کلمه را برای جستجو وارد کنید .
ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ برنامه ﺩﺭﺳﻲ

ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ برنامه ﺩﺭﺳﻲ

برنامه درس ملی

باسمه تعالی

مقام معظم رهبری :
·
  ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم   ……. تحول یک کلمه است. لکن در پشت این وجود لفظی، در پشت این کلمه، یک دنیا کار نهفته است .  · بهترین و برجسته ترین فکر ها   باید بنشینند برای آموزش و پرورش طراحی کنند، باید فلسفه آموزش و پرورش اسلامی واضح باشد و بر اساس این فلسفه افق آینده آموزش و پرورش کشور روشن باشد.———————————————————————–

  با تصویب سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران در هشتصدو بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، بخش های مختلف نظام آموزشی کشور مخاطب این سند تحولی قرار گرفتند. براساس این سند، تحول در زیر نظام برنامه درسی یکی از الزامات عملی برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده بود ولذا طراحی و تدوین ” برنامه درسی ملی ” به عنوان نقشه راه نظام برنامه درسی در دستور کار متولیان آموزش و پرورش قرارگرفت.

با آغاز عملیاتی کردن راهکارهای مورد نظر سند و بروندادهای اولیه برنامه درسی ملی، تغییر در برنامه های درسی نیز در برنامه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرار گرفت. از طرف دیگر براساس مصوبات شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و آموزش و پرورش ، مقرر شده بود که ساختار جدید آموزشی از سال تحصیلی۱۳۹۰-۹۱  اجرا شده و براساس آن ومتناسب با اسناد بالا دستی، برنامه ها وکتاب های پایه های اول ابتدایی تغییر نماید.

نظر به این که تبیین برنامه ها و همراه نمودن عوامل دست اندرکار آموزش و پرورش با تغییرات مدنظر از محوری ترین مسائل در تحول می باشد و از آنجا که مقرر گردیده مرحله اولیه تغییرات برنامه ها و کتاب های درسی  موردنظر از ابتدای سال تحصیلی در دسترس نظام آموزشی کشور قرار گیرد، طرح ذیل با عنوان ” آموزش معلمین – تغییر محتوای آموزشی پایه اول دوره ابتدایی، همسوسازی با برنامه درسی ملّی – ” درصدد است تا بستر لازم برای آشنایی معلمین پایه اول ابتدایی با تغییرات رویکردها، روش های آموزشی و محتوای کتاب های جدید التألیف را فراهم نماید.

ﻣﻠﻲ برنامه ﺩﺭﺳﻲ2 - ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ برنامه ﺩﺭﺳﻲتعریف نامه درسی ملی:  

برنامه درسی ملی سندی است که نقشه ی کلان بر نا مه ی درسی و چار چوب نظام بر نامه ریزی درسی کشور را به منظور تحقق بخشی به اهد اف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلا می تعیین وتبیین می نما ید ومو جب وحدت بخشیدن به کلیه اجزای بر نامه ها ونو سازی و بازسازی برنامه های در سی و تربیتی مبتنی بر فلسفه ی تعلیم و تربیت در نظام جمهوری    اسلا می و قانونمند شدن امور بر نامه ریزی درسی خواهد شد.

اهداف تدو ین بر نامه ی درسی ملی:

 • -تعیین رو یکرد و اهداف بر نامه درسی در سطح نظام آموزشی،دوره های تحصیلی و حوزه های یاد گیری
 • -تعیین منطق ،جهت گیری ها و ابعاد هر یک از حوزه های یاد گیری
 • -تعیین اصول ،سیا ست ها و فر آیند طر احی و تد وین و اجرای بر نامه ی درسی
 • -تعیین اصول و سیا ست های نا ظر بر مواد و منا بع آموزشی و همچنین تعیین ساختار ،اصول و فرایند ارزشیا بی و اصلاح و تبیین نظام بر نامه ریزی درسی کشور .

اجزاء ومولفه های بر نامه ی درسی ملی هشت فصل به شر ح زیر می با شند :

 • مبانی فلسفی و علمی
 •   اهداف والگوی هدف گذاری
 • ساختار ،زمان ومحتوا
 • راهبر دهای یاد دهی –یاد گیری
 • ارز شیابی پیشر فت تحصیلی
 • فر ایند تولید بر نامه ها وموادو  رسا نه های تر بیتی
 • الزا مات و اقتضا ئات اجرایی
 • ارزشیا بی بر نامه ی درسی ملی و فر ایند اصلاح
 • جا یگاه مبانی در بر نامه ی درسی ملی :

ازآن جایی که بنای تعلیم وتر بیت در یک جامعه باید بر پایه های استوار و محکم بنا شود تا دوام و بقای آن تضمین شود.  مبا نی تعلیم وتر بیت نیز در هر جا معه ای بر خا سته از اصول اعتقا دی وارزشی آن جا معه است و بیا نگر این است که آن جامعه به عناصر مختلف تعلیم وتربیت چگو نه می نگرد و چه مقا صدی را دنبال می کند.

مبانی بر نامه درسی ملی ما نشات گر فته از اصول و ارزشهای دین مبین اسلام بود و از اسناد بالا دستی اتخاذ شده است.

البته این مبانی نشانگر این است که در تعلیم و تر بیت چه نگاهی به هستی ،انسان ،معر فت انسان ،ارزش ها وجامعه وجود دارد و نظام تعلیم و تربیت به چه سمت وسویی با ید حر کت کند.در واقع مبانی جهت دهنده ی کلیه ی اجزا و عناصر تعلیم و تربیت می با شند.

در سند بر نامه ی درسی ملی برای تبیین مبانی فلسفی و علمی ،گزار ه های متعد دی مطر ح شده که در این جا به سه     نمو نه از آنها در امر بر نا مه ریزی اشاره  می شود .

۱-هستی وا قعیت دارد و خدا وند مبدا و غا یت هستی است

او خالق جهان و ما لک و مدبر ورب حقیقی همه ی مو جو دات است. تا ثیر این گزاره بر برنامه درسی این است که با ید محتوا و روشهای ارائه دروس با مو ضو عات مر بوط به جهان و پد یده ها و قوانین حا کم بر آ نها طوری تبیین شوند که

دانش آموز را به خدا شناسی رسانده و سر انجام او به این حقیقت پی ببرد که این همه شگفتی های مو جود در جهان که علم ودانش بشرامروزی توانسته گو شه ای از آن ها  را کشف کند ،دارای آ فر یدگار ی دانا و توانا ست .

انسان مو جودی مکلف است و نسبت به تکا لیف خود ، (اصا لتا”در برابر خداوند متعال)وبه تبع آن در برابر دیگران مسئولیت دارد .۲-آشنایی فر اگیران با حقوق و وظا یفشا ن در بر ابر خدا و خلق خدا ،ایجاد و تقویت روحیه        مسئو لیت پذ یری و پا سخگویی در آنان .

  منبع همه ی ارزشها ، د ین (قرآن ،سنت،عقل وفطرت)است و سایر ارزش ها از آن کسب اعتبار می کنند. ۳-در آموزش ارزش ها به دانش آموزان با یستی  ارز شهای نا شی از آداب  و رسوم غلط و با ور های خر افی طرد وارز شهای انسانی که ریشه ی الهی دا شته  وبا مبا نی عقلی سا زگار با شد بر جسته گردد.

ضرورت و اهمیت:

برنامه درسی ملی با ارائه یک الگوی جدید هدف گذاری شامل پنج عنصر(تفکرو تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق) در چهار عرصه ارتباطی متربی(با خود، خدا، خلق، خلقت) اقتضائات کاملا جدیدی را برای مؤلفه های برنامه درسی (رویکرد، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، ارزشیابی،…)  و برنامه آموزشی ایجاد می کند. لذا به تأکید سند تحول راهبردی نظام آموزش و پرورش، همراهی و همکاری فرهنگیان بخش اجتناب ناپذیری از استلزامات اصلی اجرای موفقیت آمیز برنامه های تحول آفرین خواهد بود.  ضرورت های آموزش های توجیهی معلمین، شامل موارد زیر می باشد.

 1. ضرورت آشنایی با برنامه درسی ملی : سند برنامه درسی ملی نقشه کلان برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ریزی درسی کشور را تعیین می کند لذا آشنایی اجمالی فرهنگیان با این سند زمینه را برای نشر ارزش ها و ادبیات خاص این سند فراهم کرده و حساسیت جامعه فرهنگی را نسبت به اجرا ی این سند افزایش خواهد داد.

۲.ضرورت یکپارچه سازی فهم از ادبیات تحول برنامه درسی: برنامه درسی ملی نقشه راهنمای انتقال ایده ها ومفاهیم اصیل تحولی به محتوای آموزشی می باشد. نشر این مفاهیم نیازمند بحث و تبادل نظر در میان معلمین می باشد تا جامعه فرهنگی کشور به یک فهم مشترک از ادبیات برنامه درسی برسند.

 1. ۳. ضرورت توجیه تغییرات مفاهیم و محتوای پایه: بر اساس برنامه درسی ملی درجریان تدوین محتوای آموزشی و تربیتی پایه اول ابتدایی تلاش شده تا با رعایت اصول مدنظر برنامه، محتوای آموزشی پایه در تمامی حوزه های یادگیری به معیارهای برنامه نزدیک شوند، و راهبردهای یادهی و یادگیری نیز به تناسب میزان تغییرات محتوا با خواسته های سند هماهنگ گردد. لذا شایسته است مؤلفین و برنامه ریزان محتواهای آموزشی به تعامل با معلمین در این زمینه پرداخته و به درک مشترکی نسبت به این تغییرا ت برسند و فرصت های مناسب یادگیری را برای متربیان خودشان فراهم نمایند.
 2. ۴. ضرورت پوشش تمامی حوزه های یادگیری: اسناد تحولی به جریان تربیت نگاه یک پارچه داشته و این امر در تنظیم محتوای آموزشی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. لذا باید برنامه درسی پایه به صورت هماهنگ و یکپارچه به معلمین این پایه عرضه گردیده و برنامه آموزشی به صورت یک کلّ به نظر معلمین پایه رسانده شود.
 3. ۵. ضرورت بازآموزی روش های یاددهی-یادگیری: سهم مهمی از تحول آموزشی ، تحول در روش های یاددهی-یادگیری می باشد. علی رغم این مهم، آخرین دوره برگزارشده بسیاری از دروس پایه اول مربوط به سالها پیش بوده و باتوجه به تغییرات معلمین پایه اول، اجرای این برنامه ها فرصت ذی قیمتی است تا روش های آموزشی بازبینی شده و معلمین از آخرین مباحث در این حوزه اطلاع یابند.
مطلب توصیه شده:  گام های اجرایی برنامه طرح تدبیر

رویکرد بر نامه ی درسی ملی :

رویکرد بر نامه درسی ملی اتخاذ شده از مبانی آن است که ریشه در جهان بینی اسلا می دارد.به عبار تی “فطرت گر ایی       تو حیدی”  که حا کمیت آن در بر نامه ی در سی ملی به معنای زمینه سازی لا زم و منا سب جهت شکو فایی فطرت الهی انسان به منظور دستیا بی به مر اتبی از نفس مطمئنه از طر یق درک و استفا ده ی مطلوب از مو قعیت در راستای تحقق حیات طیبه است .که البته این رو یکرد نگاه جا مع وکا ملی هم در رشد ابعاد جسمانی و رو حانی مد نظر دارد.

اصول حاکم بر طر احی ،اجرا و ارزش یابی برنا مه های درسی و تر بیتی :

در سند بر نامه ی  درسی ملی ۸ بند تنظیم گر دیده است : ۱-اصل دین محوری که حا کمیت مبا نی و ارز شهای ناب محمدی (ص)بر تما می اصول ، اهداف  ومحتوای بر نا مه ها  می با شد .-اصل تقو یت هو یت ملی-:  ۲-بر نامه های در سی و تر بیتی با ید زمینه ار تقا ی هو یت ملی از طر یق توجه و تقویت       با ورها و ارزش های اسلا می ، فر هنگ و تمدن اسلام ، زبان و ادبیات  فار سی ،انقلاب اسلا می ،میهن دو ستی ، استقلال ملی و انسجام اسلا می را فر اهم آورد

اصل اعتبار نقش محوری معلم و مر بی 

ایجاد زمینه های لا زم بر ای ار تقا ی صلا حیت های ا خلا قی ، علمی و حر فه ای معلمان و مر بیان با توجه به نقش محوری معلم ،جهت غنی سا زی محیط تر بیتی و یا دگیر ی و فعال سازی متر بی در فر ایند یا دگیری

۴-اصل جامعیت : بر نامه در سی و تر بیتی با ید به کلیه نیا زهای کنو نی وآینده متر بی و جا معه در سطوح مختلف (محلی ،ملی وجها نی) و در عر صه های فر هنگی ، اقتصادی و…..در را ستا ی سند چشم انداز و سیا ست های مصوب با

استفا ده از تجارب ملی و جهانی به گو نه ای جا مع و متعا دل توجه کند .

۵-اصل توجه  به تفا وت ها : توجه و انعطاف لازم در تفا وت های محیطی ،جنسیتی وفردی متر بیان .

۶-اصل توازن  وتنا سب :بر نا مه های درسی و تر بیتی با ید به پر هیز از افراط و تفر یط و رعا یت تعا دل و بهر ه گیری از روش ها و ابزار های مختلف در طر احی  ،تو لید ،اجرا و ارزش یا بی بر نامه ها پا یبند  باشد .

۷اصل خود یاد گیری مادام العمر : بر نامه در سی و تر بیتی با ید توان ،انگیز ش و زمینه های لا زم را جهت خود ییاد گیری و خود سازی مادام العمر  برای متر بیان  ومعلمان فر اهم کند .

۸- اصل مشا رکت و تعا مل : فر ایند بر نا مه ریزی در سی و تر بیتی با ید ز مینه مشا رکت مو ثر همه عنا صر  مو ثر در مدارس و سایر نها دها ی فر هنگی ، علمی و تر بیتی و…..را در طر احی  ،تو لید ،اجرا و ارزش یا بی بر نامه ها فر اهم نما ید .

هدف های تعلیم و تر بیت از نگاه بر نامه ی درسی ملی :

هدف غا یی نظام تعلیم و تر بیت در جمهو ری اسلا می  ایران ، “دستیا بی متر بیان  به مر اتبی از حیا ت طیبه” است . و یا به  عبا رتی دستیابی متر بیان به مر اتبی از عبو دیت خدا وند  که همان قرب الهی است بیان کرد .

حیا ت طیبه نیز همان زند گی پا کیز ه ای است که از هر گونه آلو دگی ونا پا کی به دور و دو عنصر عمل صا لح و ایمان در

آن جاری است . این هدف به ما می گو ید که نظام آمو زشی با ید متر بیان را طوری تر بیت کند که هم صا حب نظام اعتقادی صحیح و ایمان شوند و هم اعمال و رفتار آنان صالح شود تا زند گی آن ها به زند گی پا ک یا حیات طیبه تبد یل شود

اهداف  بر چه اساسی تد وین شد ه اند؟

در سند  بر نامه ی در سی ملی  مواردی به عنوان مبنای تعیین اهداف در نظر گر فته شد ه اند که بتو انند راه را برای رسیدن به هدف غایی تعلیم و تر بیت هموار تر کنند ومتر بی را در آن جهت پیش ببر ند . لذا در تحصیل پیش نیاز های رسیدن به هدف غا یی ، عنا صر و عر صه های شنا سایی و در  الگو یی ساز ماندهی شد ه اند .

فر دی که به مر اتبی از حیا ت طیبه می رسد با ید دارای و یژ گی ها یی(هم در شخصیت و هم در عملکرد ) باشد . این    ویژ گی ها عبا رتند از :تفکر ،ایمان ،علم ،عمل و اخلاق .که محو ری تر ین آ ن ها تفکر و تعقل است . که فرد تر بیت یا فته با داشتن این پنج ویژ گی در رفتار و عملکرد  او و درمو اضع گو نا گو ن و در چهار عر صه ی ار تبا ط او با خدا ،با خود ،با خلق و با خلقت که محو ری تر ین آن ها را بطه با خداست بروز و ظهور کند .

  جا یگاه محتوا در بر نامه ی درسی ملی :

محتوای بر نامه ی درسی در بین عنا صر و مو لفه های  نظام آمو زشی  از جا یگاه خا صی بر خو ردار است .از طر یق محتوا

است که نظام آموزشی  با شخصیت متر بیان مر تبط و اثار گو نا گونی در روح و روان آنان بر جا می گذارد.از آن جایی که

محتوا محملی برای دستیابی به اهداف بر نامه است ،در هر یک از سطوح اهداف ،محتوا مفهوم خاص خود را پیدا می کند . در بر نامه درس سند ملی ،اصول ،سیا ست ها و گستره ی کلی محتوا مشخص شده ودر حقیقت حامل محوری محتوا ،معلم و    مر بی است و نقش کتاب و رسا نه های آمو زشی و….ابزار و زمینه بر ای ایفای نقش معلم و مربی است

مطلب توصیه شده:  شیوه نامه معلم پژوهنده

محتوای بر نا مه درسی  ملی از سه  سر فصل به شر ح زیر تشکیل شده است

**اصول انتخاب و ساز ماندهی محتوا

**صلا حیت ها و یاد گیر ی های مشتر ک

**حو زه های  یا دگیری

اصول حا کم بر انتخاب و ساز ماندهی محتوا در بر نامه درسی ملیدرونی سازی ۲- ار تباط چند  وجهی و یا دگیری  یکپا رچه ۳-او لو یت  صلا حیت ها ویاد گیر ی های مشتر ک          ۴-تنوع و تعدد منا بع ،روش ها و فر صت های یاد گیری ۵-در هم تنید گی ۶-اهمیت ۷-اعتبار ۸-علا قه ۹-سود مند ی  ۱۰-قا بلیت  یا دگیری ۱۱- ار تقا ی آستا نه ی قا بلیت اجرا ۱۲-توالی

پیا م های اساسی اصول بر ای بر نا مه ریز ی ،مو لفان و مر بیان :

الف-پر هیز از دید گاه بر نا مه ریز ی مو ضوع محور

ب- پر داختن  به اهداف کلی بر نا مه ، بو یژه اهداف مشتر ک

ج-کا هش حجم محتوای  مو ضو عی به منظور ایجاد فر صت برای فعا لیت  ،تا مل و یا دگیری متربی

د-تو سعه ی محیط ،فر صت  ها و منا بع یاد گیری

حوزه های یا دگیری در بر نامه درسی ملی :

با ظهور سطحی از بر نامه ریز ی به نام بر نامه درسی ملی ،  مفا هیم جد یدی وارد ادبیات ر شته ی بر نامه ریزی درسی شد

حوزه های یا دگیری بستر اصلی برای تسهیل فر ایند تعلیم و تر بیت جهت دستیابی به اهداف  بر نامه ی درسی ملی         می با شند. هر یک از حوزه های یا دگیری گستره و محد وده ی دانش ،مهارت ها ، نگر شها و ارز شهای مر تبط با یاد گیر ی متر بیان پیش دبستان تا پا یان دوره ی متو سطه را تو صیف می کنند. این حوزه ها حدود محتوایی و روش ها و فر ایند ها و عنا صر کلیدی یاد گیر ی را روشن می سا زند .

حوزه های یا دگیری در بر نامه درسی ملی ایران شا مل یا دگیر ی های ضر وری بوده ودر حال حا ضر ۱۱ حوزه پیش بینی شده اند که عبارتند از :

-تفکر و حکمت      – قر آن و معا رف اسلامی     -زبان و ادبیات فار سی    -فر هنگ و هنر     -کار و فنا وری   -آداب و مهارت های زندگی  -سلا مت و تر بیت بدنی   – علوم انسانی و مطا لعات اجتما عی       -ر یا ضیات     -علوم تجر بی        -زبا ن های خا رجی

سه حوزه ی تفکر و حکمت ،کار وفنا وری و مها رتهای زندگی  ما هیتی دو وجهی داشته و هم به صورت بین رشته ای و تلفیق در سایر حو زه های یاد گیری  وهم به صورت مستقل با آمو زش های خاص می تو انند دنبال شوند . متر بیان در حو زه ها و درس های  مختلف با تفکر ددر آن حوزه آشنا خو اهند شد و مها رتهای فنی و غیرر فنی پا یه ی کار را کسب خو اهند کرد و

با آداب و مهار تهای زند گی آشنا می شوند .

تغییرات برنامه های درسی:

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، حیطه تغییرات برنامه های درسی را از سطح مبانی و اصول به سایر عناصر و اجزاء برنامه های درسی تعمیم داده است. بر این اساس، مؤلفین و برنامه ریزان محتوای آموزشی مؤظف بوده اند با در نظر داشتن مبانی و رویکرد این برنامه، نسبت به همسوسازی(بازبینی و یا تألیف مجدد) محتوای آموزشی با برنامه درسی ملی اقدام نمایند. لذا، تغییرات برنامه های درسی گروه های ذیربط به شرح ذیل اعلام می گردد.

۱: میزان تغییرات برنامه درسی قرآن کریم پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییرمیزان تغییرخلاصه تغییر و جهت گیری
 

رویکرد

برنامه درسی

بدون تغییر با تاکید جدید بر سوگیری به سوی رویکرد برنامه درسی ملیرویکرد جاری درس، انس با قرآن کریم و دست یابی به مهارت های اصلی سواد قرآنی (خواندن قرآن و درک تدریجی معنای عبارات آیات ساده قرآن کریم) است. این رویکرد نه تنها در راستای رویکرد برنامه درسی ملی است، بلکه از لوازم و مقدمات ضروری تحقق آن است.
اهداف

برنامه درسی

-آشنایی با آموزه­های قرآنی در قالب پیام های قرآنی و انجام فعالیت های یادگیری باتاکید بر محورهای برنامه درسی ملی مانند:

– تقویت قدرت تفکر و تعقل

-آشنایی با آموزه های قرآنی به عنوان پاسخ و راهی به سوی شکوفایی فطرت الهی

–  تقویت ایمان و باورهای دینی

-آشنایی با آداب و اخلاق اسلامی و تقویت مهارت های زندگی

– برقراری پیوند میان علم و عمل و بهره گیری از آموزه های قرآن کریم در زندگی

– توسعه محیط هاس یادگیری از طریق یارگیری از طریق جلب مشارکت اولیای دانش آموزان در آموزش قرآن؛

محتوای

برنامه درسی

تغییرجزئیپیام های قرآنی، اشعار مربوط به پیام ها، برخی داستان های قرآنی جدید، فعالیت های قرآنی
راهبردهای یاددهی-یادگیریبدون تغییرمبتنی بر راهبردهای برنامه درسی ملی مانند یادگیری فعال با محوریت دانش آموزان و تأکید بر جذابیت و تنوع فعالیت های یادگیری
راهبردهای ارزشیابیبدون تغییرتوصیفی – کیفی
فضا/موادبدون تغییرتاکید مجدد بر بسته آموزشی :

ا. لوحه آموزشی ۲٫ نوار  صوتیCD 3. راهنمای معلم(رزقالب کتاب وفیلم آموزشی) ۴٫ نرم افزار کمک آموزشی ۵٫ کتاب های جانبی کمک آموزشی

۲: میزان تغییرات برنامه درسی هنر پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییرمیزان تغییرخلاصه تغییر و جهت‌گیری
رویکرد برنامه درسیبدون تغییررویکرد برنامه درسی هنر تربیت هنریاست؛ به این معنا که معلم  فرصت‌هایی فراهم آورد تا ظرفیت‌های فطری دانش‌آموزان شکوفا شود. به ویژه نسبت به زیبایی‌ها(معنوی و مادی) حساسیت پیدا کنند، آن‌ها را درک کنند و خود در آفرینش زیبایی‌ها بکوشند. تربیت هنری دارای پنج رکن اساسی است: ۱-  زیبایی شناسی(یکی از جنبه‌های فطرت توحیدی) ، ۲-  آشنایی با خلقت، ۳- آشنایی با تاریخ هنر ایران(میراث فرهنگی و هنری)، ۴- تولید هنری، ۵-  نقد هنری.   از آن‌جا که این رویکرد با مبانی فلسفی و علمی برنامه درسی ملی هماهنگ است، تغییر نکرده است.
اهداف برنامه درسیبدون تغییرv         اهداف حوزه‌ دانش:۱- آشنایی با خلقت به عنوان منبع الهام آفرینش‌های هنر،  ۲- آشنایی با رشته‌های هنر،

۳-آشنایی مقدماتی با ابزار و مواد هریک از رشته‌های هنری ، ۴-آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران

v         اهداف حوزه مهارت:۱- توسعه‌ مهارت‌های حسی، ۲- توسعه مهارت‌های گفتاری، ۳- توسعه مهارت‌های حرکتی برای کاربرد مواد، ابزار و فنون ساده‌ی هنری، ۴- توسعه قابلیت‌های تفکر، ۵- توانایی ابراز افکار و احساسات به زبان‌ هنری، ۶-توسعه‌ مهارت‌های اجتماعی

v         اهداف حوزه‌ نگرش:۱-توجه به زیبایی‌ها و پرورش حس زیباشناسی ، ۲- تمایل به ابراز افکار و احساسات با بیان هنری، ۳- توجه به توانایی‌های خود و کسب اعتماد به نفس، ۴- علاقه به کاوشگری و کسب تجربه در رشته‌های مختلف هنری، ۵- توجه به حفظ آثار هنری و میراث فرهنگی، ۶- تمایل به برقراری ارتباط و مشارکت در فعالیت‌های گروهی

این اهداف با الگوی هدف‌گذاری برنامه درسی ملی مغایرتی ندارند، لذا تغییری نکرده است. در مرحله اول استقرار برنامه درسی ملی ، روی اهدافی که برجسته شده،  تأکید بیشتری شده است.

محتوای برنامه درسیتغییرجزئیدر انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درسی هنر اصول الویت  صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترک، تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌های یادگیری، اهمیت، اعتبار، علاقه، سودمندی،قابلیت یادگیری، درهم تنیدگی، توالی  هماهنگ با برنامه درسی ملی وجود داشته است.  سه اصل دیگر در مرحله بعد وارد خواهد شد. در حال حاضر  سه فعالیت برای سهولت دست‌یابی به اهداف مورد تاکید طراحی شده است.  در طراحی این فعالیت‌ها اجزای الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی، و به ویژه صلاحیت‌ها و یادگیری‌های مشترک و تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌های یادگیری که در مدارس مورد غفلت قرار می‌گیرد، مورد توجه و تأکید بیشتر قرار گرفته است.
راهبردهای یاددهی یادگیریبدون تغییراز پیش‌فرض‌های برنامه درسی ملی بندهای ۳  و ۴ و ۵ (ص ۱۱۴ نگاشت چهارم)  ،  از بخش تلقی ازمعلم: نقش راهنمایی و تسهیل گری او درجریان آموزش ،  از بخش تلقی نسبت به محیط آموزش:  تنوع محیط‌های یادگیری و  نقش فعال دانش‌آموز در برنامه درسی هنر وجود داشته است.    از اصول حکم بر راهبردهای یاددهی- یادگیری : اصل ایجاد زمیه خود راهبری، یادگیری مشارکتی، توجه به زمینه‌های فرهنگی بومی، توجه به فراین و محصول فعالیت هنریزمینه سازی برا یرشد همه جانبه، تناسب با ویژگی‌های رشدی متربیان در برنامه درسی هنر وجود داشته است.  سایر موارد نیز باید در مراحل بعدی وبا بررسی و مطالعه کافی و هموار ساختن زمینه‌های اجرایی همسو سازی شوند. روش‌های فعال در برنامه وجود داشته و تغییری نکرده است.
راهبردهای ارزش‌یابیبدون تغییرپیش فرض‌های برنامه درسی ملی بندهای ۱ و ۲ و ۳  و اصول  ۱ و ۲  و ۵ و ۶   و از سیاست‌ها بند ۳ و ۴ و۵ و ۸ و ۱۳ در برنامه درسی هنر وجود داشته است.  سایر بندها در مرحله بعد و با مطلعه و با هماهنگی کلیه دروس دوره ابتدایی انجام خواهد گرفت.

از آن‌جا  ارزشیابی توصیفی –  کیفی  از سال ۱۳۸۴ در برنامه درسی هنر وجود داشته و در حال حاضر این شیوه ارزش‌یابی  مصوب شورای عالی آموزش و پرورش است و در پایه‌های اول  تا سوم اجرای  سراسری  دارد، در برنامه تغییری نکرده است.

فضا / موادتغییرجزئیاصول تولید رسانه‌ های یادگیری  به هنگام  تولید لحاظ خواهند شد.

بر تنوع فضاهای آموزشی در برنامه هنر تاکید شده است.  در این‌جا  آموزش در فضای خارج        از کلاس، خارج از مدرسه تاکید بیشتر و استفاده از فضای مجازی  و توجه به فناوری ارتباطات و اطلاعات اضافه  شده است.

 1. ۳٫میزان تغییرات برنامه درسی ریاضی اول ابتدایی
مطلب توصیه شده:  نمونه نامه اداری به صورت ورد و پی دی اف
بستر و زمینه تغییرمیزان تغییرخلاصه تغییر و جهت‌گیری
رویکرد برنامه درسیتغییرات کلی–         تغییر موضوع محوری به فرآیند محوری باتاکید بر حل مسئله؛

–         زمینه سازی برای شکوفایی فطرت الهی بااستفاده مطلوب از موقعیت های ایجاد شده؛

اهداف برنامه درسیتغییرات کلی– با توجه به عناصر پنج گانه اهداف کلی برنامه درسی ملی، اهداف برنامه ریاضی تغییر یافته است.
محتوای برنامه درسیتغییرجزئی– محتواهای درک عدد، جبر و الگوهای هندسه و اندازه گیری آمار واحتمال تغییرات وسیعی داشته اند.
راهبردهای یاددهی یادگیریتغییرات کلینگاه به حل مسئله، برقراری ارتباط، استدلال و اثبات به کارگیری زبان ریاضی و مهارت های کلامی و استراتژیهای حل مسئله واستفاده از نمایشهای مختلف مفهوم و نیز ساخت مفهوم با استفاده از تجربه عملی
راهبردهای ارزش‌یابیتغییرجزئیراهبردهای ارزشیابی به صورت کمی و کیفی بر اساس سند برنامه درسی ملی است.
فضا / موادتغییرجزئی– به ابزارهای  کمک آموزشی مانند خط کش و شابلون و حتی ماشین حساب توجه شده است.

۴   . میزان تغییرات برنامه درسی تربیت بدنی  پایه اول ابتدایی

بستر و زمینه تغییرمیزان تغییرخلاصه تغییر و جهت‌گیری
رویکرد برنامه درسیتغییرات جزئی– رویکرد برنامه به حفظ سلامتی، آموزش مهارت های حرکتی و ورزشی و آموزش شیوه های زندگی فعال و گذراندن صحیح اوقات فراغت دانش آموزان ،تغییر یافته است. در صورتی که رویکرد قبلی برنامه که مصوب شورای عالی می باشد، کسب و حفظ سلامتی و تندرستی از طریق حرکت بوده است.
اهداف برنامه درسیتغییرات جزئیاین اهداف به اهداف قبلی اضافه شده است:

۱٫                        آشنایی با توانایی های جسمانی – روانی خویش؛

۲٫                        آگاهی از رفتارهای متناسب با ارزش ها و فضایل اخلاقی در فعالیت های گروهی؛

۳٫                        مهارت در اجرای انواع بازی ها؛

۴٫                        مهارت های مقدماتی ورزشی با تاکید بر ورزشهای مادر؛

۵٫                        توانایی در انجام رفتارهای اخلاقی فردی و اجتماعی؛

۶٫                        شکرگذاری از خداوند به جهت داشتن نعمت سلامتی؛

۷٫                        احساس مسئولیت به شرکت در فعالیتهای جسمانی خارج از مدرسه؛

محتوای برنامه درسیتغییرات جزئیافزودن ۱۰ نوع بازی با توجه به الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی وتفسیرلوحه های آموزشی با نگرش برنامه درسی ملی و الگوی هدف گذاری آن
راهبردهای یاددهی یادگیریتغییرات جزئیدر برنامه قبلی از روش های تدریس مکاشفه ای، سنتی وترکیبی استفاده می شد. هم اکنون روش تدریس از الگوی فرآیند محوری تبعیت می کند که به صورت عملی معلم و فراگیر در فرآیند آموزش فعال خواهند بود .

انتخاب روش تدریس تحت تاثیر عوامل  هماهنگی با اهداف، محتوا، خصوصیات دانش آموزان، توانایی معلمان و امکانات و فضای آموزشی می باشد .

ترکیبی از روش های تدریس برای توسعه مهارت های حرکتی و ورزشی مناسب خواهد بود . ماننند روش بازی، حل مسئله، مشارکتی،…

راهبردهای ارزش‌یابیتغییرات کلی– تبدیل ارزشیابی کمی – کیفی (نمره دهی) به ارزشیابی کیفی (توصیفی)
فضا / موادتغییرات جزئی– استفاده از محیط های متنوع یادگیری مانند طبیعت، به فضاهای یادگیری قبلی که فقط در حیاط مدرسه و کلاس درس بود اضافه شده است.

 

 1. میزان تغییرات برنامه درسی علوم تجربی پایه اول ابتدایی
بستر و زمینه تغییرمیزان تغییر درصدخلاصه تغییر و جهت‌گیری
رویکرد برنامه درسیتغییر کلی۱٫    توجه به رویکرد فطرت گرایی توحیدی؛(عظمت و نظم خلقت، همراهی اخلاق و ایمان توحیدی با علم، محدودیت علم، فعالیت های علمی تمدن  اسلامی)

۲٫    توجه به رویکرد زمینه محوری :توجه به زمینه واقعی زندگی، یادگیری فعال، اجتماعی و خلاقانه؛

۳٫    توجه به یکپارچگی تفکر، ایمان، علم، عمل و اخلاق؛

اهداف برنامه درسیتغییرجزئیمتناسب با جدول اهداف برنامه درسی در عرصه های تفکر، ایمان علم، عمل و اخلاق تغییر یافته است؛
محتوای برنامه درسیتغییر کلیتغییر محتوا به تم های پیشنهادی شامل:

۱٫ زمین  ۲٫ آسمان  ۳٫ انسان  ۴٫ جانوران  ۵٫ محیط زندگی  ۶٫ مواد ۷٫ حرکت ۸٫ انرژی

– توجه به ویژگیهای ملی – بومی

– توجه به محیط پرشور و نشاط

راهبردهای یاددهی یادگیریتغییرجزئی–         تغییر شیوه سازماندهی به سازماندهی فعالیت های کلاس پیرامون تم ها؛

–         تعادل دربه کارگیری همه مهارت های ذهنی و عملی، گروهی و انفرادی؛

راهبردهای ارزش‌یابی–  ارزشیابی جاری درس علوم بر فرآیند محوری تاکید دارد.
فضا / موادتغییرجزئی– تنوع محیط یادگیری و گسترش فضای یادگیری به فعالیت های گروهی و بیرون از مدرسه مرتبط با زندگی دانش آموزان

 

 1. ۶.میزان تغییرات برنامه درسی زبان و ادبیات فارسی پایه اول ابتدایی 
بستر و زمینه تغییرمیزان تغییر درصدخلاصه تغییر و جهت‌گیری
رویکرد برنامه درسیتغییر جزئی– متناسب سازی رویکرد فرهنگی-تربیتی برنامه درسی فارسی موجود با رویکرد فطرت گرایی توحیدی برنامه درسی ملّی
اهداف برنامه درسیتغییر جزئیبا توجه به تغییرات ۱۵% در رویکرد، بیشترین تغییردر بعد نگرشی اهداف زبان آموزی به عمل آمده است. در حیطه های دانشی و مهارتی نیز به نسبت جهت گیری حیطه نگرش تغییرات اندکی صورت گرفته است.
محتوای برنامه درسیتغییر کلی۱-      تغییر در ساختار کتاب فارسی؛

۲-      تغییر در محتوا شامل کلمات کلیدی، جملات و متن ها؛

۳-      تغییر در سازماندهی محتوا؛

۴-      تغییر در تصاویر و طراحی هنری کتاب؛

راهبردهای یاددهی یادگیریتغییر کلی۱-      تاکید بر اجرای بیشتر یادگیری مشارکتی؛

۲-      تاکید بر اجرای مناسب روش ها و راهبردهای توصیه شده در برنامه زبان آموزی؛

۳-      تاکید بر استفاده همزمان عناصر و مؤلفه های بسته های آموزشی؛

راهبردهای ارزش‌یابیتغییر جزئیاصلاح وبازنگری در نحوه آزمون سازی فارسی و معیارهای ارزشیابی توصیفی و عناصر کارنامه      تحصیلی
فضا / موادتغییر جزئی۱- تاکید بر تناسب و تعادل جمعیت دانش آموزان کلاس برای اجرای بهتر شیوه های فعال برنامه درسی

۲- تاکید بر بکارگیری بسته های آموزشی ارائه شده از سوی سازمان پژوهش؛

۳-  تاکید بر استفاده از کتاب های قصه توصیه شده در پایان کتاب فارسی؛

۴-  تاکید بر اجرای مستقل زنگ مطالعه و کتاب خوانی

 

 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *