول برای برنامه ریزی ،مولفان و مربیان :

الف-پرهیز از دیدگاه برنامه ریزی موضوع محور

ب- پر داختن  به اهداف کلی بر نا مه ، بو یژه اهداف مشتر ک

ج-کا هش حجم محتوای  مو ضو عی به منظور ایجاد فر صت برای فعا لیت  ،تا مل و یا دگیری متربی

د-تو سعه ی محیط ،فر صت  ها و منا بع یاد گیری

حوزه های یا دگیری در بر نامه درسی ملی :

با ظهور سطحی از بر نامه ریز ی به نام بر نامه درسی ملی ،  مفا هیم جد یدی وارد ادبیات ر شته ی بر نامه ریزی درسی شد

حوزه های یا دگیری بستر اصلی برای تسهیل فر ایند تعلیم و تر بیت جهت دستیابی به اهداف  بر نامه ی درسی ملی         می با شند. هر یک از حوزه های یا دگیری گستره و محد وده ی دانش ،مهارت ها ، نگر شها و ارز شهای مر تبط با یاد گیر ی متر بیان پیش دبستان تا پا یان دوره ی متو سطه را تو صیف می کنند. این حوزه ها حدود محتوایی و روش ها و فر ایند ها و عنا صر کلیدی یاد گیر ی را روشن می سا زند .

حوزه های یا دگیری در بر نامه درسی ملی ایران شا مل یا دگیر ی های ضر وری بوده ودر حال حا ضر ۱۱ حوزه پیش بینی شده اند که عبارتند از :

-تفکر و حکمت      – قر آن و معا رف اسلامی     -زبان و ادبیات فار سی    -فر هنگ و هنر     -کار و فنا وری   -آداب و مهارت های زندگی  -سلا مت و تر بیت بدنی   – علوم انسانی و مطا لعات اجتما عی       -ر یا ضیات     -علوم تجر بی        -زبا ن های خا رجی

سه حوزه ی تفکر و حکمت ،کار وفنا وری و مها رتهای زندگی  ما هیتی دو وجهی داشته و هم به صورت بین رشته ای و تلفیق در سایر حو زه های یاد گیری  وهم به صورت مستقل با آمو زش های خاص می تو انند دنبال شوند . متر بیان در حو زه ها و درس های  مختلف با تفکر ددر آن حوزه آشنا خو اهند شد و مها رتهای فنی و غیرر فنی پا یه ی کار را کسب خو اهند کرد و

با آداب و مهار تهای زند گی آشنا می شوند .

تغییرات برنامه های درسی:

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، حیطه تغییرات برنامه های درسی را از سطح مبانی و اصول به سایر عناصر و اجزاء برنامه های درسی تعمیم داده است. بر این اساس، مؤلفین و برنامه ریزان محتوای آموزشی مؤظف بوده اند با در نظر داشتن مبانی و رویکرد این برنامه، نسبت به همسوسازی(بازبینی و یا تألیف مجدد) محتوای آموزشی با برنامه درسی ملی اقدام نمایند. لذا، تغییرات برنامه های درسی گروه های ذیربط به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱: میزان تغییرات برنامه درسی قرآن کریم پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر میزان تغییر خلاصه تغییر و جهت گیری
 

رویکرد

برنامه درسی

بدون تغییر با تاکید جدید بر سوگیری به سوی رویکرد برنامه درسی ملی رویکرد جاری درس، انس با قرآن کریم و دست یابی به مهارت های اصلی سواد قرآنی (خواندن قرآن و درک تدریجی معنای عبارات آیات ساده قرآن کریم) است. این رویکرد نه تنها در راستای رویکرد برنامه درسی ملی است، بلکه از لوازم و مقدمات ضروری تحقق آن است.
اهداف

برنامه درسی

-آشنایی با آموزه­های قرآنی در قالب پیام های قرآنی و انجام فعالیت های یادگیری باتاکید بر محورهای برنامه درسی ملی مانند:

– تقویت قدرت تفکر و تعقل

-آشنایی با آموزه های قرآنی به عنوان پاسخ و راهی به سوی شکوفایی فطرت الهی

–  تقویت ایمان و باورهای دینی

-آشنایی با آداب و اخلاق اسلامی و تقویت مهارت های زندگی

– برقراری پیوند میان علم و عمل و بهره گیری از آموزه های قرآن کریم در زندگی

– توسعه محیط هاس یادگیری از طریق یارگیری از طریق جلب مشارکت اولیای دانش آموزان در آموزش قرآن؛

محتوای

برنامه درسی

تغییرجزئی پیام های قرآنی، اشعار مربوط به پیام ها، برخی داستان های قرآنی جدید، فعالیت های قرآنی
راهبردهای یاددهی-یادگیری بدون تغییر مبتنی بر راهبردهای برنامه درسی ملی مانند یادگیری فعال با محوریت دانش آموزان و تأکید بر جذابیت و تنوع فعالیت های یادگیری
راهبردهای ارزشیابی بدون تغییر توصیفی – کیفی
فضا/مواد بدون تغییر تاکید مجدد بر بسته آموزشی :

ا. لوحه آموزشی ۲٫ نوار  صوتیCD 3. راهنمای معلم(رزقالب کتاب وفیلم آموزشی) ۴٫ نرم افزار کمک آموزشی ۵٫ کتاب های جانبی کمک آموزشی

۲: میزان تغییرات برنامه درسی هنر پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر میزان تغییر خلاصه تغییر و جهت‌گیری
رویکرد برنامه درسی بدون تغییر رویکرد برنامه درسی هنر تربیت هنریاست؛ به این معنا که معلم  فرصت‌هایی فراهم آورد تا ظرفیت‌های فطری دانش‌آموزان شکوفا شود. به ویژه نسبت به زیبایی‌ها(معنوی و مادی) حساسیت پیدا کنند، آن‌ها را درک کنند و خود در آفرینش زیبایی‌ها بکوشند. تربیت هنری دارای پنج رکن اساسی است: ۱-  زیبایی شناسی(یکی از جنبه‌های فطرت توحیدی) ، ۲-  آشنایی با خلقت، ۳- آشنایی با تاریخ هنر ایران(میراث فرهنگی و هنری)، ۴- تولید هنری، ۵-  نقد هنری.   از آن‌جا که این رویکرد با مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی هماهنگ است، تغییر نکرده است.
اهداف برنامه درسی -۳-بدون تغییر v         اهداف حوزه‌ دانش:۱- آشنایی با خلقت به عنوان منبع الهام آفرینش‌های هنر،  ۲- آشنایی با رشته‌های هنر،

۳-آشنایی مقدماتی با ابزار و مواد هریک از رشته‌های هنری ، ۴-آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران

v         اهداف حوزه مهارت:۱- توسعه‌ مهارت‌های حسی، ۲- توسعه مهارت‌های گفتاری، ۳- توسعه مهارت‌های حرکتی برای کاربرد مواد، ابزار و فنون ساده‌ی هنری، ۴- توسعه قابلیت‌های تفکر، ۵- توانایی ابراز افکار و احساسات به زبان‌ هنری، ۶-توسعه‌ مهارت‌های اجتماعی

v         اهداف حوزه‌ نگرش:۱-توجه به زیبایی‌ها و پرورش حس زیباشناسی ، ۲- تمایل به ابراز افکار و احساسات با بیان هنری، ۳- توجه به توانایی‌های خود و کسب اعتماد به نفس، ۴- علاقه به کاوشگری و کسب تجربه در رشته‌های مختلف هنری، ۵- توجه به حفظ آثار هنری و میراث فرهنگی، ۶- تمایل به برقراری ارتباط و مشارکت در فعالیت‌های گروهی

این اهداف با الگوی هدف‌گذاری برنامه درسی ملی مغایرتی ندارند، لذا تغییری نکرده است. در مرحله اول استقرار برنامه درسی ملی ، روی اهدافی که برجسته شده،  تأکید بیشتری شده است.

محتوای برنامه درسی تغییرجزئی در انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درسی هنر اصول الویت  صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترک، تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌های یادگیری، اهمیت، اعتبار، علاقه، سودمندی،قابلیت یادگیری، درهم تنیدگی، توالی  هماهنگ با برنامه درسی ملی وجود داشته است.  سه اصل دیگر در مرحله بعد وارد خواهد شد. در حال حاضر  سه فعالیت برای سهولت دست‌یابی به اهداف مورد تاکید طراحی شده است.  در طراحی این فعالیت‌ها اجزای الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی، و به ویژه صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترک و تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌های یادگیری که در مدارس مورد غفلت قرار می‌گیرد، مورد توجه و تأکید بیشتر قرار گرفته است.
راهبردهای یاددهی یادگیری بدون تغییر از پیش‌فرض‌های برنامه درسی ملی بندهای ۳  و ۴ و ۵ (ص ۱۱۴ نگاشت چهارم)  ،  از بخش تلقی ازمعلم: نقش راهنمایی و تسهیل گری او درجریان آموزش ،  از بخش تلقی نسبت به محیط آموزش:  تنوع محیط‌های یادگیری و  نقش فعال دانش‌آموز در برنامه درسی هنر وجود داشته است.    از اصول حکم بر راهبردهای یاددهی- یادگیری : اصل ایجاد زمیه خود راهبری، یادگیری مشارکتی، توجه به زمینه‌های فرهنگی بومی، توجه به فراین و محصول فعالیت هنریزمینه سازی برا یرشد همه جانبه، تناسب با ویژگی‌های رشدی متربیان در برنامه درسی هنر وجود داشته است.  سایر موارد نیز باید در مراحل بعدی وبا بررسی و مطالعه کافی و هموار ساختن زمینه‌های اجرایی همسو سازی شوند. روش‌های فعال در برنامه وجود داشته و تغییری نکرده است.
راهبردهای ارزش‌یابی بدون تغییر پیش فرض‌های برنامه درسی ملی بندهای ۱ و ۲ و ۳  و اصول  ۱ و ۲  و ۵ و ۶   و از سیاست‌ها بند ۳ و ۴ و۵ و ۸ و ۱۳ در برنامه درسی هنر وجود داشته است.  سایر بندها در مرحله بعد و با مطلعه و با هماهنگی کلیه دروس دوره ابتدایی انجام خواهد گرفت.

از آن‌جا  ارزشیابی توصیفی –  کیفی  از سال ۱۳۸۴ در برنامه درسی هنر وجود داشته و در حال حاضر این شیوه ارزش‌یابی  مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است و در پایه‌های اول  تا سوم اجرای  سراسری  دارد، در برنامه تغییری نکرده است.

فضا / مواد تغییرجزئی اصول تولید رسانه‌ های یادگیری  به هنگام  تولید لحاظ خواهند شد.

بر تنوع فضاهای آموزشی در برنامه هنر تاکید شده است.  در این‌جا  آموزش در فضای خارج        از کلاس، خارج از مدرسه تاکید بیشتر و استفاده از فضای مجازی  و توجه به فناوری ارتباطات و اطلاعات اضافه  شده است.

 1. ۳٫میزان تغییرات برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی
بستر و زمینه تغییر میزان تغییر خلاصه تغییر و جهت‌گیری
رویکرد برنامه درسی تغییرات کلی –         تغییر موضوع محوری به فرآیند محوری باتاکید بر حل مسئله؛

–         زمینه سازی برای شکوفایی فطرت الهی بااستفاده مطلوب از موقعیت های ایجاد شده؛

اهداف برنامه درسی تغییرات کلی – با توجه به عناصر پنج گانه اهداف کلی برنامه درسی ملی، اهداف برنامه ریاضی تغییر یافته است.
محتوای برنامه درسی تغییرجزئی – محتواهای درک عدد، جبر و الگوهای هندسه و اندازه گیری آمار واحتمال تغییرات وسیعی داشته اند.
راهبردهای یاددهی یادگیری تغییرات کلی نگاه به حل مسئله، برقراری ارتباط، استدلال و اثبات به کارگیری زبان ریاضی و مهارت های کلامی و استراتژیهای حل مسئله واستفاده از نمایشهای مختلف مفهوم و نیز ساخت مفهوم با استفاده از تجربه عملی
راهبردهای ارزش‌یابی تغییرجزئی راهبردهای ارزشیابی به صورت کمی و کیفی بر اساس سند برنامه درسی ملی است.
فضا / مواد تغییرجزئی – به ابزارهای  کمک آموزشی مانند خط کش و شابلون و حتی ماشین حساب توجه شده است.

۴   . میزان تغییرات برنامه درسی تربیت بدنی  پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییر میزان تغییر خلاصه تغییر و جهت‌گیری
رویکرد برنامه درسی تغییرات جزئی – رویکرد برنامه به حفظ سلامتی، آموزش مهارت های حرکتی و ورزشی و آموزش شیوه های زندگی فعال و گذراندن صحیح اوقات فراغت دانش آموزان ،تغییر یافته است. در صورتی که رویکرد قبلی برنامه که مصوب شورای عالی می باشد، کسب و حفظ سلامتی و تندرستی از طریق حرکت بوده است.
اهداف برنامه درسی تغییرات جزئی این اهداف به اهداف قبلی اضافه شده است:

۱٫                        آشنایی با توانایی های جسمانی – روانی خویش؛

۲٫                        آگاهی از رفتارهای متناسب با ارزش ها و فضایل اخلاقی در فعالیت های گروهی؛

۳٫                        مهارت در اجرای انواع بازی ها؛

۴٫                        مهارت های مقدماتی ورزشی با تاکید بر ورزشهای مادر؛

۵٫                        توانایی در انجام رفتارهای اخلاقی فردی و اجتماعی؛

۶٫                        شکرگذاری از خداوند به جهت داشتن نعمت سلامتی؛

۷٫                        احساس مسئولیت به شرکت در فعالیتهای جسمانی خارج از مدرسه؛

محتوای برنامه درسی تغییرات جزئی افزودن ۱۰ نوع بازی با توجه به الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی وتفسیرلوحه های آموزشی با نگرش برنامه درسی ملی و الگوی هدف گذاری آن
راهبردهای یاددهی یادگیری تغییرات جزئی در برنامه قبلی از روش های تدریس مکاشفه ای، سنتی وترکیبی استفاده می شد. هم اکنون روش تدریس از الگوی فرآیند محوری تبعیت می کند که به صورت عملی معلم و فراگیر در فرآیند آموزش فعال خواهند بود .

انتخاب روش تدریس تحت تاثیر عوامل  هماهنگی با اهداف، محتوا، خصوصیات دانش آموزان، توانایی معلمان و امکانات و فضای آموزشی می باشد .

ترکیبی از روش های تدریس برای توسعه مهارت های حرکتی و ورزشی مناسب خواهد بود . ماننند روش بازی، حل مسئله، مشارکتی،…

راهبردهای ارزش‌یابی تغییرات کلی – تبدیل ارزشیابی کمی – کیفی (نمره دهی) به ارزشیابی کیفی (توصیفی)
فضا / مواد تغییرات جزئی – استفاده از محیط های متنوع یادگیری مانند طبیعت، به فضاهای یادگیری قبلی که فقط در حیاط مدرسه و کلاس درس بود اضافه شده است.

 

 1. میزان تغییرات برنامه درسی علوم تجربی پایه اول ابتدایی
بستر و زمینه تغییر میزان تغییر درصد خلاصه تغییر و جهت‌گیری
رویکرد برنامه درسی تغییر کلی ۱٫    توجه به رویکرد فطرت گرایی توحیدی؛(عظمت و نظم خلقت، همراهی اخلاق و ایمان توحیدی با علم، محدودیت علم، فعالیت های علمی تمدن  اسلامی)

۲٫    توجه به رویکرد زمینه محوری :توجه به زمینه واقعی زندگی، یادگیری فعال، اجتماعی و خلاقانه؛

۳٫    توجه به یکپارچگی تفکر، ایمان، علم، عمل و اخلاق؛

اهداف برنامه درسی تغییرجزئی متناسب با جدول اهداف برنامه درسی در عرصه های تفکر، ایمان علم، عمل و اخلاق تغییر یافته است؛
محتوای برنامه درسی تغییر کلی تغییر محتوا به تم های پیشنهادی شامل:

۱٫ زمین  ۲٫ آسمان  ۳٫ انسان  ۴٫ جانوران  ۵٫ محیط زندگی  ۶٫ مواد ۷٫ حرکت ۸٫ انرژی

– توجه به ویژگیهای ملی – بومی

– توجه به محیط پرشور و نشاط

راهبردهای یاددهی یادگیری تغییرجزئی –         تغییر شیوه سازماندهی به سازماندهی فعالیت های کلاس پیرامون تم ها؛

–         تعادل دربه کارگیری همه مهارت های ذهنی و عملی، گروهی و انفرادی؛

راهبردهای ارزش‌یابی –  ارزشیابی جاری درس علوم بر فرآیند محوری تاکید دارد.
فضا / مواد تغییرجزئی – تنوع محیط یادگیری و گسترش فضای یادگیری به فعالیت های گروهی و بیرون از مدرسه مرتبط با زندگی دانش آموزان

 

 1. ۶.میزان تغییرات برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی پایه اول ابتدایی 
بستر و زمینه تغییر میزان تغییر درصد خلاصه تغییر و جهت‌گیری
رویکرد برنامه درسی تغییر جزئی – متناسب سازی رویکرد فرهنگی-تربیتی برنامه درسی فارسی موجود با رویکرد فطرت گرایی توحیدی برنامه درسی ملّی
اهداف برنامه درسی تغییر جزئی با توجه به تغییرات ۱۵% در رویکرد، بیشترین تغییردر بعد نگرشی اهداف زبان آموزی به عمل آمده است. در حیطه های دانشی و مهارتی نیز به نسبت جهت گیری حیطه نگرش تغییرات اندکی صورت گرفته است.
محتوای برنامه درسی تغییر کلی ۱-      تغییر در ساختار کتاب فارسی؛

۲-      تغییر در محتوا شامل کلمات کلیدی، جملات و متن ها؛

۳-      تغییر در سازماندهی محتوا؛

۴-      تغییر در تصاویر و طراحی هنری کتاب؛

راهبردهای یاددهی یادگیری تغییر کلی ۱-      تاکید بر اجرای بیشتر یادگیری مشارکتی؛

۲-      تاکید بر اجرای مناسب روش ها و راهبردهای توصیه شده در برنامه زبان آموزی؛

۳-      تاکید بر استفاده همزمان عناصر و مؤلفه های بسته های آموزشی؛

راهبردهای ارزش‌یابی تغییر جزئی اصلاح وبازنگری در نحوه آزمون سازی فارسی و معیارهای ارزشیابی توصیفی و عناصر کارنامه      تحصیلی
فضا / مواد تغییر جزئی ۱- تاکید بر تناسب و تعادل جمعیت دانش آموزان کلاس برای اجرای بهتر شیوه های فعال برنامه درسی

۲- تاکید بر بکارگیری بسته های آموزشی ارائه شده از سوی سازمان پژوهش؛

۳-  تاکید بر استفاده از کتاب های قصه توصیه شده در پایان کتاب فارسی؛

۴-  تاکید بر اجرای مستقل زنگ مطالعه و کتاب خوانی

 

 

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *