کلمه را برای جستجو وارد کنید .

فرايندهاي مهم و تأثيرگذار در بهبود عملكرد مدارس برنامه تدبیر - مدرسه فایل

فرایند های برنامه تدبیر

فرایند های برنامه تدبیر

همانطور که میدانید در مقالات قبلی مدرسه فایل به تدوين برنامه عملياتي سالانه مدرسه ، ملاك ها و فعاليت هاي فرآيند برنامه ريزي برنامه طرح تدبیر و گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه طرح تدبیر پرداختیم در این مقاله قصد داریم به فرايندهاي مهم و تأثيرگذار در بهبود عملكرد مدارس برنامه تدبیر بپردازیم.

فرایند های برنامه تدبیر

مأموریت و وظایف مدارس در تحقق اهداف آموزش‌و‌پرورش بر اساس فرآيندهای مشخصی انجام می گیرد. البته تقسیم‌بندی‌های مختلفی از این فرآيندها به عمل آمده که بیشتر ، میزان تأکید نسبت به بعضی از آن‌هاست. آنچه دراین برنامه مورد نظر می‌باشد، مجموعه فرآيندهایی است كه مدارس باانجام آن‌ها زمینه‌های آموزش و یادگیری را برای دانش‌آموزان فراهم می‌نمایند.

1-آموزش ويادگيري:

توسعه طراحي آموزشي در فرايند تدريس معلمان  ، ارزشيابي پيشرفت تحصيلي ،اجرای طرح‌های آموزشی درکلاس،به‌كارگيري روش‌هاي فعال وخلاق درتدريس، مدیریت کلاس، توليد كارافزاهاي آموزشي، جلسات گروه‌هاي درسي/پایه، فعاليت‌هاي مكمل(پروژه‌های علمی، بیان قصه، و…)

جدول ملاك ها و فعاليت هاي  فرايند آموزش و يادگيري

فرايند

ملاك

فعاليت ها

آموزش و يادگيري

 

1-توانمندسازي نيروي
انساني مدرسه
( امتياز اين ملاك با ضريب 3 محاسبه مي شود)

1- تقويت فعاليت هاي پژوهشي نظير:درس پژوهي،اقدام پژوهي و… با مشاركت كاركنان

2-افزايشاطلاعات ،دانش ومهارت هاي شغلي معلمان و مربيان نظير تشكيل كارگاه هاي آموزشيدرون مدرسه اي و…

3-شركت كاركنان در كارگاه هاي آموزشي منطقه اي

4– اطلاع‌رساني دستاوردهاي مطالعات پژوهشي به كاركنان (تراكت،پنفليد، سايتو..)

5-و… مدرسه فایل

2-مشارکت دانش آموزان در انجام پروژه هاي
علمي

1- ارتقای سطح كيفي فعاليت هاي يادگيري دانش آموزان

2- تأمين تجهيزات آموزشي متناسبپروژه ها علمي

3- هدايت وراهبري فعاليت هاي علمي دانش آموزان

4-و… مدرسه فایل

3- استفاده از ظرفيت هاي محيط هاي يادگيري
متنوع

1-مشاركت معلمان در برگزاري اردو و بازديدازمراكز علمي، تحقيقاتي ومدارس موفق

2-برگزارياردوهاي علمي و مرتبط با دروس براساس ضوابط

3-طراحيو ارائه تكاليف عملكردي متناسب با نياز دانش آموزان در ايام تعطيل به ويژه عيدنوروز

4-استفادهاز فضاهاي غير كلاسي درون مدرسه اي

5-و..

4-توسعه طراحي آموزشي در فرآيند
تدريس معلمان

( امتياز اين ملاك با ضريب 2
محاسبه مي شود)

 

1- تأمين تجهيزات آموزشي متناسب با محتواي كتب درسي(قرآن ، علوم و…)

2- تقويت معلمان در تهيه وتنظيم طراحي آموزشي

3-كيفيت طراحي آموزشي معلمان(بكارگيري روش هاي فعال و خلاق ، استفاده از ابزارهايمناسب ، بهرمندي از فناوري هاي نوين ، استفاده از وسايل و امكانات موجود آموزشي، پرورشي و ورزشي و …)

4-انطباق فعاليت هاي كلاسي با طراحي آموزشي

5-و….

5-استفاده حداكثري از فناوري
اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيري توسط كاركنان ( امتياز اين ملاك
با ضريب 2 محاسبه مي شود)

1-توسعه و تجهيز كلاس هاي هوشمند

2-برگزاري دوره هاي آموزشي جهت استفاده از قابليت هاي ايجاد شده در مسيرهوشمند
سازي مدرسه براي كاركنان و دانش آموزان

3-تشويق و ترغيب كاركنان در استفاده از فناوري اطلاعات

4-و…

6-جذب و پوشش حداكثري دانش
آموزان( امتياز اين ملاك با ضريب 2 محاسبه مي شود)

1- شناسايي و جذب دانش آموزانبازمانده و تارك تحصيل

2-جذب حداكثري دانش آموزان ورودي در پايه اول و نگه داشت دانش آموزان سايرپايه ها

3-شناسايي وتوجه به آموزش دانش آموزان با نيازهاي ويژه

4-و …

 

7-وضعيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان( امتياز اين
ملاك با ضريب 3 محاسبه مي شود)

 

1- تحليل وضعيت تحصيلي دانشآموزان به منظور بهبود كيفيت آموزشي

2-شناساييدانش آموزان در معرض افت تحصيلي و تلاش در رفع مشكل آنها(به ويژه پايه اولابتدايي و ..)

3-برگزاري جلسات مشورتي براي رفع كاستي ها و ضعف ها

4-و…

جمع

تعداد ملاك 7

تعداد فعاليت : 22 امتياز كل فرايند : 98

2-  پرورشي و فوق برنامه:

شناسايي دانش آموزان در معرض مشكلات روان‌شناختی و ارجاع آن‌ها به مراجع ذی‌ربط،،فعاليت هاي فوق برنامه و پرورشي و …

جدول ملاك و فعاليت هاي  فرايند پرورشي و فوق برنامه

فرايند

ملاك ها

فعاليت ها

پرورشي و فوق برنامه

1-شناسايي

 دانش آموزان در معرض مشكلات روان‌شناختی
و ارجاع آن‌ها به مراجع ذی‌ربط

1- شناسايي و ثبت اطلاعات اين گروه از دانش آموزان

2- معرفي دانش آموزان به هسته‌ها و مراكز مشاوره دانش‌آموزی

3-آموزش معلمان و كاركنان مدرسه در خصوص شناسايي مشكلات وارایه رهنمون‌های اوليه

4 و…

 

 

 

 

 

2- -فعاليت هاي فوق برنامه و
پرورشي (امتياز اين ملاك با ضريب 3محاسبه ميشود)

1-شناسايي نيازها و علائق روان‌شناختی و تربيتي دانش آموزان

2- اولويت بندي نيازهاي پرورشي وفوق برنامه وطبقه بندي علائق دانش آموزان ازطريق خوداظهاري و اعلام والدين

3-برنامه ريزي و ارائه تقويم اجرايي فعاليت هاي فوق برنامه متناسب با نيازهاي دانش آموزان

4- اطلاع رساني وترغيب اولياء به استفاده حداكثري دانش آموزان از فعاليتهاي فوق برنامه مكمل

5-توجه به فضاي پرورشي به ويژه نمازخانه مناسب، جهت برگزاري نماز جماعت: شعار نويسي، توليد محتواي فرهنگي اخلاق مذهبي و ..تابلوها

6- تشويق وترغيب مشاركت فعال دانش آموزان وكاركنان دربرگزاري نماز جماعت،مراسم  مذهبي، مناسبت ها و ايام ا…

7-برنامه ريزي و برگزاري اردوهاي علمي –تربيتي ،فرهنگي ،آموزشي  و…

8-برنامه ريزي براي غني سازي اوقات فراغت دانش آموزان

9-برنامه ريزي براي عضويت دانش آموزان در تشكل هاي دانش آموزي

10- و …

3-حضور فعال كاركنان و دانش
آموزان در جشنواره ها و مسابقات قرآن عترت ونماز  ، فرهنگي،هنري و…

 

1-برنامه ريزي به منظور شناسايي و رشد و شكوفايي استعدادهاي فرهنگي –هنري دانش آموزان

2– فراهم نمودن زمينه برگزاري مسابقات فرهنگي ،هنري و پرورشي در سطح مدرسه  (قرآن و…)ميان كاركنان و دانش آموزان

3-برنامه ريزي به منظور ارتقاء سرانه مطالعه وسرانه كتاب (نهضت مطالعه صحيح) از طريق تجهيزو به روز رساني كتابخانه اي كلاسي مدارس

4-برنامه ريزيآموزش معلمان(آموزگاران)درراستاي توانمندسازي درترويج كتاب وكتابخواني دركلاس درس

5-برنامه ريزي به منظور ارتقاي سواد رسانه اي دانش آموزان و اولياء

6-  توسعه مشاركت  معلمان در اجرای فعالیت‌های پرورشي و فرهنگي

7- و …

4-مراسم آغازين مدرسه

1- اجراي  برنامه هاي مراسم آغازين

2- مشاركت فعال دانش آموزان در اجراي مراسم آغازين

3-و…

5- بهره گيري از فضا و تجهيزات
مناسب پرورشي

 

1- فراهم آوردن تجهيزات و ابزار پرورشي متناسب با تعداد دانش آموزان

2- استفاده مطلوب از فضا و تجهيزات پرورشي

3- و …

جمع

تعداد ملاك 5

تعداد فعاليت  : 22       امتياز كل فرايند :49

3- تربيت بدني و سلامت:

تربيت بدني و ورزش مدرسه،ميزان تلاش در تغذيه سالم دانش آموزان،توجه به نكات ايمني در مدرسه،و…

جدول ملاك ها و فعاليت هاي  فرايند تربيت بدني و سلامت

فرايند

ملاك

فعاليت

تربيت بدني و سلامت

1-تربيت بدني و ورزش مدرسه

1- بررسي وضعيت وسايل و امكانات ورزشي مدرسه 

2-تهيه وسايل و  تجهيزات ورزشي از نظر كيفي و كمي

3- نظارت بر اجراي طرح حياط پويا در مدرسه مطابق با دستورالعمل

4-شناسايي و ارجاع دانش آموزان داراي ناهنجاري و …

5-تهيه و تنظيم شناسنامه دانش آموزان جهت انجام فعاليت هاي ورزشي

6- و … مدرسه فایل

2- ميزان تلاش در تغذيه سالم دانش آموزان

1-وضعيت بهداشتي پايگاه تغذيه سالم و وجود قفسه بندي ، يخچال ، سطل زباله بهداشتي ،كپسول آتش نشاني

2-عرضه مواد غذايي استاندارد و مجاز با بسته بندي بهداشتي طبق دستورالعمل ارسالی

3-برگزاري جلسات آموزشي در ارتقاي فرهنگ تغذيه سالم وبيان پيام هاي تغذيه اي در مراسم ها

4-نصب پوستر يا دستورالعمل مواد غذايي مجاز و غير مجاز در معرض ديد دانش آموزان

5-اخذ كارت صحت سلامت توسط متصدي پايگاه تغذيه سالم و داشتن پوشش بهداشتي مناسب

6- انتخاب دانش آموزان سفيرسلامت ، برگزاري جلسات آموزشي دانش آموزان و شركت مجري طرح در دوره ضمن خدمت يا جلسه آموزشي

7- و… مدرسه فایل

3-توجه به نكات ايمني در مدرسه

1-تجهيز مدرسه به كپسول آتش نشاني و جعبه كمك هاي اوليه

2-وضعيت ايمني سيستم حرارتي ، برودتي مدرسه

3-تأمين حفاظ براي پله ها و پنجره هاي طبقات فوقاني

4-وضعيت ايمني سيستم برق مدرسه ( سيم كشي ها ، پريزها ، وجود فيوز و…)

5-ساماندهي وضعيت درب ورودي وتابلوي مدرسه ، لوله گاز و رفع موانع ورود ماشين آتش نشاني ب مدرسه

6-وضعيت ايمن سازي فضاوتجهيزات ،آزمايشگاهي ،كارگاهي و ورزشي

7- شناسايي نقاط امن در مدرسه و معرفي به دانش آموزان جهت بروز حوادث احتمالي

8-و… مدرسه فایل

4-زيبا سازي و نشاط فضاي فيزيكي مدرسه

1- توسعه فضاي سبز بر اساس ظرفيت مدرسه

2-وضعيت رنگ آميزي مناسب و شاد درها و ديوارها

3-آراستگي در نصب تابلوها ، پوسترها و…

4-نوشتن اشعار اسلامي و علمي در خصوص فوائد ورزش و تربيت بدني و …

5- و … مدرسه فایل

5-وضعيت بهداشت مدرسه(امتياز اين ملاك با ضريب
2 محاسبه مي شود )

1-وضعيت بهداشت محيط مدرسه( كلاس ها ، راهروها ،حياط و…)

2-رعايت نكات بهداشتي درسرويسهاي بهداشتي وكافي بودن تسهيلات بهداشتي باآمار دانش آموزان

3- تفكيك آبخوريها ازسرويس هاي بهداشتي

4-انجام  معاينات غربالگري ، پزشكي ، مقدماتي دانش آموزان و وضعيت واكسيناسيون

5-پيش بيني وتهيّه ملزومات بهداشتيموردنياز( صابون مايع،سطل زباله بهداشتي،وسايل نظافت و...)

6-آموزش و تأكيد بررعايت بهداشت فردي و اجتماعي توسط كاركنان ، دانش آموزان و اوليا

7-آموزش و انعكاس توصيه هاي بهداشتي متناسب با سن و جنس دانش آموزان

8-اجراي برنامه هاي مربوط به مناسبت ها و ايام بهداشتي

9-اهتمام لازم خدمتگزار در نظافت و بهداشت مدرسه و اخذ كارت صحت سلامت

10- و … مدرسه فایل

6-حضور فعال كاركنان و دانش آموزان در
المپيادها و مسابقات ورزشي

1- شيوه ها و راهكارهاي ترغيب و تشويق كاركنان و دانش اموزان جهت شركت در مسابقات

2- فعاليت ها ي مؤثر جهت حضورحداكثري  در مسابقات

 3-كيفيت برگزاري المپياد ورزشي درون مدرسه اي

4-و… مدرسه فایل

7-پيش گيري ازآسيب هاي اجتماعي

1- تهيه و توزيع محتواي آموزشي و فرهنگي در زمينه خود مراقبتي و مهارتهاي زندگي

2- برگزاري كلاس هاي آموزشي خود مراقبتي، مهارتهاي زندگي

3- آموزش معلمان در خصوص آشنايي با آسیب‌های اجتماعي  مدرسه فایل

4-و…  مدرسه فایل

تعداد 7 ملاك

تعداد فعاليت :37                       امتياز كل فرايند: 56

 

4- مشاركت :

شناسايي ظرفيت و توانمندي هاي اولياء و تشكيل بانك اطلاعاتي،جذب مشاركت هاي داوطلبانه و بهره گيري ازظرفيت هاي برون سازماني در تامين نيازهاي مدرسه،و… فرایند های برنامه تدبیر

جدول ملاك ها و فعاليت هاي  فرايند مشاركت:

فرايند

ملاك

فعاليت

مشاركت

1-شناسايي
ظرفيت و توانمندي هاي اولياء و تشكيل بانك اطلاعاتي( امتياز اين ملاك با ضريب 2
محاسبه مي شود)

1-برنامه ريزي براي حضورو جلب حداكثري اولياء در زمينه هاي علمي –آموزشي ،فرهنگي –تربيتي و…

2-بهره گيري از توان فكري و مهارتي اولياء جهت امورتحصيلي ،تربيتي –بهداشتي در قالب كميته هاي تخصصي

3- تشكيل بانك اطلاعاتي اولياء

4- و… مدرسه فایل

2-جذب مشاركت
هاي داوطلبانه و بهره گيري ازظرفيت هاي برون سازماني در تامين نيازهاي مدرسه

1- تلاش در جهت بهره گيري ازموسسات مردم نهاد ، نهادهاي دولتي اعم از مالي و غير مالي بر اساس ضوابط

2-تنظيم ليست ميزان جذب حمايت هاي مالي و ساير حمايت ها مدرسه فایل

3-و… مدرسه فایل

3-فعال سازي
شوراي معلمان و شوراي مدرسه،انجمن اولياء و مربيان،شوراي دانش آموزان( امتياز
اين ملاك با ضريب 2 محاسبه مي شود)

 

1- افزايش مشاركت معلمان دراداره شوراي معلمان مدرسه فایل

2- مشاركت هر يك از اعضايشوراها (مدرسه انجمن اولياء ومربيان و…).در زمينه هاي علمي –آموزشي ،فرهنگي-تربيتي و….

3- نيازسنجي و تعيين سر فصل هاي جلسات آموزش خانواده مدرسه فایل

4 -تشكيل و كيفيت اجراي جلسات آموزش خانواده

5-و …مدرسه فایل

تعداد ملاك :3

تعداد فعاليت: 9     امتياز كل فرايند: 35

5-نظارت و ارزیابی:
نظارت:

مشاهده عملکرد مدرسه، بررسی مستندات تدوین شده، بررسی خودارزیابی ها، ارايه بازخورد جهت اصلاح و بهبود و… فرایند های برنامه تدبیر

ارزیابی:

تعیین بازه های زمانی ارائه گزارش خودارزیابی، تکمیل نمون برگ میزان پیشرفت کار، بررسی نتایج خودارزیابی و تحلیل و جمع بندی آنها، تعیین پیشرفت ها و ضعف ها، تعیین گام ها و فعالیت های بعدی برای تقویت و اصلاح برنامه ها، تدوین گزارش نهایی از وضعیت اجرای برنامه، ارائه گزارش به مسئولین عنداللزوم و…

جدول ملاك و فعاليت هاي  فرايند نظارت و ارزيابي

جدول ملاك و فعاليت هاي  فرايند نظارت و ارزيابي

جدول ملاك و فعاليت هاي  فرايند نظارت و ارزيابي

 

6-اداري و مالي مدرسه:

ميزان توجه به امور اداري ، اجرايي و مالي مدرسه فرایند های برنامه تدبیر

جدول ملاك ها و فعاليت هاي  فرايند اموراداري و مالي:

فرايند

ملاك

فعاليت

اموراداري
و مالي

1-ميزان توجه به امور اداري و اجرايي مدرسه( امتياز اين ملاك
با ضريب 2محاسبه مي شود)

 

1-حسن اجراي بخشنامه ها

2-ارزشيابي سالانه همكاران

3-به روز بودن وتنظيم صحيحدفاتر( دفتر انديكاتور، دفتر شوراي مدرسه ، دفاتر امتحانات و …)

4-تشكيل پرونده كاركنان

5- امور ثبت نام ، نقل و انتقالات دانش آموزي

6-و …

2-ميزان توجه به امور مالي مدرسه

 

1-استفاده از سامانه اموال وامور مالي

2- واريز كمك ها ي مردمي به حساب مدرسه

3-وضعيت ثبت اسناد و دفاترمالي

4-ارائه عملكرد مالي مدرسه به اولياء

5- صدور چك بر اساس مقررات

6-خروج اموال اسقاطي به منطقه

7-و…

تعدادملاك : 2

تعداد فعاليت : 11                                            امتيازكل فرايند: 21

 

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *