کلمه را برای جستجو وارد کنید .
برنامه سالانه عملیاتی مدارس

برنامه سالانه عملیاتی مدارس

-مواردی که باید در برنامه سالانه وجود داشته باشد : تعیین وضع موجود  -شناسایی نیازها -فرم خودارزیابی اولیه – فرم برنامه عملیاتی سالانه تقویم اجرایی وصورت جلسه تدوین برنامه سالانه که به امضای همکاران رسیده باشد .نوشتن مقدمه،بیان مسئله،اهداف،چشم انداز،ماموریت،میثاق نامه و سایر پیوست ها هیچ ضرورتی ندارد ولی برای پیوست نمودن منعی وجود ندارد.

-از آنجا که یکی از ملاک های ارزیابی اولیه که توسط کارشناس بررسی کننده برنامه صورت میگیرد وجود تناسب بین نمرات خودارزیابی ، وضع موجود و هدف گذاری انجام شده در فعالیت ها می باشد لازم است  بین نمره خود ارزیابی و وضعیت موجودِ توصیف شده در برنامه سالانه تناسب و همخوانی وجود داشته باشد.

-همکاران محترم هنگام تدوین برنامه به این نکته توجه داشته باشند که  در خود ارزیابی پایانی مدیریت مدرسه زمانی مجاز خواهد بود که به نمرات فعالیت ها در خود ارزیابی اولیه نمره ای را اضافه نماید که حتما می بایست اقدام یا اقداماتی را در قالب برنامه عملیاتی سـالانه ویـژه آن فعالیت(به جز امور جاری که راهنما مشخص شده و نیاز به برنامه ندارد) پیش بینی و انجام داده باشد ودرضعیت موجود فعالیت رشد و بهبود ایجاد شده باشد در غیر این صورت همان امتیاز خودارزیابی اولیه تکرار می شود.

چند نکته درباره جدول

  • موارد درج شده در فرم زیر، فرضی بوده بویژه اقدامات اجرایی برخی فعالیت ها متعدد است و به عنوان مثال آورده شده است وتعداد اقدامات با توجه به هدف گذاری انجام شده ،نیاز و امکان اجرا باید انتخاب شود.  البته مدیر و تیم برنامه ریزی  هر اقدامی که احساس کنند باعث تحقق برنامه و رشد و بهبود  فعالیت شود می توانند پیش بینی کنند .

شاخص  ها را می توانید تناسب  با فعالیت کمی (نعداد ، درصد ، فراوانی و …)یا کیفی(حالت، چگونگی)  طوری انتخاب کنید که تغییرا ت و رشد  فعالیت را به خوبی نشان دهد .

– شاخص های درج شده بنا به تشخیص تیم برنامه ریز  متناسب با فعالیت قابلیت تغییر (کمی یا کیفی )دارد

– قسمت های سبز رنگ جزو امور جاری مدرسه هستند ونیاز به تدوین برنامه ندارند و  با توجه به اینکه تشخیص برعهده مدیر است صرفا جهت آشنایی و بهره برداری آورده شده است.برخی از فعالیت های جدول  از قبیل :اجرای مراسم آغازین،حسن اجرای بخشنامه ها،صدور چک بر اساس مقررات، بوفه مدارس، وضعیت بهداشت و…جزو امور و فعالیت هایی که به طور معمول و روزمره در چارچوب دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ،  قوانین و مقررات در مدرسه انجام میشود ونیاز به تنظیم برنامه ندارند البته تشخیص این موضوع که کدام ملاک ها در فرم شماره ۶ جزو امور جاری قرار می گیرد توسط مدیر مدرسه و با توجه به نیازهای مدرسه در سال تحصیلی مورد نظر مشخص خواهد شد.

-با توجه به اینکه فرایند برنامه ریزی و خلاقیت را مدیر در فرم ۶تکمیل نمی کند وتوسط کارشناس بررسی کننده برنامه ارزش گذاری  می شود در جدول آورده نشده است

موفق باشید

جهت دانلود فایل ورد منظم و مرتبط برنامه عملیاتی به انتهای این پست مراجعه نمایید
فرایند ملاک فعالیت ها

 

شاخص وضع موجود وضعیت مورد انتظار اقدامات اجرایی
جدول شماره ۲  – برنامه عملیاتی سالانه  

زمان اجرا

میزان اعتبار مسئول اجرا
آموزش و یادگیری ۱-توانمندسازی نیروی انسانی مدرسه ۱- تقویت  فعالیت های پژوهشی نظیر:  درس پژوهی ، اقدام پژوهی و… با مشارکت کارکنان تعداد ۱گروه ۲گروه v      تعیین مسئول اجرا و صدور ابلاغ برای خانم افتخاری برای اجرای این فعالیت با توجه به تجربه موفق پارسال

v      شناسایی مسایل و موضوعات   درس پژوهی مورد نیاز از طریق نیاز سنجی و  نظر خواهی و تعیین اولویت موضوعی

v      شناسایی مسایل و موضوعات  در زمینه اقدام پژوهی مورد نیاز از طریق نیاز سنجی و  نظر خواهی

v      تشکیل جلسه و   تشویق کارکنان به انجام مطالعات پژوهشی  و مشخص کردن گروهها وانتخاب اعضا وتقسیم بندی کار بین اعضا طبق شیوه نامه

v      در اختیار قرار دادن  دادن شیوه نامه  دستورالعمل مربوطه  به همکاران مشخص نمودن و تعیین مرز ها و تفاوت های حوزه درس پژوهی و اقدام پژوهی

v      تقدیر از گروه موفق سال قبل وبازنگری درس پژوهی  راه یافته به مرحله استانی همکاران درسال قبل وشناسایی نقاط ضعف و  قوت

v      تهیه نمونه های موفق در پژوهی سنوات گدشته برای برای الگوگیری وراهنمایی و ارتقا توانمندی پژوهشی معلمان

v      تهیه بروشور آموزشی از مطالب آموزشی در باره درس پژوهی و اقدام پژوهی

v      جهت دهی اقدامات و فعالیت های پژوهشی  پیگیری از نتایج در راستای ارتقا سطح کیفی آموزش

v      تشکیل جلسه درس پژوهی و توضیح وتبین اهداف درس پژوهی و بررسی فرم های داوری و موارد امتیاز آور قبل از ارسال آثار به دبیرخانه و تدوین سناریو

در طول سال ۲۰۰۰۰۰۰ خانم …
۲-افزایش اطلاعات ،دانش و مهارت های شغلی معلمان  و مربیان نظیر تشکیل کارگاه های آموزشی درون مدرسه ای و… تعداد ۱کارگاه ۳کارگاه v      تهیه محتوای آموزشی برای ارتقای توانمندی های حرفه ای همکاران و افزایش دانش و مهارت معلمی

v      برگزاری جلسات منظم  هم اندیشی ودانش افزایی

v      تشکیل جلسه آموزشی ویژه همکاران با دعوت از سرگروههای آموزشی

v      تشکیل جلسات آموزشی برای آموزش فناوری و مهارت استفاده از همگام توسط معاون مدرسه آقای ریگی

v      تهیه و ننظیم جدول زمانی برگزاری منظم جلسات کیفیت بخشی

v      تهیه وطراحی  فرم مخصوص برای جلسات جهت ثبت و کاربست نتایج و خروجی این جلسات

v      تهیه و نمایش فیلم های آموزشی و فنون نوین

در طول سال *** آقای …
۳-شرکت کارکنان در کارگاه های آموزشی منطقه ای درصد ۶۰ ۸۰ v      تهیه دفتر مخصوص برای ثبت خلاصه از مطالب ارایه شده در کارگاهها

v      تهیه کارتابل ویژه  بخشنامه های مربوط به کارگاههای آموزشی برای اطلاع رسانی

در طول سال *** آقای …
۴- اطلاع‌رسانی دستاوردهای مطالعات پژوهشی به کارکنان (:تراکت،پنفلید، سایت و..) کیفی متوسط خوب v      اطلاع رسانی از طریق سایت  همگام مدرسه

v      تهیه بروشور از این دستاورها

v      برپایی نمایشگاهی مبنی بر دستاورهای پژوهشی

v      تهیه پاور پوینت از دستاوردها

v      اطلاع رسانی با استفاده از فضای مجازی (کانال ها و گروههای تلگرامی ،واتساپ و…)

v      اطلاع رسانی از طریق  تابلوی اعلانات

v      تهیه سی دی از نمونه های  برتر پژوهشی

در طول سال ۳۰۰۰۰۰۰ خانم …
۲-زمینه سازی برای مشارکت دانش آموزان در انجام پروژه های علمی ۱- هدایت و راهبری فعالیت های علمی دانش آموزان کیفی متوسط خوب v      شناسایی دانش آموزان براساس علایق و توانمندی ها

v      شناسایی پروژه های علمی دارای توجیه و هدایت در مسیر موفقیت  وحمایت مشاوره ای و مالی

v      بیان اهداف فعالیت و مزایا و توجیه دانش آموزان

v      تعیین راهنما معلمین از بین همکاران  مجرب وداوطلب به مشارکت

v      صدور ابلاغ برای آقای ایرندگانی بعنوان مسئول اجرای این قسمت از برنامه

v      شناسایی و پیشنهاد موضوعات متناسب در راستای فعالیت

v      تشکیل جلسه درخصوص چگونگی انجام پروژه های علمی

v      پخش فیلم های آموزشی درخصوص انجام پروژه های علمی

v      دعوت ازدانش آموزان  شرکت کننده و موفق سال قبل و دریافت نظرات و پیشنهادات کاربردی آنها

v      دعوت از کارشناسان درجلسات توجیهی

v      برگزاری جلسه توجیهی درخصوص طرح جابربن حیان

در طول سال ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۲- تبیین اهداف پروژه های علمی برای ذینفعان تعداد ۱جلسه ۲جلسه v             تشکیل جلسه  توجیهی با همکاران و دانش آموزان

v             جلسه توجیهی با خانواده ها

در طول سال *** خانم …
۳- تأمین تجهیزات آموزشی متناسب پروژه‌ها علمی درصد ۲۰ ۴۰ v      اجرای طرح حمایتی از طرح ها و پروژه های علمی

v      تهیه لوازم وابزار مورد نیاز برای پروژه های علمی

v      تهیه تعداد ۸ تابلوی نمایش برای جشنواره جابر

در طول سال ۱۵۰۰۰۰۰ آقای …
۳- استفاده از ظرفیت های  محیط های یادگیری متنوع مشارکت دادن معلمان در برگزاری اردو و بازدید از مراکز علمی، تحقیقاتی و مدارس موفق درصد ۴۰ ۶۰ v      طراحی فرم نظر سنجی

v      تعیین همکاران بعنوان عوامل اجرایی و تقسیم کار و صدور ابلاغ

v      شناسایی مراکز  علمی و… برای بازدید و اردو و معرفی وپیشنهاد این مراکز در جلسات  وبرنامه ریزی و انجام اقدامات مقتضی

v      جمع اوری نظرات همکاران پس از انجام هر اردو ولحاظ کردن در برنامه ریزی های بعدی

 

در طول سال *** آقای …
برگزاری اردوهای علمی و مرتبط با دروس براساس ضوابط تعداد ۱ ۴ v      تکمیل فرم ها و نمون برگ های مربوطه (رضایت نامه )و ثبت در سامانه ودریافت کد رهگیری

v      تهیه و طراحی نمونه فرم های مورد نیاز وانجام هماهنگی لازم با مراکز مورد نظر

v      تعیین عوامل وصدور ابلاغ برای مربیان و عوامل اجرایی

v      نیازسنجی و جمع بندی نظرات و پیشنهادات همکاران

v      برگزاری جلسه شورای مدرسه در خصوص  مصوب نمودن زمان ومکان اردو

v      شناسایی ظرفیت های محیطی برای انجام بازدید و اردو

v      اخذ مجوزهای لازم از اداره (مجوز اردو)

v      -شهرک ترافیک

v      -بازدید از نمایشگاه جابر بن حیان

v      بازدید از نمایشگاه دست سازه های ناحیه

v      کتابخانه نور

v      موزه جنوب شرق

v      اردوگاه فاطمه الزهرا

 

در طول سال ۳۰۰۰۰۰۰ آقای …
۳-طراحی و ارائه تکالیف عملکردی متناسب با نیاز دانش آموزان در ایام تعطیل به ویژه عید نوروز کیفی متوسط خوب v      تشکیل جلسه با همکاران و تصمیم گیری در این باره

v      اقدام برای دریافت پیک نوروزی تهیه شده توسط گروههای آموزشی

v      تهیه نمونه ها و الگوههای موفق سال گذشته برای بررسی و انتخاب

v      استفاده از تکالیف هدف مند متناسب با نیازها و تفاوت ها

v      دریافت پیشنهادات همکاران  بصورت پایه ای و جمع بندی وارائه نمونه هایی از تکالیف

در طول سال *** آقای …
۴-استفاده از فضاهای غیر کلاسی درون مدرسه ای درصد ۲۰ ۶۵ v      شناسایی و معرفی فضاهای  پیشنهادی غیر کلاسی به همکاران

v      تجهیز کتابخانه به کتب و منابع آموزشی

v      تهیه جدول زمانی  برای استفاده دانش آموزان هر کلاس از کتابخانه

v      اختصاص قسمتی از فضای سبز آموزشگاه به پایه های چهارم و پنجم جهت استفاده از این ظرفیت برای تدریس دروس مرتبط(علوم تجربی و…)

v      ایجاد بستر مناسب برای اجرای بهتر این ملاک باتجهیز آزمایشگاه به اقلام و وسایل مورد نیاز

v      طرح موضوع در جلسات شورای معلمان و تشویق و ترغیب همکاران برای استفاده حداکثری از طرفیت های درون مدرسه ای

o        تاکید براستفاده همکاران از ظرفیت های موجود در حیاط مدرسه و سایر فضاها در فرایند آموزش برای  کمک به یادگیری بهتر

در طول سال *** آقای …
۴-توسعه  طراحی آموزشی در فرآیند تدریس معلمان

 

۱- تأمین تجهیزات آموزشی متناسب با محتوای کتب درسی(قرآن ، علوم و…) تعداد ۶ ۱۲ v      سفارش  یک سری لوحه آموزش قرآن دوره ابتدایی

v      تهیه و خرید یک بسته دوره کامل کیت آموزشی علوم تجربی

v      چاپ بنر آموزشی برای درس قرآن (پیام های قرانی پایه اول)

v      تهیه ۶ مولاژ آموزشی( دندان ، معده ، عضلات و…)

v      تهیه کیت آموزشی درس ریاضی

v      تهیه یک سری پوستر آموزشی علوم تجربی

v      تهیه سی دی آموزشی قرآن کریم

مهر و ابان *** آقای …
۲- تقویت  معلمان در تهیه و تنظیم طراحی آموزشی

 

درصد ۲۰ ۵۰ v      تهیه بودجه بندی سالانه

v       مطرح کردن موضوع در شورای معلمان

v      معرفی نمونه ها و تجارب کاربردی موثر جهت استفاده وارتقا توانمندی و مهارت همکاران

v      ترغیب و تشویق همکاران  ازطریق معرفی همکاران فعال به اداره برای صدور تشویقی

v      انعکاس و درج طراحی های موفق و برتر در سایت مدرسه

v      تهیه منابع آموزشی ( سی دی ، کتاب و…) برای آرشیو مدرسه

v      شناسایی سایت ها  و منابع آموزشی و پیشنهاد به همکاران

v      استفاده از نتایج پژوهشی انجام شده

              تشکیل جلسات کیفیت بخشی و طرح موضوع در جلسات

در طول سال *** آقای …
۳- کیفیت طراحی آموزشی معلمان(بکارگیری روش های فعال و خلاق ، استفاده از ابزارهای مناسب ، بهرمندی از فناوری های نوین ، استفاده از وسایل و امکانات موجود آموزشی ، پرورشی و ورزشی و …)

 

کیفی متوسط خوب v      تهیه دفتر ثبت استفاده از وسایل کمک آموزشی

v      بازدید ماهانه و بررسی کیفیت طراحی ها و ارایه بازخورد به همکاران

v      تهیه دفتر ثبت آزمایشات علوم تجربی

v      تاکید براستفاده از روش های تلفیقی

v      تاکید بر استفاده همکاران از وسایل و امکانات موجود در مدرسه در طراحی آموزشی

v      – بررسی طراحی های انجام شده توسط همکاران در  جلسات کیفیت بخشی

در طول سال *** آقای …
۴- انطباق  فعالیت های کلاسی با طراحی آموزشی

 

درصد ۷۰ ۸۰ v      بازدید از کلاسها

v      بررسی طرح درس همکاران

v      استخراج اهداف کلی و درسی دروس توسط سرگروههای پایه ای برای کمک به این موضوع

در طول سال *** آقای …
۵-استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش و یادگیری توسط کارکنان

 

۱-،توسعه و تجهیز کلاس های هوشمند

 

تعداد ۲ ۴ v      تجهیز و هوشمند سازی دو کلاس  درس

v      بازسازی محل نصب پروژکتور کلاس های پنجم

v      تعویض پروژکتور معیوب پایه ششم ۱

v      تهیه نرم افزارهای آموزشی مورد نیاز همکاران

ضهریور *** آقای …
۲- برگزاری دوره های آموزشی جهت استفاده از قابلیت های ایجاد شده در مسیرهوشمند سازی مدرسه برای کارکنان و دانش آموزان تعداد ۱ ۴ v      برگزاری جلسه آموزشی (در قالب شورای معلمان ) برای راهنمایی وبیان برخی مطالب کاربردی  در زمینه فناوری توسط آقای ریگی معاون اجرایی

v      برگزاری کلاسهای آموزشی در این خصوص با دعوت از ولی دانش آموز صادقی

v      معرفی منابع و سایت های آموزشی در این خصوص

o        تهیه بروشور های آموزشی

v      تهیه بسته های آموزشی

v      نصب نرم افزارهای آموزشی در سیستم ها

در طول سال *** آقای …
۳- تشویق و ترغیب کارکنان  در استفاده از فناوری اطلاعات

 

کیفی متوسط خوب v      شناساندن قابلیت های سامانه برای تشویق به یادگیری مهارت های مورد نیاز

v      در اختیار قرار دادن امکانات کامپیوتری مدرسه برای یادگیری  مهارت

v      صدور تشویقی توسط مدرسه

در طول سال *** آقای …
۱- شناسایی و جذب دانش آموزان بازمانده و تارک تحصیل

 

درصد ۸۰ ۱۰۰ o    بررسی داده های آماری (دفتر آما و امتحانات )و استخراج مشخصات دانش آموزان ترک تحصیلی

برقراری تماس با خانواده ها و تشویق و ترغیب به ادامه تحصیل

v      شناسایی علل واقدام به رفع

v      طرح موضوع در جلسات انجمن و توصیه به اعضا جهت شناسایی افراد باز مانده از تحصیل و معرفی آنان به مدرسه

ضهریور و مهر *** آقای …
-جذب  و پوشش حداکثری دانش آموزان ۲- شناسایی و جذب دانش آموزانم ورودی در پایه اول  و نگه داشت داشن اموزان در سایر پایه ها

 

درصد ۵۰ ۸۰ v      فراخوان برای ثبت نام پایه اول از طریق چاپ اگهی ثبت نام و توزیع بین دانش آموزان

v      افزایش نرم کلاسی به حداکثر نرم مجاز

v      تشکیل جلسه قبل از شروع ثبت نام و تعیین ظرفیت برای ثبت نام

v      سخنرانی در مراسم آغازین و برگزاری انجمن اولیا و مربیان برای اهمیت دادن به تحصیل دانش آموزان

v      شناسایی علل های شایع در ترک تحصیل و طرح موضوع در جلسات شوراهای مدرسه و دریافت و کاربست پیشنهادات همکاران

تیرماه تا شهریور ماه خانم …
۳- شناسایی وتوجه به آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه

 

کبفی متوسط خوب v      شناسایی دانش آموزان دارای هوش مرزی و دیر آموز جدید الورود  از طریق بررسی پروندهای سلامت و معرفی به معلم مربوطه

v      بررسی نتایج اینترنتی ستجش در سامانه سنجش

v      جمع آوری لیست دانش آموزان در معرض افت تحصیلی

v      -پیش بینی  تکالیف ویژه برای دانش آموزان

v      تشکیل جلسات آگاهی بخشی والدین برای همکاری وانجام بعضی از تکالیف در منزل

v      کلاس بندی این دانش آموزان بر اساس دستور العمل ابلاغی

v      تهیه لیست دانش آموزان دیر آموز جهت برنامه ریزی ویژه برای آنان

شهریور و مهرماه *** خانم ……
۷-وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱- تحلیل وضعیت تحصیلی دانش آموزان به منظور بهبود کیفیت آموزشی کیفی متوسط خوب v      تجزیه و تحلیل نتایج آمتحانات

v      استخراج میانگین وضعیت دروس هر پایه و شناسایی نقاط قوت و ضعف درسی هر پایه

v      تهیه نمودار های  درصد قبولی

v      تهیه نمودار مقایسه ای و نصبت در معرض دید همکاران

v      تهیه گزارش از وضعیت  تحصیلی دانش آموزان هر کلاس درهر نوبت وارایه بازخورد به همکار

v      آسیب شناسی و بررسی موانع موجود و برنامه ریزی و تلاش در رفع موانع

در طول سال *** آقای …
۲-شناسایی و جذب دانش آموزان در معرض افت تحصیلی و تلاش در رفع مشکل آنها درصد ۶۰ ۸۰ v      برگزاری آزمون های مداد کاغذی بمنظور شناسایی

v      صدور کارنامه تحصیلی بصورت ماهانه

v      تحت نظر قرار دادن دانش آموزان شناسایی شده

v      بهره گیری از توان دانش آموزان برتر هر کلاس

v      شناسایی دانش آموزان در معرض افت تحصیلی با استفاده از روش های استاندارد

v      معرفی  هدایت به مراگز اختلالات یادگیری

v      شناسایی  علل افت تحصیلی دانش آموزان شناسایی شده

v      پیش بینی  تکالیف ویژه

در طول سال *** آقای …
۳- برگزاری جلسات مشورتی برای رفع کاستی ها و ضعف ها تعداد ۳ ۷ v      تشکیل جلسه با همکاران  جهت بررسی علل کاستی ها و ضعف ها

v      دریافت و بررسی را هکارهای پیشنهادی همکاران

v      تشکیل جلسه شورای معلمین ودریافت  تجارب  کاربردی همکاران

v      نظر خواهی از همکاران در خصوص چگونگی برخورد با مسئله افت تحصیلی

v      درخواست از همکاران جهت نصب نرم افزار اختلالات یادگیری در گوشی همراه

v      معرفی و هدایت دانش آموزان به مراکز اختلالات یادگیری

v      تکمیل فرم های مربوط

v      پیگیری ودریافت نتایج ارجاعات

در طول سال ** آقای …
۴- کاهش مردودی و تکرار پایه به ویژه در دانش آموزان پایه اول ابتدایی تعداد ۵ ۲ v      برگزاری کلاس های دوزبانه

v      تشکیل و راه اندازی دوره پیش دبستانی در مدرسه

v      تقدیر از همکاران ساعی

v      شناسایی دانش آموزان در معرض افت تحصیلی وپیش بینی برگزاری کلاس جبرانی برای اینگونه دانش آموزان

v      آسیب شناسی در خصوص علل تکرار پایه با طرح در جلسات شورای معلمان

v      رصد دانش آموزان ضعیف شناسایی شده و پیش بینی تکالیف ویژه  برای هم سطح سازی

v      استفاده از همکاران علاقه مند و مجرب برای تدریس در پایه اول

v      طرح موضوع در جلسات گروههای هم پایه

v      تهیه وتامین لوازم وابزار کمک آموزشی

o        توصیه به همکاران جهت تلاش برای کاهش امار تکرار پایه

در طول سال *** آقای …
فعالیت های پرورشی و فوق برنامه ۱-شناسایی دانش آموزان در معرض مشکلات روان‌شناختی و ارجاع آن‌ها به مراجع ذی‌ربط ۱- شناسایی و ثبت اطلاعات این گروه از دانش آموزان کیفی متوسط خوب v      تشکیل بانک اطلاعاتی  بصورت محرمانه ویژه ثبت اطلاعات  دانش آموزان دانش اموزان دارای مشکل

v      جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با دانش آموز و خانواده

v      تهیه بروشور آموزشی درباره نحوه شناسایی این دانش آموزان

در طول سال ** آقای …
۲- معرفی دانش آموزان به هسته‌ها و مراکز مشاوره دانش‌آموزی کمی ۸ ۱۰ v      شناسایی مراکز ارایه دهنده خدمات مشاوره ای وابسته به آموزش و پرورش

v      تهیه نمون برگ های مورد نیاز

v      معرفی و هدایت دانش آموزان به این مراکز وپیگیری نتایج معرفی توسط خانم کهخایی

در طول سال *** آقای …
۳-آموزش معلمان و کارکنان مدرسه در خصوص شناسایی مشکلات وارایه رهنمون‌های اولیه کیفی متوسط خوب v      تشکیل جلسات مشاوره ای برای آموزش روشهای صحیح  شناسایی دانش آموزان در معرض مشکل

v      تهیه بروشور آموزشی

v      دعوت از آقای سرگزی مسول مرکز مشاوره

v      ارتباط با مشاوران و متخصصان  مرکز مشاوره و   بهره گیری از نظرات آنان  جهت   حل مشکلات آنان

v      شناسایی و معرفی سایت های مرتبط

v      تهیه مطالب مورد نیاز و در دسترس همکاران قرار دادن از طریق سایت مدرسه و کانال تلگرامی مدرسه

در طول سال ** آقای …
۲- -فعالیت های فوق برنامه و پرورشی ۱-شناسایی نیازها و علائق روان‌شناختی و تربیتی دانش آموزان درصد ۳۰ ۸۰ v      شناسایی نیازها و علایق دانش آموزان توسط معلم  مربوطه و کمک از رابط مشاور

v      طراحی نمون برگ های  نیاز سنجی واستعداد یابی و توزیع آنها

v      جمع اوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده

مهر و آبان ۱۰۰۰۰۰۰ آقای …
۲- اولویت بندی نیازهای پرورشی  و فوق برنامه و طبقه بندی علائق دانش آموزان از طریق خود اظهاری و اعلام والدین درصد ۳۰ ۸۰ v      تهیه فرم نظر سنجی برای برای  جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تکمیل فرم با همکاری خانواده ها وطبقه بندی علایق و نیاز های پرورشی دانش آموان

v      تعیین نیاز ها و اولویت ها برای برنامه ریزی فعالیت ها

v      انتخاب محتوای فعالیت ها براساس داده های فرم ههای نظر سنجی و اولویت ها

 

مهر و آبان ۵۰۰۰۰۰ آقای …
۳-برنامه ریزی و ارائه تقویم اجرایی فعالیت های فوق برنامه متناسب با نیازهای دانش آموزان کیفی متوسط خوب v      برنامه ریزی برای تشکیل کلاس ها  ی مصوب شده در شورای تربیتی

v      نظارت هدفمند ورصد اجرای برنامه پیش بینی شده و تکمیل فرم ارزیابی توسط مسئول اجرای برنامه با برنامه ای منظم و از پیش تعیین شده

v      طبقه بندی علایق و نیازها

v      اولویت بندی علایق و نیازها

v      استخراج نتایج اولویت بندی

v      ثبت نام از دانش آنوزان برای کلاس ها

o        برنامه ریزی برای هدایت وایجاد بستر مناسب  برای نیازهای شناسایی شده

مهر و آبان *** آقای …
۴- اطلاع رسانی و ترغیب اولیاء به استفاده حداکثری دانش آموزان از فعالیت های فوق برنامه مکمل و … درصد ۱۰ ۳۰ v      تشویق دانش آموزان برای شرکت حداکثری در فعالیتها

v      جلسه  توجیهی با دانش آموزان ووالدین این دانش آموزان و بیان ضرورت وتاثیر  شرکت این فعالیت ها وبررسی علل کاستی ها و ضعف ها

در طول سال *** آقای …
۵-توجه به فضای پرورشی به ویژه نمازخانه مناسب، جهت برگزاری نماز جماعت: شعار نویسی، تولید محتوای فرهنگی اخلاق مذهبی و ..تابلوها تعداد ۳ ۱۵ v      تزیین  و زیبا سازی فضای نمازخانه

v      تهیه پیام های مرتبط بصورت هفتگی و نصب در تابلوی اعلانات

v      تهیه و چاپ بنر آموزش نماز

o        نصب شعارهای مذهبی در قالب بنر

در طول سال ۳۰۰۰۰۰۰ آقای …
۶- تشویق و ترغیب مشارکت فعال دانش آموزان  و کارکنان در برگزاری نماز جماعت*، مراسم  مذهبی، مناسبت ها و ایام ا… درصد ۱۰ ۳۰ v      برگزاری مسابقات در زمینه های مورد نظر

v      ارزیابی  روند و میزان مشارکت واهدا جایزه به دانش آموزان فعال

v      معرفی همکاران فعال به اداره برای صدور تقدیر نامه

v      فراهم نمودن فضای مسجد برای برگزاری نماز جماعت

v      برگزاری مراسم ویژه محرم

v      برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع محرم

v      برگزاری مسابقه عکاسی

v      ۲- تشویق بچه ها به شرکت در نماز جماعت

در طول سال *** آقای …
۷-برنامه ریزی و برگزاری اردوهای علمی تربیتی ،فرهنگی ،آموزشی  و… تعداد ۱ ۳ v      تشکیل جلسه و نظر سنجی از همکاران

v      دریافت نظرات و پیشنهادات همکاران در خصوص مراکز مدنظر آنها برای بازدید یا اردو-مصوب نمودن در شورای مدرسه

v      -هماهنگی جهت بازدید

v      -ثبت درسامانه اردوها و گرفتن تاییدیه اداره

v      -هماهنگی جهت سرویس رفت و امد

v      تشکیل شورای مدرسه در خصوص تعیین زمان ومکان اردو

v      -گرفتن کد رهگیری از سامانه و مجوز و دریافت مجوز اردو

v      -هماهنگی با سرویس ایاب و ذهاب

v      -تدوین فرم رضایت نامه و تکثیر آن بین دانش آموزان

v      -هماهنگی باسازمان های مربوطه جهت استفاده دانش آموزان

v      -نوشتن گزارش بازدید توسط دانش اموزان

v      (شهرک ترافیک ،موزه جنوب شرق ،اردوگاه شهید مطهری،شهرک ترافیک ،اردوگاه فاطمه زهرا)

درطول سال ۵۰۰۰۰۰۰ آقای …
۸-برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت دانش اموزان کیفی متوسط خوب v      طرح موضوع در شورای مدرسه و انجمن اولیا

v      نظر سنجی از دانش آموزان و همکاران

v      -تعیین موضوعات اولویت دار برای اجرا و هزینه ها

v      -تهیه برنامه و تقویم اجرایی

در طول سال *** آقای …
۹-برنامه ریزی برای عضویت دانش آموزان در تشکل های دانش آموزی کیفی متوسط خوب v      اطلاع رسانی به دانش آموزان در بازه زمانی مشخص شده

v      انجام تمهیدات و اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات شورا

v      تعیین و صدور ابلاغ برای عوامل اجرایی

v      برگزاری انتخابات دانش آموزی

v      جذب دانش آموزان علاقه مند به عضویت به تشکل های دانش آموزی

v      تنظیم برنامه زمانی تشکیل جلسات شورا

v      طرح موضوع در شورای مدرسه و انجمن اولیاو تعیین نوع تشکل ها

v      شورای دانش آموزی (تعیین شرایط ثبت نام و عضوگیری ،تقسیم کار،ابلاغ )

v      تهیه تقویم اجرایی و انجام اقدامات لازم

مهر وابان ۱۰۰۰۰۰۰ آقای …
۳-حضور فعال کارکنان و دانش آموزان در جشنواره ها و مسابقات قرآن عترت ونماز  ، فرهنگی،هنری و… ۱-برنامه ریزی به منظور شناسایی و رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی هنری دانش آموزان درصد ۲۰ ۵۰ v      ایجاد  گروه های مختلف فرهنگی هنری بر اساس علایق دانش آموزان

v      تهیه فرم مخصوص علایق دانش آموزان به رشته های مختلف فرهنگی هنری

v      شناسایی دانش آموزان مستعد  و هدایت در زمینه شناسایی شده

v      برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات  فرهنگی و هنری

v      برگزاری مسابقات نقاشی

v      برگزاری مسابقه دست سازه ها

v      برگزاری مسابقه  دانش آموز مولف

v      برگزاری نمایشگاه

v      اولویت بندی رشته های مختلف بر اساس علایق دانش آموزان

در طول سال آقای …
۲– فراهم نمودن زمینه برگزاری مسابقات فرهنگی ، هنری و پرورشی در سطح مدرسه  (قرآن و…) میان کارکنان و دانش آموزان کیفی متوسط خوب v      نیازسنجی و تهیه وسایل و امکانات مورد نیاز برای برگزاری مسابقات

v      برنامه ریزی و تنظیم جدول زمانی برای برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

v      تشکیل گروه برای فعالیت دررشته های فرهنگی و هنری

v      جذب دانش آموزان علاقه مند

v      استفاده از طرفیت نیروی انسانی آموزشگاه در اجرای مسابقات

v      تهیه وخرید جایزه برای تقدیر از نفرات برتر مسابقات

v      جلسه با دانش آموزان و کارکنان و تشویق آنان جهت شرکت در مسابقه

v       

در طول سال ۱۰۰۰۰۰۰۰ آقای …
۳-برنامه ریزی به منظور ارتقاء سرانه مطالعه و سرانه کتاب (نهضت مطالعه صحیح) از طریق تجهیزو به روز رسانی کتابخانه ای کلاسی مدارس کیفی متوسط خوب v      راه اندازی و ایجاد نمودن کتابخانه کلاسی در حد بضاعت

v      اجرای طرح ایستگاه کتاب در مدرسه

v      مکاتبه  با واحد فرهنگی هنری برای دریافت کتب اهدایی

v      تشویق و ترغیب دانش آموزان برای اهدای کتاب به کتابخانه کلاس

v      شناسایی کتابهای مورد نیاز و مورد علاقه دانش آموزان هر پایه با استفاده از نظرات معلمان و دانش آموزان

v      تجهیز کتابخانه مدرسه

در طول سال ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۴-برنامه ریزی آموزش معلمان (آموزگاران)در راستای توانمندسازی در حوزه ترویج کتاب و کتا بخوانی در کلاس درس کیفی ضعیف متوسط v      طرح موضوع در جلسات شورای معلمان و بیان تاثیر این فعالیت در فرایند های آموزشی

v      تشویق و ترغیب دانش آموزان و اولیای آنان به اهداء کتاب به کتابخانه

در طول سال *** آقای …
۵-برنامه ریزی به منظور ارتقای سواد رسانه ای دانش آموزان و اولیاء درصد ۱۵ ۳۰ v      تهیه کلیپ های مرتبط  و توزیع بین اولیا

v      برگزاری جلسه اموزشی  وبیان آسیب های اجتماعی

v      برگزاری نشست های آموزشی با اولیا و بیان آسیبها و خطرات

v      تهیه بروشوربرای ارتقا سواد رسانه ای دانش آموزان

 

در طول سال *** آقای …
۶-  توسعه مشارکت  معلمان در اجرای فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی تعداد ۴ ۸ v      استفاده از نظرات همکاران در برنامه ریزی فعالیت ها

v      استفاده از توانمندی های هنری همکاران در اجرای برنامه ها

v      صدور ابلاغ برای معلمان در زمینه مورد علاقه برای همکاری

در طول سال *** آقای …
فعالیت های پرورشی و فوق برنامه ۴-مراسم آغازین مدرسه ۱- اجرای  برنامه های  مراسم آغازین کیفی متوسط خوب v      تنظیم برنامه زمانی برای برگزاری دعای صبحگاهی و نیایش توسط دانش آموزان هر کلاس

v      برگزاری ورزش صبحگاهی  و تشویق دانش آموزان به ورزش

v      پیش بینی و اجرای برنامه های شاد و مفرح

در طول سال *** آقای …
۲- مشارکت فعال دانش آموزان در اجرای مراسم آغازین درصد ۵ ۲۰ v      تنظیم برنامه زمانی و  استفاده از دانش آموزان برای مشارکت دادن همه در اجرای مراسم آغازین در طول سال ۱۰۰۰۰۰۰ آقای …
۵- بهره گیری از فضا و تجهیزات مناسب پرورشی ۱- فراهم آوردن تجهیزات و ابزار پرورشی متناسب با تعداد دانش اموزان کیفی متوسط خوب v      تهیه  لیست امکانات و ابزار پرورشی مورد نیاز

v      نصب تابلوی اعلانات تخصصی ویژه پرورشی در سالن کلاسها

v      تهیه تعداد ۶ بنر مناسبتی

v      تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز برای تهیه دکور برای شرکت در مسابقه تئاتر

v      تهیه کاور یکدست برای گروه سرود مدرسه

در طول سال ۵۰۰۰۰۰۰۰ آقای …
۲-  استفاده مطلوب از فضا و تجهیزات پرورشی درصد ۶۰ ۸۰ v      معرفی امکانات و ظرفیت های موجود پرورشی و برنامه ریزی برای استفاده حد اکثری در طول سال *** آقای …
سلامت و تربیت بدنی ۱-تربیت بدنی و ورزش مدرسه ۱- بررسی وضعیت وسایل و امکانات ورزشی مدرسه کیفی متوسط خوب v      بررسی وضعیت موجود مدرسه از نظر امکانات ورزشی و تهیه فرم نیاز سنجی

v      ارایه اطلاعات جمع اوری شده در تیم برنامه ریز (ضعف و قوت ) و تجزیه و تحلیل و مشخص نمودن کمبودها و نیاز ها

در طول سال *** آقای …
۲- تهیه وسایل و  تجهیزات ورزشی از نظر کیفی و کمی درصد ۶۰ ۷۰ v      خط کشی زمین ورزشی

v      بازسازی و رنگ آمیزی دروازه های فوتبال

v      بررسی و بازبینی وسایل ورزشی و لیست برداری از وسایل و لوازم ورزشی با مشورت مربی تربیت بدنی و خرید لوازم در حد بضاعت مالی

v      نصب تور برای دروازه های فوتبال مدرسه

در طول سال ۳۵۰۰۰۰۰۰ آقای …
۳- نظارت بر اجرای طرح حیاط پویا در مدرسه مطابق با دستورالعمل تعداد ۱ ۴ v      تهیه و جمع آوری نمونه های طرح حیاط پویا

v      ارائه نمون طرح ها در شورای مدرسه و انتخاب طرح مناسب با شرایط مدرسه

v      اجرای ۳ طرح با توجه به منابع مالی

در طول سال ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۴-شناسایی و ارجاع دانش آموزان دارای ناهنجاری و … درصد ۸۰ ۹۵ v      انجام معاینات

v      شناسایی مراکز مرتبط برای ارجاع

v      شناسایی و هدایت دانش آموزان به مراکز برای انجام اقدامات اصلاحی و درمانی

 

در طول سال *** آقای …
۵-تهیه و تنظیم شناسنامه دانش آموزان جهت انجام فعالیت های ورزشی کیفی خوب عالی v      تهیه فرم مخصوص اطلاعات سلامتی دانش آموزان

v      تحویل فرم خانواده ها درجلسات آموزش خانواده

v      استخراج اطلاعات وتنظیم شناسنامه ورزشی

در طول سال *** آقای …
۲- میزان تلاش در تغذیه سالم دانش آموزان ۱-وضعیت بهداشتی پایگاه تغذیه سالم و وجود قفسه بندی ، یخچال ، سطل زباله بهداشتی ، کپسول آتش نشانی در پایگاه کیفی خوب عالی v      تهیه کپسول آتش نشانی

v      بررسی  تاریخ شارژکپسول

v      تهیه و خرید سطل زباله درب دار

v      نظارت بر فعالیت پایگاه تغذیه سالم

 

در طول سال ۳۰۰۰۰۰۰ آقای …
۲-عرضه مواد غذایی استاندارد و مجاز با بسته بندی بهداشتی طبق دستورالعمل ارسالی درصد ۹۵ ۱۰۰ v      نظارت و بازید مستمر از نحوه عرضه مواد غذایی

v      کنترل تاریخ تولید و انقضاء مواد خوراکی

در طول سال *** آقای …
۳-برگزاری جلسات آموزشی جهت ارتقای فرهنگ تغذیه سالم وبیان پیام های تغذیه ای در مراسم آغازین و سایر مراسم ها تعداد ۱ ۳ v      ارایه پیام های بهداشتی در مراسم صبحگاهی

v      تهیه و درج مطالب و پیام های بهداشتی  در تابلوی بهداشت

v      دعوت از کارشناسان تغذیه مرکز بهداشت

v      تشکیل جلسه با اولیا در خصوص تغذیه سالم

مهر آذر بهمن *** آقای …
۴-نصب پوستر یا دستورالعمل مواد غذایی مجاز و غیر مجاز در معرض دید دانش آموزان کیفی متوسط خوب v      تهیه ونصب تابلوی ویژه بهداشت در سالن آموزشگاه

v      تهیه ونصب پوستر های آموزشی

v      نصب روزنامه دیواری های مرتبط با موضوع برای ارتقای سطح آگاهی

در طول سال *** آقای …
۵-اخذ کارت صحت سلامت توسط متصدی پایگاه تغذیه سالم و داشتن پوشش بهداشتی مناسب کیفی متوسط خوب v      معرفی به مرکز بهداشتی جهت اخذ کارت سلامت

v      استفاده متصدی عرضه مواد از روپوش سفید

مهر *** آقای …
۶- انتخاب دانش آموزان سفیر سلامت ، برگزاری جلسات آموزشی ویژه دانش آموزان و شرکت مجری طرح در دوره ضمن خدمت یا جلسه آموزشی درصد ۷۰ ۹۰ v      شناسایی دانش آموزان مستعد و علاقه مند به مشارکت

v      صدور کارت شناسایی برای منتخبین

در طول سال *** آقای …
۳-توجه به نکات ایمنی در مدرسه ۱-تجهیز مدرسه به کپسول آتش نشانی و جعبه کمک های اولیه کیفی متوسط خوب v      شارژ کپسول ها

v      نصب جعبه کمک های اولیه

v      وتهیه وخرید ملزومات کیف کمک های اولیه و بررسی تاریخ انتقضا ادوات بهداشتی

مهر ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۲-وضعیت ایمنی سیستم حرارتی ، برودتی مدرسه کیفی خوبسط خیلی خوب v      بازبینی و وارسی دودکش از مسیر تهویه هوا و اطمینان از باز بودن مسیر تهویه هوا

v      بازدید و تعمیر و تعویض نواقص احتمالی

v      استاندارد سازی وسایل گرمایشی

v      بهسازی و سرویس سیستم گرمایشی مدرسه

v      آموزش دانش آموزان و همکاران برای رعایت نکات ایمنی( نحوه خاموش کردن و یا کم کردن وسایل گرمایشی)

آذر و تیر ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۳-تأمین حفاظ برای پله ها و پنجره های طبقات فوقانی کیفی خوب عالی v      بررسی وضعیت موجود از نظر ایمنی و رفع ایرادات شهریور ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۴-وضعیت ایمنی سیستم برق مدرسه ( سیم کشی ها ، پریزها ، وجود فیوز و…) کیفی متوسط خوب v      کنترل و بازرسی های ماهانه از سیستم برق و روشنایی و رفع ایرادات

v      نصب در پوش برای کلیه پریزها

v      نصب جعبه کنتور ایمن

v      تعویض کلیه لامپ ها و تغییر لامپ های کم مصرف به ال ای دی

شهریور ۵۰۰۰۰۰۰ آقای …
۵-ساماندهی وضعیت درب ورودی و تابلوی مدرسه ، لوله گاز و رفع موانع موجود برای  ورود ماشین آتش نشانی دکل دار به مدرسه کیفی متوسط خوب v      نصب لولا برای سر درب مدرسه برای رفع مانع ورود خودروههای امدادی به داخل مدرسه شهریور *** آقای …
۶-وضعیت ایمن سازی فضاوتجهیزات ،آزمایشگاهی ،کارگاهی و ورزشی کیفی متوسط خوب v      تهیه وسایل محافظتی(دستکش ،روپوش،عینک و…) مورد نیاز آزمایشگاه

v      ترمیم خوردگی ها ی حیاط آموزشگاه

v      رفع موانع فیزیکی وجمع اوری مستمر هر گونه وسیله و شئ از حیاط مدرسه

v      نصب قفل برای کمد وسایل و مواد آزمایشگاهی و در دسترس نبودن این مواد

v      بازدید و کنترل  مستمر و مشخص نمودن مواردی که نقص دارند ورفع نواقص احتمالی

v      شناسایی نقاط ناامن  فضای ورزشی و ایمن سازی

v      نصب پوشش فوم روی میله ها ی والیبال وبسکتبال

v      نصب پیامهای ایمنی در معرض دید

 

در طول سال ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۷- شناسایی نقاط امن در مدرسه و معرفی به دانش آموزان جهت بروز حوادث احتمالی کیفی متوسط خوب v      برگزاری مانور زلزله و معرفی این نقاط به دانش آموزان

v      آموزش دانش آموزان

v      تهیه تراکت نکات ایمنی و تاکید بر رعایت آنها

v      آموزش رعایت نکات ایمنی به دانش آموزان

v      نصب علایم و نماد های هشدار دهنده

درطول سال ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۴-زیبا سازی و نشاط فضای فیزیکی مدرسه ۱- توسعه فضای سبز بر اساس ظرفیت مدرسه درصد ۲ ۵ v      کاشت بدر گل

v      هرس درختان در زمان مناسب

v      استفاده از ظرفیت ومشارکت دانش آموزان در نگهداشت و توسعه فضای سبز

v      رسیدگی به فضای سبز

v      مرمت و جدول گذاری حاشیه فضای سبز آموزشگاه

در طول سال ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۲-وضعیت رنگ آمیزی مناسب و شاد درها و دیوارها کیفی متوسط خوب v      رنگ امیزی درب مدرسه

v      رنگ آمیزی دیوار سرایداری

v      استفاده از رنگ های شاد متناسب با روحیه وسازگاری برای شاداب سازی فضای آموزشی

v      تهیه و نصب چهار بنر کارتونی برای شاداب سازی و نصب در فضای آموزشی

 

شهریور ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۳-آراستگی در نصب تابلوها ، پوسترها و… کیفی متوسط خوب تعویض تابلوی آموزشگاه

v      نصب تابلوهای اعلانات موضوعی (پرورشی، آموزشی ،بهداشت و مشاوره،پرورشی)

v      رعایت تناسب در چیدمان و نظم در فضای فیزیکی آموزشگاه

v      تهیه و نصب تصاویر و پوستر های مناسب

v      تزیین کلاس های درس

v      نصب پرده برای کلاس اول الف

v      نصب بنر در کلاس های اول

v      نصب پرده برای دفتر آموزشگاه

v      نصب قاب برای کلیه تابلوهای اعلانات

v      تعویض موکت دفتر

v      طراحی و نصب تصاویر جذاب با کاغذ رنگی برای زیباسازی و تزیین سالن

شهریور و مهر ۷۰۰۰۰۰۰ آقای …
۴-نوشتن اشعار اسلامی و علمی در خصوص فوائد ورزش و تربیت بدنی و … تعداد ۲ ۵ v      تهیه بنر پیام های ورزشی و نصب در حیاط مدرسه

v      تهیه تراکت وپیام ورزشی و نصب در تابلوی اعلانات

 

شهریور ۴۰۰۰۰۰۰ آقای …
۵-وضعیت بهداشت مدرسه ۱-وضعیت بهداشت محیط مدرسه( کلاس ها ، راهروها ،حیاط و…) درصد ۶۵ ۸۰ v      تنظیم جدول زمانی برای نظافت در طول هفته

v      تهیه فرم مخصوص بازدید هفتگی و گزارش ماهانه مربی بهداشت از وضعیت بهداشتی به دفتر آموزشگاه

در طول سال *** آقای …
۲-رعایت نکات بهداشتی در سرویس های بهداشتی و کافی بودن تسهیلات بهداشتی با توجه به آمار دانش آموزان کیفی متوسط خوب v      نصب تانکر برای سرویس های بهداشتی

v      نعویض ونصب شیر های پمپی برای مایع دستشویی

شهریور ۳۰۰۰۰۰۰ آقای …
۳- تفکیک آبخوریها ازسرویس های بهداشتی کیفی متوسط خوب v      نصب و راه اندازی آبسرد کن فروردین ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۴-انجام  معاینات غربالگری ، پزشکی ، مقدماتی دانش آموزان و وضعیت واکسیناسیون درصد ۷۰ ۹۰ v      برنامه ریزی برای انجام مغاینات براساس دستورالعمل های ابلاغی

v      ارتباط با مرکز بهداشتی و همکاری برای بازدیدهای ماهانه از مدرسه

v      بررسی کارت های سلامت دانش آموزان

در طول سال *** آقای …
۵-پیش بینی وتهیّه ملزومات بهداشتی موردنیاز( صابون مایع،سطل زباله بهداشتی،وسایل نظافت و...) کیفی متوسط خوب v      تعویض کلیه سطل های زباله آموزشگاه

v      لیست برداری و تهیه و خرید کلیه لوازم و وسایل بهذاشتی مورد نیاز

در طول سال ۵۰۰۰۰۰۰ آقای …
۶-آموزش و تأکید بررعایت بهداشت فردی و اجتماعی توسط کارکنان ، دانش آموزان و اولیا تعداد ۱ ۳ v      تهیه بروشور آموزشی مسائل بهداشتی

v      نصب پیام های بهداشتی متناسب بصورت هفتگی

v      دعوت از کارشناسان مرکز بهداشت برای اموزش همکاران و دانش آموزان

v      تشکیل جلسات اموزشی ویژه اولیا

در طول سال *** آقای …
۷-آموزش و انعکاس توصیه های بهداشتی متناسب با سن و جنس دانش آموزان کیفی متوسط خوب v      نصب پیام های و توصیه های بهداشتی متناسب

v      برگزاری جلسات آموزشی

در طول سال *** آقای …
۸-اجرای برنامه های مربوط به مناسبت ها و ایام بهداشتی تعداد ۱ ۴ v      هفته قلب

v      روز جهانی غذا

v      بیماری های قلبی عروقی

v      هوای پاک

در طول سال *** آقای …
۹-اهتمام لازم خدمتگزار در نظافت و بهداشت مدرسه و اخذ کارت صحت سلامت کیفی خوب خوب v      بازدید هفتگی مربی بهداشت و تکمیل نمون برگ طراحی شده از وضعیت نظافت و بهداشت مدرسه و گزارش به دفتر مدرسه در طول سال *** آقای …
۶-حضور فعال کارکنان و دانش آموزان در المپیادها و مسابقات ورزشی ۱- شیوه ها و راهکارهای ترغیب و تشویق کارکنان و دانش اموزان جهت شرکت در مسابقات درصد ۳۰ ۴۰ v      درج تصویر در سایت مدرسه

v      تهیه بنر از تصویر دانش آموزان و نصب بر سردرب مدرسه

v      صدور تقدیرنامه

v      اهدا جوایز

در طول سال ۳۰۰۰۰۰ آقای …
۲- فعالیت ها ی مؤثر جهت حضورحداکثری  در مسابقات تعداد ۱ ۴ v      شناسایی استعدادها

v      تشکیل جلسه با مربی و شناسایی استعداد ها

v      تشکیل وفعال سازی کمیته دانش آموزی

در طول سال *** آقای …
۳-کیفیت برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای کیفی متوسط خوب v      برگزاری  افتتاحیه و اختتامیه مسابقات

v      تهیه جوایز برای منتخبین مسابقات

v      صدور حکم فهرمانی

v      دعوت از مسولین اداره برای مراسم اهدای جوایز

 

بهمن ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۷-پیش گیری ازآسیب های اجتماعی ۱- تهیه و توزیع محتوای آموزشی و فرهنگی در زمینه خود مراقبتی و مهارتهای زندگی کیفی متوسط خوب v      تهیه تراکت و پیام متناسب (اعتیاد ،خشونت ،بیماری و…) ونصب در تابلوی اعلانات

v      تهیه بروشور آموزشی (خود مراقبتی ،آسیبها ،مواد مخدر صنعتی و…)

v      تولید محتوای آموزشی برای معرفی مضرات و پیامد های منفی مصرف مواد مخدر

 

در طول سال *** آقای …
۲- برگزاری کلاس های آموزشی خود مراقبتی، مهارتهای زندگی تعداد ۱ ۴ v      تشکیل جلسه توجیهی به منظورجلب مشارکت اولیاءبرای همراهی با مدرسه

v      برگزاری جلسه آموزشی برای اولیا و دعوت از اساتید

v      نمایش فیلم های آموزشی در جلسات انجمن کلاسی

در طول سال *** آقای …
۳- آموزش معلمان در خصوص آشنایی با آسیب‌های اجتماعی تعداد ۱ ۳ v      تشکیل جلسه توجیهی برای کلیه همکاران

v      برگزاری جلسات آموزشی برای همکاران

v      تهیه بروشور در این خصوص و توزیع بین همکاران

v       

در طول سال *** آقای …
مشارکت ۱-شناسایی ظرفیت و توانمندی های اولیاء و تشکیل بانک اطلاعاتی

 

۱-برنامه ریزی برای حضورو جلب حداکثری اولیاء در زمینه های علمی آموزشی ،فرهنگی تربیتی و… درصد ۲۰ ۳۵ v      فعال سازی انجمن های انجمن اولیا و مربیان کلاسی

v      شناسایی زمینه های مورد علاقه اولیاء برای مشارکت از طریق نظر سنجی

v      برگزاری جلسات توجیهی با اولیا برای اعتماد سازی وجلب مشارکت و همراهی با مدرسه

v      درج تقویم زمانی برگزاری انجمن های کلاسی در طول سال و اعلام به خانواده ها

v      دعوت از اولیا در افتتاحیه و اختتامیه مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری درون مدرسه ای

v      ارائه عملکرد مالی به اولیا و نیازها و انتظارات مدرسه از اولیا

در طول سال *** آقای …
۲-بهره گیری از توان فکری و مهارتی اولیاء جهت امورتحصیلی ،تربیتی بهداشتی در قالب کمیته های تخصصی …. درصد ۳۰ ۴۰ v      شناسایی توانمندی و مهارت های شغلی اولیا و تشکیل کمیته های علمی ورزشی و… مهر و ابان *** آقای …
۳- تشکیل بانک اطلاعاتی اولیاء کیفی متوسط خوب v      تهیه و طراحی نمون برگ ااطلاعاتی اولیا برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز

v      ایجاد بانک اطلاعاتی اولیا بصورت پایه ای

v      تشکیل جلسه برای اولیائی که برای همکاری با مدرسه اعلام آمادگی کرده اند

مهر و ابان *** آقای …
۲-جذب مشارکت های داوطلبانه و بهره گیری ازظرفیت های برون سازمانی در تامین نیازهای مدرسه ۱- تلاش در جهت  بهره گیری ازموسسات مردم نهاد ، نهادهای دولتی اعم از مالی و غیر مالی بر اساس ضوابط کیفی ضعیف متوسط v      طرح موضوع در جلسه انجمن جهت شناسایی مقامات و مسئولین محلی جهت جذب کمکهای مالی

v      شناسایی ظرفیت های برون سازمانی

v      مکاتبه با شهرداری برای توسعه فضای سبز آموزشگاه

v      مکاتبه با سازمان بازیافت

v      نوسازی مدارس برای دریافت تجهیزات مورد نیاز

در طول سال *** آقای …
۲-تنظیم لیست میزان جذب حمایت های مالی و سایر حمایت ها کیفی متوسط خوب v      تهیه لیست های مورد نیاز برای ثبت اطلاعات مشارکت های اولیا شهریور *** آقای …
۳-فعال سازی شورای معلمان و شورای مدرسه،انجمن اولیاء و مربیان،شورای دانش آموزان ۱- افزایش مشارکت معلمان دراداره شورای معلمان درصد ۸۰ ۱۰۰ v      صدور ابلاغ برای خانم افتخاری برای اجرای این فعالیت

v      دریافت نظرات و پیشنهادات همکاران برای دستور کار جلسات شورای معلمان

v      اختصاص دادن بخشی از زمان هر جلسه را به یک یا دونفر از همکاران جهت بیان تجربیات شغلی و آموزشی خود

در طول سال *** آقای …
۲- مشارکت هر یک از اعضای شوراها (مدرسه انجمن اولیاء ومربیان و…).در زمینه های علمی آموزشی ،فرهنگی-تربیتی ،و…. درصد ۶۰ ۸۰ v      ایجادبستر مناسب برای مشارکت حداکثری

v      تشویق و ترغیب به مشارکت

v      شناسایی ورفع موانع عدم مشارکت

v      اهمیت دادن نظرات کلیه اعضا در شورا

مهر و ابان *** آقای …
۳- نیازسنجی و تعیین سر فصل های جلسات آموزش خانواده کیفی ضعیف متوسط v      تشکیل جلسه با اعضای انجمن و تعیین سرفصل های مورد نیاز

v      دعوت از مدرس و اساتید برای جلسات

مهر و ابان *** آقای …
۴ -تشکیل و کیفیت اجرای جلسات آموزش خانواده کیفی متوسط خوب v      تنظیم برنامه و برگزاری منظم جلسات پیش بینی شده

v      نظرسنجی از میزان و کیفیت تاثیر این جلسات

در طول سال *** آقای …
نظارت وارزیابی ۱-اجرای صحیح برنامه سالانه تدوین شده

( امتیاز این ملاک با ضریب ۳ محاسبه می شود)

۱- نظارت وهدایت مستمرمسؤولین هر فعالیت در جهت خود ارزیابی ها کیفی متوسط خوب v      تعیین بازه زمانی برای تکمیل فرم خودارزیابی مسولین اجرا

v      تشکیل جلسه تیم برنامه ریزی مدرسه و بررسی ارزیابی های صورت گرفته و بررسی راهکارهای پیشنهادی همکاران

v      تهیه وتکثیر فرم های مورد نیاز

در طول سال *** آقای …
۲-تعیین بازه‌‌ های زمانی ارائه گزارش خودارزیابی  و پیگیری چالش ها و مشکلات اعلام شده کیفی متوسط خوب v      توافق بازه زمانی ارزیابی ها ۰هر۴۵روز یکبار )

v      تشکیل جلسه تیم برنامه ریزو بررسی  راهکارهای پیشنهادی مسئولین اجرا

v      تکمیل فرم های خود ارزیابی

v      پیگیری و نظارت گزارش خود ارزیابی ها

در طول سال *** آقای …
۳- تحلیل و بهره گیری از نتایج حاصل از خود ارزیابی مستمر و ارائه آن به شورای مدرسه کیفی متوسط خوب v      تشکیل جلسه تیم برنامه ریزی بصورت ماهانه و تحلیل نتایج و هدایت برنامه ها در مسیر اجرایی تعیین شده

 

 

هرماه *** آقای …
اداری و مالی ۱-میزان توجه به امور اداری و اجرایی مدرسه( امتیاز این ملاک با ضریب ۲محاسبه می شود) ۱- حسن اجرای بخشنامه ها کیفی متوسط خوب v      تهیه کلر بوک برای بایگانی شیوه نامه ها و دستورالعمل  ها و دسترسی سریع عندالزوم

v      تهیه کلربوک از نمون برگ ها و فرم های مورد استقاده در طول سال تحصیلی

v      دقت و نظارت جهت پاسخگویی به بخشنامه ها در موعد مقرر

در طول سال *** آقای …
۲-ارزشیابی سالانه همکاران ** ** ** v      بستن قرارداد ارزشیابی و گرفتن امضا و اعلام شاخص های عمومی و اختصاصی برای اطلاع

v      ابلاغ شرح وطایف

v      ابلاغ شیوه نامه به همکاران

v      تشکیل پرونده ارزشیابی

v      دریافت بموقع مدارک و مستندات همکاران

v      تکمیل تمون برگ های مربوطه و ارسال به اداره برای تایید

v      دریافت اعتراضات همکاران و بررسی آنها

مهر *** آقای …
۳-به روز بودن و تنظیم صحیح دفاتر( دفتر اندیکاتور، دفتر شورای مدرسه ، دفاتر امتحانات و …) درصد ۸۰ ۱۰۰ v      تنطیم و تکمیل دفاتر مربوطه با توجه به جدول زمانی تنظیم شده در طول سال *** آقای …
۴-تشکیل پرونده کارکنان درصد ۸۰ ۱۰۰ v      تشکیل پرونده برای همکاران جدیدالورود

v      اخذمدارک موردنیاز برای تشکیل پرونده

v      تکمیل پرونده های همکاران سال قبل

v      تهیه وطراحی نمون برگ های اطلاعاتی

مهر و ابان *** آقای …
۵- امور ثبت نام ، نقل و انتقالات دانش آموزی کیفی متوسط خوب v      دریافت کلیه مدارک برای ثبت نام و بررسی انها

v      تهیه وطراحی فرم ها و نمون برگ های مورد نیاز

v      تهیه دفتر رسید مدارک جدید و پلمب آن

v      تشکیل ستاد ثبت نام وبرگزاری جلسات منظم ستاد

v      تعیین وابلاغ برای اعضا

در طول سال *** آقای …
۲-میزان توجه به امور مالی مدرسه

 

۱-استفاده از سامانه اموال وامور مالی کیفی خوب عالی v      بروز رسانی سامانه

v      ثبت اموال ورود شده جدید به مدرسه

v      تقاضای صدور برچسب اموال و نصب آن بر روی اموال

v      ثبت بموقع اسناد مالی

v      تنظیم اسناد مالی طبق مقررات

در طول سال *** آقای …
۲- واریز کمک ها ی مردمی به حساب مدرسه کیفی خوب عالی v      تهیه  و طراحی لیست و نمون برگ ویژه برای ثبت اطلاعات واریزی در طول سال *** آقای …
۳-وضعیت ثبت اسناد و دفاترمالی درصد ۹۵ ۱۰۰ v      بروز بودن دفاتر

v      تهیه کلربوک برای بایگانی اسناد

v      ثبت بموقع اسناد و ارسال اطلاعات به سرور

v      ثبت صورت جلسات

v      تهیه زونکن برای بایگانی اسناد

در طول سال *** آقای …
۴-ارائه عملکرد مالی مدرسه به اولیاء کیفی متوسط خوب v      تهیه عملکرد مالی و ارایه به انجمن و سایر اولیا حداقل دو بار در طی سال مهر ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …
۵- صدور چک بر اساس مقررات کیفی خوب عالی v      رعایت دقیق قوانین صدور چک در طول سال *** آقای …
۶-خروج اموال اسقاطی به منطقه کیفی خوب عالی v      لیست برداری از اموال

v      اخذ مجوز لازم برای ارسال به انبار

شهریور ۲۰۰۰۰۰۰ آقای …

 

دانلود فایل word جداول برنامه عملیاتی دبستان

 


 برنامه سالانه و تقویم اجرایی ابتدایی

به صورت یک فایل ورد قابل ویرایش

برنامه سالانه و تقویم اجرایی ابتدایی به صورت word قابل ویرایش میباشد.

تعداد صفحات:۵۴ صفحه

فرمت:word قابل ویرایش

بر اساس تقویم برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال تحصیلی ۹۸-۹۷

جهت مشاهده ی مطالب این فایل روی عکس کلیک کنید و جهت خرید مستقیم میتوانید روی باکس زیر کلیک کنید و محصول را خریداری کنید

تومان15,000خرید و دانلود فایل

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *