کلمه را برای جستجو وارد کنید .
فرایند های برنامه تدبیر

فرایند های برنامه تدبیر

همانطور که میدانید در مقالات قبلی مدرسه فایل به تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدرسه ، ملاک ها و فعالیت های فرآیند برنامه ریزی برنامه طرح تدبیر و گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه طرح تدبیر پرداختیم در این مقاله قصد داریم به فرایندهای مهم و تأثیرگذار در بهبود عملکرد مدارس برنامه تدبیر بپردازیم.

فرایند های برنامه تدبیر

مأموریت و وظایف مدارس در تحقق اهداف آموزش‌و‌پرورش بر اساس فرآیندهای مشخصی انجام می گیرد. البته تقسیم‌بندی‌های مختلفی از این فرآیندها به عمل آمده که بیشتر ، میزان تأکید نسبت به بعضی از آن‌هاست. آنچه دراین برنامه مورد نظر می‌باشد، مجموعه فرآیندهایی است که مدارس باانجام آن‌ها زمینه‌های آموزش و یادگیری را برای دانش‌آموزان فراهم می‌نمایند.

۱-آموزش ویادگیری:

توسعه طراحی آموزشی در فرایند تدریس معلمان  ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ،اجرای طرح‌های آموزشی درکلاس،به‌کارگیری روش‌های فعال وخلاق درتدریس، مدیریت کلاس، تولید کارافزاهای آموزشی، جلسات گروه‌های درسی/پایه، فعالیت‌های مکمل(پروژه‌های علمی، بیان قصه، و…)

جدول ملاک ها و فعالیت های  فرایند آموزش و یادگیری

فرایند

ملاک

فعالیت ها

آموزش و یادگیری

 

۱-توانمندسازی نیروی
انسانی مدرسه
( امتیاز این ملاک با ضریب ۳ محاسبه می شود)

۱- تقویت فعالیت های پژوهشی نظیر:درس پژوهی،اقدام پژوهی و… با مشارکت کارکنان

۲-افزایشاطلاعات ،دانش ومهارت های شغلی معلمان و مربیان نظیر تشکیل کارگاه های آموزشیدرون مدرسه ای و…

۳-شرکت کارکنان در کارگاه های آموزشی منطقه ای

۴– اطلاع‌رسانی دستاوردهای مطالعات پژوهشی به کارکنان (تراکت،پنفلید، سایتو..)

۵-و… مدرسه فایل

۲-مشارکت دانش آموزان در انجام پروژه های
علمی

۱- ارتقای سطح کیفی فعالیت های یادگیری دانش آموزان

۲- تأمین تجهیزات آموزشی متناسبپروژه ها علمی

۳- هدایت وراهبری فعالیت های علمی دانش آموزان

۴-و… مدرسه فایل

۳- استفاده از ظرفیت های محیط های یادگیری
متنوع

۱-مشارکت معلمان در برگزاری اردو و بازدیدازمراکز علمی، تحقیقاتی ومدارس موفق

۲-برگزاریاردوهای علمی و مرتبط با دروس براساس ضوابط

۳-طراحیو ارائه تکالیف عملکردی متناسب با نیاز دانش آموزان در ایام تعطیل به ویژه عیدنوروز

۴-استفادهاز فضاهای غیر کلاسی درون مدرسه ای

۵-و..

۴-توسعه طراحی آموزشی در فرآیند
تدریس معلمان

( امتیاز این ملاک با ضریب ۲
محاسبه می شود)

 

۱- تأمین تجهیزات آموزشی متناسب با محتوای کتب درسی(قرآن ، علوم و…)

۲- تقویت معلمان در تهیه وتنظیم طراحی آموزشی

۳-کیفیت طراحی آموزشی معلمان(بکارگیری روش های فعال و خلاق ، استفاده از ابزارهایمناسب ، بهرمندی از فناوری های نوین ، استفاده از وسایل و امکانات موجود آموزشی، پرورشی و ورزشی و …)

۴-انطباق فعالیت های کلاسی با طراحی آموزشی

۵-و….

۵-استفاده حداکثری از فناوری
اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری توسط کارکنان ( امتیاز این ملاک
با ضریب ۲ محاسبه می شود)

۱-توسعه و تجهیز کلاس های هوشمند

۲-برگزاری دوره های آموزشی جهت استفاده از قابلیت های ایجاد شده در مسیرهوشمند
سازی مدرسه برای کارکنان و دانش آموزان

۳-تشویق و ترغیب کارکنان در استفاده از فناوری اطلاعات

۴-و…

۶-جذب و پوشش حداکثری دانش
آموزان( امتیاز این ملاک با ضریب ۲ محاسبه می شود)

۱- شناسایی و جذب دانش آموزانبازمانده و تارک تحصیل

۲-جذب حداکثری دانش آموزان ورودی در پایه اول و نگه داشت دانش آموزان سایرپایه ها

۳-شناسایی وتوجه به آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه

۴-و …

 

۷-وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان( امتیاز این
ملاک با ضریب ۳ محاسبه می شود)

 

۱- تحلیل وضعیت تحصیلی دانشآموزان به منظور بهبود کیفیت آموزشی

۲-شناساییدانش آموزان در معرض افت تحصیلی و تلاش در رفع مشکل آنها(به ویژه پایه اولابتدایی و ..)

۳-برگزاری جلسات مشورتی برای رفع کاستی ها و ضعف ها

۴-و…

جمع

تعداد ملاک ۷

تعداد فعالیت : ۲۲ امتیاز کل فرایند : ۹۸

۲-  پرورشی و فوق برنامه:

شناسایی دانش آموزان در معرض مشکلات روان‌شناختی و ارجاع آن‌ها به مراجع ذی‌ربط،،فعالیت های فوق برنامه و پرورشی و …

جدول ملاک و فعالیت های  فرایند پرورشی و فوق برنامه

فرایند

ملاک ها

فعالیت ها

پرورشی و فوق برنامه

۱-شناسایی

 دانش آموزان در معرض مشکلات روان‌شناختی
و ارجاع آن‌ها به مراجع ذی‌ربط

۱- شناسایی و ثبت اطلاعات این گروه از دانش آموزان

۲- معرفی دانش آموزان به هسته‌ها و مراکز مشاوره دانش‌آموزی

۳-آموزش معلمان و کارکنان مدرسه در خصوص شناسایی مشکلات وارایه رهنمون‌های اولیه

۴ و…

 

 

 

 

 

۲- -فعالیت های فوق برنامه و
پرورشی (امتیاز این ملاک با ضریب ۳محاسبه میشود)

۱-شناسایی نیازها و علائق روان‌شناختی و تربیتی دانش آموزان

۲- اولویت بندی نیازهای پرورشی وفوق برنامه وطبقه بندی علائق دانش آموزان ازطریق خوداظهاری و اعلام والدین

۳-برنامه ریزی و ارائه تقویم اجرایی فعالیت های فوق برنامه متناسب با نیازهای دانش آموزان

۴- اطلاع رسانی وترغیب اولیاء به استفاده حداکثری دانش آموزان از فعالیتهای فوق برنامه مکمل

۵-توجه به فضای پرورشی به ویژه نمازخانه مناسب، جهت برگزاری نماز جماعت: شعار نویسی، تولید محتوای فرهنگی اخلاق مذهبی و ..تابلوها

۶- تشویق وترغیب مشارکت فعال دانش آموزان وکارکنان دربرگزاری نماز جماعت،مراسم  مذهبی، مناسبت ها و ایام ا…

۷-برنامه ریزی و برگزاری اردوهای علمی –تربیتی ،فرهنگی ،آموزشی  و…

۸-برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

۹-برنامه ریزی برای عضویت دانش آموزان در تشکل های دانش آموزی

۱۰- و …

۳-حضور فعال کارکنان و دانش
آموزان در جشنواره ها و مسابقات قرآن عترت ونماز  ، فرهنگی،هنری و…

 

۱-برنامه ریزی به منظور شناسایی و رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی –هنری دانش آموزان

۲– فراهم نمودن زمینه برگزاری مسابقات فرهنگی ،هنری و پرورشی در سطح مدرسه  (قرآن و…)میان کارکنان و دانش آموزان

۳-برنامه ریزی به منظور ارتقاء سرانه مطالعه وسرانه کتاب (نهضت مطالعه صحیح) از طریق تجهیزو به روز رسانی کتابخانه ای کلاسی مدارس

۴-برنامه ریزیآموزش معلمان(آموزگاران)درراستای توانمندسازی درترویج کتاب وکتابخوانی درکلاس درس

۵-برنامه ریزی به منظور ارتقای سواد رسانه ای دانش آموزان و اولیاء

۶-  توسعه مشارکت  معلمان در اجرای فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی

۷- و …

۴-مراسم آغازین مدرسه

۱- اجرای  برنامه های مراسم آغازین

۲- مشارکت فعال دانش آموزان در اجرای مراسم آغازین

۳-و…

۵- بهره گیری از فضا و تجهیزات
مناسب پرورشی

 

۱- فراهم آوردن تجهیزات و ابزار پرورشی متناسب با تعداد دانش آموزان

۲- استفاده مطلوب از فضا و تجهیزات پرورشی

۳- و …

جمع

تعداد ملاک ۵

تعداد فعالیت  : ۲۲       امتیاز کل فرایند :۴۹

۳- تربیت بدنی و سلامت:

تربیت بدنی و ورزش مدرسه،میزان تلاش در تغذیه سالم دانش آموزان،توجه به نکات ایمنی در مدرسه،و…

جدول ملاک ها و فعالیت های  فرایند تربیت بدنی و سلامت

فرایند

ملاک

فعالیت

تربیت بدنی و سلامت

۱-تربیت بدنی و ورزش مدرسه

۱- بررسی وضعیت وسایل و امکانات ورزشی مدرسه 

۲-تهیه وسایل و  تجهیزات ورزشی از نظر کیفی و کمی

۳- نظارت بر اجرای طرح حیاط پویا در مدرسه مطابق با دستورالعمل

۴-شناسایی و ارجاع دانش آموزان دارای ناهنجاری و …

۵-تهیه و تنظیم شناسنامه دانش آموزان جهت انجام فعالیت های ورزشی

۶- و … مدرسه فایل

۲- میزان تلاش در تغذیه سالم دانش آموزان

۱-وضعیت بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و وجود قفسه بندی ، یخچال ، سطل زباله بهداشتی ،کپسول آتش نشانی

۲-عرضه مواد غذایی استاندارد و مجاز با بسته بندی بهداشتی طبق دستورالعمل ارسالی

۳-برگزاری جلسات آموزشی در ارتقای فرهنگ تغذیه سالم وبیان پیام های تغذیه ای در مراسم ها

۴-نصب پوستر یا دستورالعمل مواد غذایی مجاز و غیر مجاز در معرض دید دانش آموزان

۵-اخذ کارت صحت سلامت توسط متصدی پایگاه تغذیه سالم و داشتن پوشش بهداشتی مناسب

۶- انتخاب دانش آموزان سفیرسلامت ، برگزاری جلسات آموزشی دانش آموزان و شرکت مجری طرح در دوره ضمن خدمت یا جلسه آموزشی

۷- و… مدرسه فایل

۳-توجه به نکات ایمنی در مدرسه

۱-تجهیز مدرسه به کپسول آتش نشانی و جعبه کمک های اولیه

۲-وضعیت ایمنی سیستم حرارتی ، برودتی مدرسه

۳-تأمین حفاظ برای پله ها و پنجره های طبقات فوقانی

۴-وضعیت ایمنی سیستم برق مدرسه ( سیم کشی ها ، پریزها ، وجود فیوز و…)

۵-ساماندهی وضعیت درب ورودی وتابلوی مدرسه ، لوله گاز و رفع موانع ورود ماشین آتش نشانی ب مدرسه

۶-وضعیت ایمن سازی فضاوتجهیزات ،آزمایشگاهی ،کارگاهی و ورزشی

۷- شناسایی نقاط امن در مدرسه و معرفی به دانش آموزان جهت بروز حوادث احتمالی

۸-و… مدرسه فایل

۴-زیبا سازی و نشاط فضای فیزیکی مدرسه

۱- توسعه فضای سبز بر اساس ظرفیت مدرسه

۲-وضعیت رنگ آمیزی مناسب و شاد درها و دیوارها

۳-آراستگی در نصب تابلوها ، پوسترها و…

۴-نوشتن اشعار اسلامی و علمی در خصوص فوائد ورزش و تربیت بدنی و …

۵- و … مدرسه فایل

۵-وضعیت بهداشت مدرسه(امتیاز این ملاک با ضریب
۲ محاسبه می شود )

۱-وضعیت بهداشت محیط مدرسه( کلاس ها ، راهروها ،حیاط و…)

۲-رعایت نکات بهداشتی درسرویسهای بهداشتی وکافی بودن تسهیلات بهداشتی باآمار دانش آموزان

۳- تفکیک آبخوریها ازسرویس های بهداشتی

۴-انجام  معاینات غربالگری ، پزشکی ، مقدماتی دانش آموزان و وضعیت واکسیناسیون

۵-پیش بینی وتهیّه ملزومات بهداشتیموردنیاز( صابون مایع،سطل زباله بهداشتی،وسایل نظافت و...)

۶-آموزش و تأکید بررعایت بهداشت فردی و اجتماعی توسط کارکنان ، دانش آموزان و اولیا

۷-آموزش و انعکاس توصیه های بهداشتی متناسب با سن و جنس دانش آموزان

۸-اجرای برنامه های مربوط به مناسبت ها و ایام بهداشتی

۹-اهتمام لازم خدمتگزار در نظافت و بهداشت مدرسه و اخذ کارت صحت سلامت

۱۰- و … مدرسه فایل

۶-حضور فعال کارکنان و دانش آموزان در
المپیادها و مسابقات ورزشی

۱- شیوه ها و راهکارهای ترغیب و تشویق کارکنان و دانش اموزان جهت شرکت در مسابقات

۲- فعالیت ها ی مؤثر جهت حضورحداکثری  در مسابقات

 ۳-کیفیت برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای

۴-و… مدرسه فایل

۷-پیش گیری ازآسیب های اجتماعی

۱- تهیه و توزیع محتوای آموزشی و فرهنگی در زمینه خود مراقبتی و مهارتهای زندگی

۲- برگزاری کلاس های آموزشی خود مراقبتی، مهارتهای زندگی

۳- آموزش معلمان در خصوص آشنایی با آسیب‌های اجتماعی  مدرسه فایل

۴-و…  مدرسه فایل

تعداد ۷ ملاک

تعداد فعالیت :۳۷                       امتیاز کل فرایند: ۵۶

 

۴- مشارکت :

شناسایی ظرفیت و توانمندی های اولیاء و تشکیل بانک اطلاعاتی،جذب مشارکت های داوطلبانه و بهره گیری ازظرفیت های برون سازمانی در تامین نیازهای مدرسه،و… فرایند های برنامه تدبیر

جدول ملاک ها و فعالیت های  فرایند مشارکت:

فرایند

ملاک

فعالیت

مشارکت

۱-شناسایی
ظرفیت و توانمندی های اولیاء و تشکیل بانک اطلاعاتی( امتیاز این ملاک با ضریب ۲
محاسبه می شود)

۱-برنامه ریزی برای حضورو جلب حداکثری اولیاء در زمینه های علمی –آموزشی ،فرهنگی –تربیتی و…

۲-بهره گیری از توان فکری و مهارتی اولیاء جهت امورتحصیلی ،تربیتی –بهداشتی در قالب کمیته های تخصصی

۳- تشکیل بانک اطلاعاتی اولیاء

۴- و… مدرسه فایل

۲-جذب مشارکت
های داوطلبانه و بهره گیری ازظرفیت های برون سازمانی در تامین نیازهای مدرسه

۱- تلاش در جهت بهره گیری ازموسسات مردم نهاد ، نهادهای دولتی اعم از مالی و غیر مالی بر اساس ضوابط

۲-تنظیم لیست میزان جذب حمایت های مالی و سایر حمایت ها مدرسه فایل

۳-و… مدرسه فایل

۳-فعال سازی
شورای معلمان و شورای مدرسه،انجمن اولیاء و مربیان،شورای دانش آموزان( امتیاز
این ملاک با ضریب ۲ محاسبه می شود)

 

۱- افزایش مشارکت معلمان دراداره شورای معلمان مدرسه فایل

۲- مشارکت هر یک از اعضایشوراها (مدرسه انجمن اولیاء ومربیان و…).در زمینه های علمی –آموزشی ،فرهنگی-تربیتی و….

۳- نیازسنجی و تعیین سر فصل های جلسات آموزش خانواده مدرسه فایل

۴ -تشکیل و کیفیت اجرای جلسات آموزش خانواده

۵-و …مدرسه فایل

تعداد ملاک :۳

تعداد فعالیت: ۹     امتیاز کل فرایند: ۳۵

۵-نظارت و ارزیابی:
نظارت:

مشاهده عملکرد مدرسه، بررسی مستندات تدوین شده، بررسی خودارزیابی ها، ارایه بازخورد جهت اصلاح و بهبود و… فرایند های برنامه تدبیر

ارزیابی:

تعیین بازه های زمانی ارائه گزارش خودارزیابی، تکمیل نمون برگ میزان پیشرفت کار، بررسی نتایج خودارزیابی و تحلیل و جمع بندی آنها، تعیین پیشرفت ها و ضعف ها، تعیین گام ها و فعالیت های بعدی برای تقویت و اصلاح برنامه ها، تدوین گزارش نهایی از وضعیت اجرای برنامه، ارائه گزارش به مسئولین عنداللزوم و…

جدول ملاک و فعالیت های  فرایند نظارت و ارزیابی

جدول ملاک و فعالیت های  فرایند نظارت و ارزیابی

جدول ملاک و فعالیت های  فرایند نظارت و ارزیابی

 

۶-اداری و مالی مدرسه:

میزان توجه به امور اداری ، اجرایی و مالی مدرسه فرایند های برنامه تدبیر

جدول ملاک ها و فعالیت های  فرایند اموراداری و مالی:

فرایند

ملاک

فعالیت

اموراداری
و مالی

۱-میزان توجه به امور اداری و اجرایی مدرسه( امتیاز این ملاک
با ضریب ۲محاسبه می شود)

 

۱-حسن اجرای بخشنامه ها

۲-ارزشیابی سالانه همکاران

۳-به روز بودن وتنظیم صحیحدفاتر( دفتر اندیکاتور، دفتر شورای مدرسه ، دفاتر امتحانات و …)

۴-تشکیل پرونده کارکنان

۵- امور ثبت نام ، نقل و انتقالات دانش آموزی

۶-و …

۲-میزان توجه به امور مالی مدرسه

 

۱-استفاده از سامانه اموال وامور مالی

۲- واریز کمک ها ی مردمی به حساب مدرسه

۳-وضعیت ثبت اسناد و دفاترمالی

۴-ارائه عملکرد مالی مدرسه به اولیاء

۵- صدور چک بر اساس مقررات

۶-خروج اموال اسقاطی به منطقه

۷-و…

تعدادملاک : ۲

تعداد فعالیت : ۱۱                                            امتیازکل فرایند: ۲۱

 

میانگین امتیازات ۳ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *