کلمه را برای جستجو وارد کنید .

آخرین مطالب

جهت گيري هاي كلي در برنامه تدبير

مزيت هاي فرآيند محوري برنامه سالانه طرح تدبیر جهت گيري هاي كلي در برنامه تدبير برنامه محوري در مرحله تنظيم برنامه عملياتي سالانه مدرسه، مديراز مجموعه مشاركت و ظرفيت هاي همكاران، اولياء و حوزه هاي پيراموني استفاده كرده تا بتواند برنامه ي متناسب با شرايط، امكانات، نيازمندي ها و اقتضائات مدرسه، تنظيم نمايد. توسعه مشاركت توسعه مشاركت و همكاري تمامي ذينفعان در تمامي مراحل مديريت مدرسه به ويژه در اجراي برنامه ها و فعاليت مي تواند اطمينان خاطر لازم را در مدير براي تحقق اهداف فراهم سازد. ارزيابي مداوم و اصلاح و بهبود از آن جا كه مديريت مدرسه ...
فرايندهاي مهم و تأثيرگذار در بهبود عملكرد مدارس برنامه تدبیر

فرايندهاي مهم و تأثيرگذار در بهبود عملكرد مدارس برنامه تدبیر

فرایند های برنامه تدبیر همانطور که میدانید در مقالات قبلی مدرسه فایل به تدوين برنامه عملياتي سالانه مدرسه ، ملاك ها و فعاليت هاي فرآيند برنامه ريزي برنامه طرح تدبیر و گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه طرح تدبیر پرداختیم در این مقاله قصد داریم به فرايندهاي مهم و تأثيرگذار در بهبود عملكرد مدارس برنامه تدبیر بپردازیم. فرایند های برنامه تدبیر مأموریت و وظایف مدارس در تحقق اهداف آموزش‌و‌پرورش بر اساس فرآيندهای مشخصی انجام می گیرد. البته تقسیم‌بندی‌های مختلفی از این فرآيندها به عمل آمده که بیشتر ، میزان تأکید نسبت به بعضی از آن‌هاست. آنچه دراین برنامه مورد نظر می‌باشد، مجموعه ...
تدوين برنامه عملياتي سالانه مدرسه

تدوين برنامه عملياتي سالانه مدرسه

تدوين برنامه عملياتي سالانه مدرسه تدوين برنامه عملياتي سالانه مدرسه از آنجا كه برنامه تدبير (راهنماي مدير در ارتقاي كيفيت مديريت مدرسه دوره ابتدايي) با رويكرد تقویت مديريت آموزشگاهي تدوين گرديده و هدف آن کمک به مدیران مدارس درانجام وظايف و رهبری آموزشی می باشد واز آنجا كه يكي از مهم‌ترین وظیفه مديران ، تنظیم و تدوین برنامه سالانه بر اساس گام های برنامه طرح تدبیر است، لذا نمونه ای از چارچوب‌های مرسوم در این خصوص که با اهداف این مجموعه تناسب بیشتری دارد در مدرسه فایل  پیشنهاد و ارائه می‌شود. همانگونه كه مديران مدارس به خوبي آگاهند برنامه آموزش ...
ملاك و فرایند برنامه ريزي طرح تدبیر

ملاك ها و فعاليت هاي فرآيند برنامه ريزي برنامه طرح تدبیر

ملاك ها و فعاليت هاي فرآيند برنامه ريزي برنامه طرح تدبیر برنامه طرح تدبیر یک برنامه جامع برای مدارس است که اگر به صورت صحیح اجرا شود به شکوفایی هرچه بیشتر مدارس و افزایش راندمان آموزشی و پرورشی دانش آموزان و مدرسه می انجامد. ما در مدرسه فایل مجموعه آموزش های مربوط به برنامه طرح تدبیر را به صورت جامع ارائه نمودیم.در مقالات قبلی مباحث رویکردهای اساسی در برنامه تدبیر ، مدیریت مدرسه و مهمترین وظایف آن در برنامه طرح تدبیر ، اهمیت و ضرورت برنامه تدبیر ، تعاریف اصطلاحات برنامه تدبیر ، فرآیند های مهم برنامه طرح تدبیر ،  پرداختیم و در این مقاله به ملاک ها و ...

گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه طرح تدبیر

گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه برنامه ریزی،‌ محوری ترین وظیفه برای مدیران مدارس  می باشد. به منظور انجام هدفمند فعالیت ها و اقدامات در جهت اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدایی ، مدیران مدارس با بهره گیری از توانمندیها و ظرفیت های منابع انسانی در اختیار نسبت به برنامه ریزی و تنظیم برنامه ی عملیاتی سالانه در خصوص فرایندهای اصلی که ماموریت مدرسه را تحت پوشش قرار می دهند اقدام می نمایند. مراحل گام های تدوین برنامه عملیاتی سالانه به شرح تصویر بالا میباشد گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه طرح تدبیر عنوان گام ها عنوان ...
برنامه طرح تدبیر

گام های اجرایی برنامه طرح تدبیر

گام های برنامه طرح تدبیر اینفوگرافی ساخته شده از برنامه های اجرایی طرح تدبیر که توسط مدرسه فایل قرار گرفته است. این اینفو گرافی ۸ گام کامل برنامه طرح تدبیر را نشان میدهد توصیه میشود سایر مباحث طرح تدبیر ار نیز مطالعه نمایید گام های برنامه طرح ...
فرآيند هاي مهم برنامه طرح تدبیر

فرآیند های مهم برنامه طرح تدبیر

فرآیند های مهم برنامه طرح تدبیر فعالیت‌هایی که در قالب فرآیندهای اساسی ،‌ زمینه و شرایط را برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان فراهم می کنند،عبارت‌اند از: الف : برنامه ریزی پیش‌بینی فعالیت‌ها، روش‌ها، منابع، امکانات و...برای تحقق اهداف سازمانی.  ب: آموزش ویادگیری آموزش و یادگیری عبارت است از پیش‌بینی برنامه‌ها و فعالیت‌های مناسب یادگیری به منظور اشتغال دانش‌آموزان درآن به گونه‌ای که تغییرات مورد نظر براساس اهداف ،برنامه‌های درسی ومحتواهای یادگیری در رفتارآنان ایجاد شده و به توسعه توانمندی و ظرفیت‌های شناختی، نگرشی و مهارتی منجر گردد. ج : فعالیت‌های فوق برنامه مجموعه فعالیت‌های سازمان‌یافته و پیش‌بینی شده‌ای که ...

تعاریف اصطلاحات برنامه تدبیر

اصطلاحات مهم برنامه طرح تدبیر مدیریت فرآیند هدایت و رهبری منابع انسانی از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، استفاده بهینه از امکانات مادی، مالی و نظارت و ارزیابی به منظور ایجاد زمینه و شرایط انجام کار و فعالیت در جهت اهداف سازمان براساس نظام ارزشی جامعه (برگرفته از واژه‌نامه تخصصی آموزش‌وپرورش،۱۳۹۳). مدیر مدرسه فرد واجد شرایط و دارای صلاحیت های رهبری حرفه‌ای مدارس که براساس مقررات ،معیارها و ملاک های مشخص و با تاکید و توجه خاص به امور تحصیلی و تربیتی ،نظم و انضباط و رسیدگی به امور فیرزیکی و روانی مدرسه طی حکمی از جانب مدیر اداره آموزش ...
گستره ي برنامه تدبير از صف تا ستاد

گستره ی برنامه طرح تدبیر از صف تا ستاد

گستره ی برنامه تدبیر از صف تا ستاد مدارس دوره ابتدایی سراسر کشور اعم از مدارس دولتی و غیردولتی شهری، روستایی، عشایری و مجتمع های آموزشی که با مدیریت مستقل اداره می شوند. ساختار برنامه ریزی و اجرا طرح تدبیر : به منظورهدایت و رهبری برنامه تدبیردر سطوح مختلف برنامه ریزی ،اجراو نظارت و ارزیابی پیش بینی تیم های متناسب با هر سطح ضروری است. سطح ستاد: تیم راهبری برنامه درستادطرح تدبیر: ۱-معاون آموزش ابتدایی ( مسئول تیم ) ۲-مدیرکل دفتر آموزش دبستانی ( دبیر ) ۳-معاون دفتر آموزش دبستانی  ( عضو ) ۴-گروه برنامه ریزی بهسازی منابع انسانی ...

جایگاه برنامه طرح تدبیر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

اهداف برنامه طرح تدبیر همانگونه که در سندتحول بنیادین آموزش و پرورش  به برنامه محوری، مشارکت پذیری و مشارکت جویی، نظارت و راهنمایی، ارزیابی مداوم و مستمر و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش در کلیه زیر نظام ها توجه و تأکید شده است،برنامه تدبیر تلاشی برای ارتقای مدیریت مدرسه در مسیر سند تحول بنیادین است  ونیز می کوشد با محور قرار دادن و تحقق کارکردهای زیر در مدرسه به انتظارات سند تحول بنیادین جامعه عمل بپوشاند . ۱-اقدام آگاهانه و عمل هوشمندانه مبتنی بر برنامه ونقشه ی راه ۲-نظارت و راهنمایی توانمند ساز ۳-ارزیابی مستمر و مداوم با شاخص ...