کلمه را برای جستجو وارد کنید .

.

فرم های ارزشیابی کارکنان مدرسه

 

برای دانلود کامل نمونه فرم ها به صورت فشرده روی باکس زرد رنگ کلیک کنید.

دانلود فرم ارزشیابی مدرسه

مقدمه :

یکی از نکته های مهم در مدیریت اسلامی توجه دادن کارکنان به نقاط قوت آنها است . مدیران باید به کارکنان روحیه و شخصیت و به توانمندی های آنها اهمیت بدهند . و همچنین نقاط ضعف آنها مورد توجه و عنایت مدیران قرار گیرد تا نسبت به رفع نواقص ، کمبود ها و ضعف ها اقدام شود . هر سازمانی برای تحقق اهداف سازمانی خود نیاز به منابع انسانی کارآمد ، مومن و متخصص دارد .

رصد تحقق اهداف سازمانی از طریق سنجش میزان اثر بخشی و همچنین کارآیی و بهره وری هر سازمانی از اصول اصلی پویایی سازمان است لذا بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشور ی و دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور سنجش میزان تحقق اهداف سازمانی و افزایش بهره وری عملکرد کارمندان در دوره های مشخص سالانه به صورت منظم و براساس شاخص های عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که نتیجه آن در ارتقاء اثر بخشی ، بهره وری ، افزایش کیفیت خدمات ، پاسخگویی در مقابل عملکرد ، رضایت ذینفعان وبرخورداری از مزایا و سایر موارد لحاظ خواهد شد .

نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد درمأموریت های سازمان :

 • مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ۸۵ درصد باشد از یک طبقه شغلی تشویقی ( حداکثر یک بار در طول خدمت ) برخوردار می شوند .
 • نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدیران و کارمندان ، مبنای پرداخت هرگونه پاداش ( به استثنای پاداش مربوط به ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ) از جمله ، پاداش خدمات برجسته موضوع بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه می باشد .
 • مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب حداقل ۸۵ درصد باشد ، در معرفی به دوره های آموزشی خارجی ( بورس ) از اولویت برخوردار هستند .

تبصره : بهره مندی مدیران ، کارمندان و مدیران استانی از مزایای فوق الذکر ، منوط به کسب رتبه متوسط یا بالاتر دستگاه از ارزیابی عملکرد ( موضوع ردیف ب بند ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ) می باشد .

 • کسب حداقل ۸۵ درصد از مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد کارمندان در سال قبل ، برای هر گونه ارتقاء شغلی از جمله : انتصاب در پست های مدیران پایه الزامی است . در مورد مدیران میانی ، میانگین امتیاز دو سال گذشته مبنای عمل می باشد .
 • مدیران و کارمندانی که امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از ۵۰ درصد کل امتیازات پسش بینی شده کمتر باشد ( موضوع آئین نامه اجرایی بند ۳ ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۲۳۱۳۲۷/ت۴۳۹۱۵ک مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۸ ) در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی ، باز خرید می گردند .

تبصره ۱ – امتیاز های مطرح شده در بندهای ۱ تا ۴ این ماده در خصوص شاغلین مصداق دارد و شامل بازنشستگان نخواهد بود .

 

 

 • از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تمامی بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مغایر با آن لغو می گردد .
 • فرایند ارزیابی عملکرد کارمندان یک مرحله ای است و دوره ارزیابی عملکرد کارمندان در وزارت آموزش و پرورش سال تحصیلی می باشد .

فرایند اجرا و مراحل تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد :

 • ارزیابی کننده در آغاز دوره ارزیابی عملکرد ( مهر ماه هر سال ) حدود انتظارات خود را در چار چوب وظایف شغلی و شرح وظائف ( شاخص های اختصاصی و عمومی) به ارزیابی شونده اعلام و ارزیابی شونده پس از توافق و پذیرش وظائف محوله ، ضمن ثبت مشخصات خود ، قسمت قرار داد ارزیابی فرم را با ذکر تاریخ امضاء می نماید . چنانچه فعالیتی مورد پذیرش ارزیابی شونده قرار نگیرد با ارائه دلائل منطقی ، نظر ارزیابی کننده نافذ خواهد بود .
 • ارزیابی کننده موظف است به منظور آگاهی از کیفیت و میزان تلاش و کوشش ارزیابی شونده در انجام وظائف محوله ، عملکرد وی را به طور مستمر و به دقت مورد بررسی قرار داده و نقاط قوت و ضعف آن را در فرم بررسی مستمر عملکرد ( فرم شماره ۴ ) ثبت و حسب مورد ، تدابیری برای تقویت عملکرد و نیز اقداماتی برای اصلاح و بهبود عملکرد به عمل آورد . اطلاعات مندرج در این فرم می تواند مبنایی برای ارزیابی دقیق عملکرد و رفتار فرد باشد . ( مفاد فرم بررسی مستمر رفتار و عملکرد می بایست حداقل هر سه ماه یک بار به اطلاع ارزیابی شونده رسانده شود و به مدت یک سال پس از پایان دوره ارزیابی به صورت محرمانه نزد ارزیابی کننده نگهداری گردد .)
 • ارزیابی کننده در طول دوره ارزیابی نظر همکاران و مخاطبان ( اولیاء دانش آموزان / مراجعان اداری ) را در مورد عملکرد و رفتار ارزیابی شونده اخذ و در پایان دوره ، مورد بهره برداری قرار می دهد . ( در این خصوص حفظ شأن همکار خصوصاَ در کسب نظرات ارباب رجوع و اولیاء مورد تاکید است .)
 • ارزیابی کننده در پایان دوره ارزیابی ( حد اکثر تا ۱۵ شهریور ماه هر سال ) بر اساس نتایج ارزیابی بعمل آمده در طول دوره ، شاخص های مندرج در فرم و حدود انتظارات تعیین شده و مدارک ارائه شده از سوی ارزیابی شونده ، عملکرد و رفتار وی را مورد ارزیابی قرار داده و امتیاز هر عامل را با توجه به دامنه امتیاز مشخص شده در محل مربوط ثبت می نماید .

 

مطلب توصیه شده:  دکلمه درباره دهه فجر

 

تبصره : نحوه امتیاز دهی شاخص های عمومی در جدول شماره ۲ مشخص شده که لازم است در ابتدای دوره به اطلاع ارزیابی شونده رسانده شود .

 • ارزیابی کننده پس از محاسبه امتیازات مکتسبه از سوی ارزیابی شونده ، نتایج ارزیابی عملکرد را پس از امضاءوتأیید ارزیابی شونده در پایان شهریور ماه هر سال به اطلاع وی رسانده و بازخورد های لازم را به ایشان ارائه و پس از تأیید فرم ها توسط تأیید کننده ، لیست امتیازات ارزیابی و فرم های مذکور را برای اقدامات بعدی به ارزیابی عملکرد اداره ذیربط تحویل نماید .

 

 

انواع فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران :

فرم شماره ۱- مخصوص مدیران میانی ( معاونین سازمانها ، مدیران کل و معاونین مدیران کل )

فرم شماره ۲ – مخصوص مدیران پایه ( سرپرستان ، رؤسای ادارات ، رؤسای قسمت ها رؤسای گروه و مشاغل همتراز )

فرم شماره ۳ – مخصوص کارمندان ( کلیه کارشناس مسئولان ، کارمندان واحدهای اداری و آموزشی ، کارشناسان و سایر کارکنان )

فرم شماره ۱/۲- مخصوص مدیران و معاونین واحد های آموزشی

فرم شماره ۱/۳ – مخصوص معلمان و سایر کادر آموزشی

فرم شماره ۲/۳ – مخصوص سایر کارکنان واحد های آموزشی

فرم شماره ۴ – بررسی مستمر عملکرد کارکنان

فرم شماره ۵ – فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان

معیار های سنجش ارزیابی عملکرد :

الف ) شاخص های اختصاصی ( ۴۰ امتیاز ) : معیار اصلی سنجش عملکرد کارکنان در مأموریت ها ، برنامه ها و شرح وظائف آنهاست . که طبق قانون و مقررات مبنای ارزیابی عملکرد آنها قرار می گیرد .

تذکر : شاخصهای فوق بر اساس شرح وظائف و امور محوله به کارکنان قابل تغییر بوده و ارزیابی کننده می تواند نسبت به تغییر آن با رعایت مقررات اقدام نماید .

ب) شاخص های عمومی ( ۶۰ امتیاز ) معیار های مشترک ارزیابی عملکرد کارکنان است که زمینه تسهیل تحقق عملکرد اختصاصی آنها را فراهم می کند . یکی از منابع استخراج شاخص های عمومی ، برنامه دهگانه تحول اداری مصوب شورای عالی اداری ، قانون مدیریت خدمات کشوری و … است .

شاخصهای عمومی شامل :

 • ابتکار و خلاقیت : ۲۰ امتیاز
 • مهارتها و توانمندی هاو خدمات برجسته : (۴۰ امتیاز ) – امتیاز این محور براساس نتیجه بدست آمده از بخش شاخص های اختصاصی تعیین خواهد شد .
 • آموزش : ۲۰ امتیاز
 • رضایت ارباب رجوع : ۲۰ امتیاز

تذکر۱ – در فرم های مذکور ستون تحلیل عملکرد از اهمیت بالایی برخوردار است . بنابر این ارزیابی کنندگان مکلفند نقاط قوت ، نقاط قابل بهبود و اقدام های لازم برای بهبود عملکرد را بررسی و تحلیل نموده و بر اساس آن تغییرات لازم را در برنامه های اجرایی ، نحوه اجرا ، توانمند سازی کارمندان و… اعمال نموده و با همکاری آنها نسبت به تحقق نقاط قابل بهبود اقدام نمایند .

 

تذکر ۲ – در ارزیابی سالانه فقط به فعالیتهای انجام گرفته در راستای وظایف شغلی ثبت شده توسط ارزیابی شونده و گواهی های صادره در همان دوره امتیاز تعلق خواهد گرفت .

فرم های ارزشیابی کارکنان مدرسه

سایر موارد اجرایی :

 • فرمهای ارزیابی در سه نسخه تهیه که نسخه پیش نویس در واحد سازمانی ارزیابی شونده نگهداری و نسخه دوم تایپ شده و بدون خدشه و قلم خوردگی به همراه لیست امتیازات ( نمونه پیوست ) به ارزیابی عملکرد محل خدمت ارسال و نسخه سوم به ذینفع تحویل خواهد شد .
 • لیست امتیازات و نسخه دوم فرم ارزیابی پس از تایید جهت انجام مراحل بعدی تحویل امور اداری محل خدمت خواهد شد . ضمناَ لیست امتیازات هر سال بصورت مجلد یا لوح فشرده در کارشناسی ارزیابی نگهداری می شود .
 • در صورتی که کارمند به نتیجه ارزیابی خود معترض باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ رویت فرم ( حداکثر تاپایان مهر ماه ) باید نسبت به تکمیل فرم اعتراض به نتیجه ارزیابی عملکرد کارکنان ( فرم شماره ۵ ) و ارائه مستندات اقدام نماید .

کمیته رسیدگی به شکایات ارزیابی کارکنان اداره ، موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه ( تا پایان آبان ماه ) نتیجه بررسی را به صورت مکتوب به ذینفع اعلام نماید . چنانچه ارزیابی شونده به رأی کمیته نیز معترض باشد حداکثر تا (۱۵ روز )پس از دریافت نظر کمیته ،می تواند اعتراض خود را به کمیته رسیدگی به شکایات ارزیابی استان ارائه و در صورت عدم رفع مشکل حد اکثر تا ( ۱۰ روز ) به ارزیابی عملکرد وزارتخانه ارائه نماید .

 • امتناع از امضاء فرم ارزیابی و یا ثبت نظرات ،ملاک در خواست بررسی و تجدید نظر نمی باشد .
 • در صورت تغییر امتیاز ارزیابی پس از رویت امتیاز توسط ارزیابی شونده ، می بایست موضوع بصورت مکتوب از طریق ارزیابی کننده به ارزیابی شونده ابلاغ و فرم مجددآ توسط ارزیابی شونده امضاء گردد .

 

مطلب توصیه شده:  صورت جلسات شورای معلمان

 

ترکیب
اعضای کمیته رسیدگی به اعتراضات :

ردیف

ادارات مناطق و شهرستانها

اداره کل

وزارت

کارشناس
ارزیابی عملکرد

نماینده
معاونت ذیربط

نماینده
مدیران دوره تحصیلی مربوطه

کارشناس
واحد مربوطه

رئیس
اداره ارزیابی عملکرد

کارشناس
ارزیابی عملکرد کارکنان

نماینده
معاونت ذیربط

معاون
ارزیابی عملکرد

ریس
اداره ارزیابی عملکرد کارکنان

کارشناس
ارزیابی عملکرد کارکنان

نماینده
معاونت/سازمان /اداره کل و… ذیربط


جداول ضمیمه

جدول
شماره ۱ : فهرست ارزیابی شونده ، ارزیابی کننده و تایید کنندگان

ردیف

عنوان

ارزیابی
شونده

ارزیابی
کننده

تایید
کننده

۱

واحد
آموزشی

مدیر

مسئول
آموزش دوره مربوط با دریافت نظر سایر مسئولین اداره

رئیس
/ مدیر اداره آموزش و پرورش

۲

معاون
واحد آموزشی

مدیر
واحد آموزشی

مسئول
آموزش دوره مربوطه

۳

معلم
، مربی پرورشی . مشاغل خاص

معاون
ذیربط در واحد آموزشی

مدیر
واحد آموزشی

۴

سایر
کارکنان

مدیر
واحد آموزشی

مسئول
خدمات با دریافت نظر سایر مسئولین دوائر

۵

کارکنان
واحد های آموزشی مستقل فاقد مدیر

معلم
راهنما

مسئول
آموزش یا مسئول نمایندگی

۶

مراکز
تربیت معلم

رئیس
مرکز

معاون
مجتمع

رئیس
مجتمع

۷

معاونان
/ مسئول حراست

رئیس
مرکز

معاون
مجتمع

۸

سایر
کارکنان

معاون
ذیربط

مدیر
مرکز

۹

آزمایشگاه
مرکزی و پژوهش سرا

مسئول
آزمایشگاه مرکزی و پژوهش سرا

مسئول
آموزش دوره مربوط

رئیس
اداره آموزش و پرورش

۱۰

سایر
کارکنان آزمایشگاه مرکزی و پژوهش سرا

مسئول
آزمایشگاه مرکزی و پژوهش سرا

مسئول
آموزش دوره

۱۱

درمانگاه
ها ، باشگاه فرهنگیان ، تعاونی مصرف و مسکن

رئیس

کارشناس
/ مسئول تعاون با هماهنگی هیأت امناء

معاون
پشتیبانی

۱۲

مدیر
داخلی

رئیس

کارشناس
/ مسئول تعاون

۱۳

سایر
کارکنان

مدیر
داخلی / رئیس

رئیس
/ کارشناس مسئول تعاون

۱۴

معلمان
راهنما

معلم
راهنما آموزشی

مسئول
ارزیابی عملکرد

رئیس
اداره

۱۵

راهنمای
طرح پراکنده

مسئول
امور شاهد

معاون
ذیربط

۱۶

اداری

کارکنان اداری

مسئول مافوق

مسئول مافوق

جدول شماره ۲ : نحوه امتیاز دهی شاخصهای عمومی

سقف امتیاز شاخص

سقف امتیاز معیار

امتیاز معیار

معیارهای امتیازدهی

شاخص ها

محور ها

ردیف

۱۰

۷

۱

بررسی
نقاط قوت وضعف در ابتدای دوره

مشارکت با مدیر بالادستی
در ارتباط با استقرار نظام برنامه ریزی

(مخصوص مدیران )

ابتکار وخلاقیت

۱

۲

تدوین
برنامه سالانه مکتوب

۱

بررسی
مستمر عملکرد کارکنان وارائه بازخورد

۲

تکمیل
ستون تحلیل عملکرد وارزیابی کارکنان

۱

بررسی
میزان تحقق اهداف برنامه در انتهای دوره ارزشیابی

۸

۲

تلاش در تجهیزوفراهم
آوردن ا مکانات مورد نیاز فن آوریهای نوین

استفاده از فن آوریهای
نوین

۲

تشویق
زیر مجموعه تحت پوشش در استفاده از فن آوریهای نوین

۲

استفاده از
نرم افزارها در فرایند کار

۱

کسب مدارک
وتاییده دوره های نرم افزاری مورد نیاز

۲

تلاش در جهت
تهیه نرم افزارهای مورد نیاز شغلی

۱

انجام امور
محوله به کمک نرم افزارهای موجود با نظر مدیر

۷

۱

تهیه
جدول تقسیم کار کارکنان بصورت مکتوب

توانایی در تقسیم
کار

(مخصوص مدیران )

۱

دقت نظر در
تقسیم کار با توجه به توانمندی کارکنان

۱

تشکیل
جلسات توجیهی تقسیم کار

۱

تلاش در حذف
فعالیت های موازی وبیهوده

۱

نظارت بر
انجام فعالیتهای محوله بصورت مستمر

۱

ارائه بازخورد
به کارکنان وبیان نتیجه فعالیت ها

۱

پیگیری
ورفع نقص واصلاح فعالیتها

۵

۱

میزان
آگاهی از هدف مطلوب وهمکاری در تعیین هدف

تکمیل ستون تحلیل عملکرد

(مخصوص کارکنان
ومعلمان )

۱

ارائه
راهکاردر رسیدن به هدف مطلوب

۱

بررسی
میزان تحقق هدف در پایان دوره

۲

شناسایی
نقاط قوت وضعف

۷

۷

ارائه گزارش
فعالیتهاو ثبت تجربیات و دریافت تائیدیه از وزارت متبوع

مستند سازی تجربیات

۵

ارائه گزارش
فعالیتهاو ثبت تجربیات و دریافت تائیدیه ازاداره کل و سازمانهای وابسته

۳

ارائه گزارش
فعالیتهاو ثبت تجربیات و دریافت تائیدیه ازمنطقه / شهرستان

۲

ارائه گزارش
فعالیتهاو ثبت تجربیات و دریافت تائیدیه ازواحد آموزشی

۱۰

۷

۷

در سطح وزارت
خانه مصوب کمیته پیشنهادات وزارت

ارایه پیشنهاد برای
بهبود

۵

در سطح اداره
کل مصوب کمیته پیشنهادات اداره کل

۴

در سطح منطقه
مصوب کمیته پیشنهادات منطقه

۳

در سطح
آموزشگاه هر مورد یک امتیاز به شرط تصویب شورای
آموزشگاه

۱۰

۱۰

پذیرش
دروزارتخانه که منجر به صدورمصوبه یا بخشنامه یا قانون شود

ارائه طرحهای
اجرایی

۷

پذیرش
در اداره کل که منجر به صدورمصوبه یابخشنامه شود

۴

پذیرش
در منطقه که منجر به صدورمصوبه یابخشنامه شود

سقف امتیاز شاخص

سقف امتیاز معیار

امتیاز معیار

معیارهای
امتیازدهی

شاخص ها

محور ها

ردیف

۱۰

۱۰

نشان های
دولتی وتقدیر نامه از رئیس جمهور و کارمند نمونه

دریافت تشویق

ابتکار و خلاقیت

۱

۸

وزیر،
معاون رئیس جمهور واستاندار

۷

معاون وقائم
مقام وزیر رئیس سازمان

۵

معاون
دستگاههای وابسته ودریافت تقدیر نامه طبق ضوابط طرح تکریم
ارباب رجوع

۳

مدیر
کل وفرماندار

۲

معاون
مدیر کل ،رئیس اداره ، بخشدار ومعاون فرماندار

۱

مدیر
واحد آموزشی و ….

۲۰

۱۰

۲

شرکت در جلسات
توجیهی و همایشها

آموزش همکاران

آموزش

۴

۲

شرکت در
جلسات گرو ه های آموزشی و ارائه گزارش

۲

بررسی
وضعیت تدریس دبیران وارائه راهکارهای مناسب

۲

ارائه
راهکارهای مناسب جهت رفع مشکل آموزشگاه

۲

تهیه
وارائه جزوات آموزشی وپرورشی مرتبط برای همکاران

۲

همکاری
در جلسات آموزشی منطقه به عنوان سخنران

۲

شرکت در جلسات
گرو ه های درسی آموزشگاه و ارائه مطلب

سقف ۵ امتیاز

شرکت
در دوره ضمن خدمت ( به ازای هر ۱۰ ساعت ۱ امتیاز
)

۱۰

آموزش
همکاران زیر مجموعه طبق چارت تشکیلاتی ( هر همکار ۲ امتیاز )

۵

توجیه
همکاران در همایش های مرتبط کشوری ، استانی و منطقه ای

۱۰

۱۰

تدریس
در دوره ضمن خدمت با ارائه گواهی به ازای هر ۵ ساعت ۲امتیاز

تدریس در زمینه شغل مورد
تصدی

۲۰

۱۰

دریافت
تاییده وجایزه از مراکز معتبر تخصصی مرتبط

کسب موفقیتها

۲۰

تالیف
وترجمه کتاب (تالیف ۲۰ ترجمه ۱۰)

۱۰

تالیف
وترجمه مقاله (تالیف ۱۰ ترجمه ۵)

۱۰

سخنرانی
در همایش علمی مرتبط وارائه گواهی

۱۰

تدوین
گزارش تخصصی مرتبط با شغل با تایید بالاترین مقام
مسئول ( کشوری ۱۰ امتیاز استانی ۵ امتیاز و
منطقه ای ۳ امتیاز )

۲۰

۱۰

عالی ۱۰

خوب ۷

متوسط ۴

حسن برخورد
وداشتن سعه صدر

رضایتمندی از کارمندان
دارای ارباب رجوع

(بر اساس نظر سنجی)

رضایت ارباب رجوع

۵

تلاش در رفع
مشکل ارباب رجوع

۱۰

عالی ۱۰

خوب ۷

متوسط ۴

رعایت
شعایرو اخلاق اسلامی

رضایتمندی از کارمندان
بدون ارباب رجوع

(با نظر مسئول ما فوق
)

رعایت
انضباط اداری

حضور به موقع
در جلسات

انجام به موقع
وظائف و تکالیف محوله

۱۰

عالی ۱۰

خوب ۷

متوسط ۴

رسیدگی
به مشکلات همکاران

رضایت همکاران

( براساس نظر سنجی)

داشتن حسن
برخورد وسعه صدر

تلاش در
پیگیری مسائل گروهی

تلاش در
برقراری نظم

توجه به نظر
همکاران

فرم های ارزشیابی کارکنان مدرسه

 

 

مطلب توصیه شده:  رویکردهای اساسی در برنامه تدبیر

 


پوشه کار مدیر

پوشه کار مدیر و معاون

پوشه کار مدیر شامل تمامی فرم ها،طرح ها،برگه ها،ارزشیابی ها و تمامی نیاز های در طول سال تحصیلی ویژه ی مدیران و معاونان مدارس ابتدایی و دبیرستان میباشد.مدرسه فایل با بررسی تمام نیاز های مدارس مختلف کاملترین پوشه کار را برای مدیران تهیه و تدوین کرده است که توسط آن از هر نیازی بی نیاز خواهید بود.

بیش از ۴۰۰ فرم و موارد مورد نیاز مدرسه

ما پوشه کار مدیر و معاون که متشکل از مجموعه فرم ها و چارت ها و جداول آموزشی ،اجرایی ، پرورشی و مدیریتی که در طول سال تحصیلی مورد نیاز مدیران و معاونان است را در یک فایل به نام پوشه کار مدیر جمع اوری کردیم دانلود پکیج پوشه کار مدیر و معاون کلیک کنید

 

برنامه ی پوشه کار مدیرو معاون به صورت word قابل ویرایش میباشد.

تعداد فرم ها: حدودا ۴۰۰ عدد

فرمت:word قابل ویرایش

 

جهت مشاهده ی مطالب این فایل روی عکس کلیک کنید و جهت خرید مستقیم میتوانید روی باکس زیر کلیک کنید و محصول را خریداری کنید

تومان۱۵,۰۰۰افزودن به سبد خرید


میانگین امتیازات ۵ از ۵
دسته ها :

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *