کلمه را برای جستجو وارد کنید .
گستره ی برنامه تدبیر از صف تا ستاد

گستره ی برنامه تدبیر از صف تا ستاد

مدارس دوره ابتدایی سراسر کشور اعم از مدارس دولتی و غیردولتی شهری، روستایی، عشایری و مجتمع های آموزشی که با مدیریت مستقل اداره می شوند.

ساختار برنامه ریزی و اجرا طرح تدبیر :

به منظورهدایت و رهبری برنامه تدبیردر سطوح مختلف برنامه ریزی ،اجراو نظارت و ارزیابی پیش بینی تیم های متناسب با هر سطح ضروری است.

سطح ستاد:

تیم راهبری برنامه درستادطرح تدبیر:

۱-معاون آموزش ابتدایی ( مسئول تیم )

۲-مدیرکل دفتر آموزش دبستانی ( دبیر )

۳-معاون دفتر آموزش دبستانی  ( عضو )

۴-گروه برنامه ریزی بهسازی منابع انسانی ومدیریت آموزشگاهی دفترآموزش دبستانی ( عضو)

۵-نماینده مرکز برنامه ریزی ،منابع انسانی و فناوری اطلاعات(عضو)

۶-نماینده معاونت پرورشی(عضو)

۷-نماینده معاونت تربیت بدنی(عضو)

۸-نماینده سازمان مدارس غیر دولتی(عضو )

۹-نماینده اداره کل شاهد(عضو)

۱۰-نماینده اداره کل آموزش و پرورش عشایر(عضو)

۱۱-مسوول دبیرخانه مدیریت آموزشگاهی( عضو)

وظایف تیم راهبری :

 1. تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی برنامه و ارسال آن به استان ها
 2. تشکیل شورای سیاستگذاری وبرگزاری جلسات منظم برای تدوین خط مشی برنامه
 3. تهیه و تنظیم چارچوب تشکیل گروههای هم اندیش مدیران
 4. نظارت بر اجرای صحیح برنامه و ارزیابی از آن
 5. ارائه بازخورد مناسب به استان جهت بهبود مستمر برنامه ها
 6. برگزاری نشست های آسیب شناسی به منظور اصلاح وبازنگری برنامه
 7. ارایهگزارش های تحلیلیازعملکرد استان هابا همکاری دبیرخانه مدیریت آموزشگاهی
 8. برگزاری همایش تجارب برتر مدیران به منظور ترویج و توسعه روش های نوین برنامه محوری در مدارسبا همکاری دبیرخانه مدیریت آموزشگاهی

سطح استان:

تیم برنامه ریزی استانی:

تیم برنامه ریزیو مدیریت استان با مسئولیت معاون آموزش ابتدایی و عضویت مسئولین ادارات مربوطه در استان و نمایندگان بخش هایی نظیر سطح ستاد تشکیل می گردد.دبیری تیم ترجیحا برعهده رابط برنامه تدبیر می باشد.

وظایف:

 1. پیش بینی برنامه های مناسب برای توجیه مسئولین مرتبط استانی، مدیران و کارشناسان مناطق، مدیران مدارسو سایر عوامل انسانی
 2. پیش بینی برنامه های نظارتی با هدف اجرای شایسته برنامه در مناطق
 3. تشکیل گروههای هم اندیش مدیران(شیوه نامه دبیرخانه مدیریت آموزشگاهی ) به منظور ارائه مشاوره به مدیران در خصوص اجرای صحیح برنامه
 4. تنظیم گزارش تحلیلیازچگونگی اجرا بر اساس اطلاعات حاصله از فرآیند نظارت هدفمند
 5. تقدیر استان از مدارس واجد شرایط

سطح منطقه:

تیم برنامه ریزی منطقه ای (اجرا و نظارت):

تیم مدیریتی و اجرایی منطقه با مسئولیت معاون آموزش ابتدایی یا معاون آموزشی منطقه وعضویت سایر معاونین و کارشناسان ذیربط ادارات در مناطق تشکیل می گردد. دبیری تیم ترجیحا برعهده کارشناس مسئول آموزش ابتدایی می باشد.

وظایف:

تیم برنامه ریز تدبیر

تیم برنامه ریز تدبیر

 1. تبیین برنامه در شورای معاونین منطقه با مسؤولیت معاونت آموزش ابتدایی
 2. پیش بینی و اجرای برنامه های آموزشی – توجیهی ویژه عوامل انسانی مدارس (مدیران، معاونین و…)
 3. تنظیم برنامه نظارتی در طول سال تحصیلی (ارزیابی فرآیندی فرم ۵) بر اجرای برنامه درمدارس با هدف ارائه بازخورد، راهنمایی، توانمند سازی و بهبود مستمر امورمدارس
 4. تشکیل گروههای هم اندیش مدیران به منظور ارائه مشاوره به مدیران در خصوص اجرای صحیح برنامه و بهره مندی از آنان در ارزیابی ها
 5. ارزیابی مدارس براساس شاخص های پیش بینی شده در جدول شماره (۶) با ملاحظه نتایجخودارزیابی ها و برنامه سالانه
 6. ارائه بازخورد و راهکارهای پیشنهادی برای بهبود برنامه‌ها و فعالیت های هر مدرسه براساس نتایج ارزیابی بیرونی انجام شده
 7. تقدیرمنطقه ازمدارس حائز شرایط
 8. معرفی مدارس حائز شرایط جهت تقدیر به استان

سطح مدرسه:

تیم برنامه ریزی مدرسه ای (برنامه ریزی عملیاتی ) :

تیم برنامه ریزی مدرسه همان شورای مدرسه می باشد.

وظایف:

 1. انجام خودارزیابی اولیه برای ترسیم وضعیت موجود آموزشی، پرورشی و…با بهره گیری از ظرفیت های منابع انسانی بر اساس فرم شماره (۶)
 2. تنظیم برنامه عملیاتی سالانه مدرسهبر اساس نتایجخود ارزیابی اولیهبا مشارکت کلیه عوامل انسانی در شورای مدرسه و تصویب آن
 3. تنظیم تقویم اجرایی فعالیت ها و اقدامات پیش بینی شده در برنامه سالانه
 4. ابلاغ وظایف و مسئولیت تعیین شده هریک از عوامل انسانی در جلسه ای توجیهی به صورت رسمی و مکتوب
 5. تنظیم برنامه زمانبندی مناسب در جهت نظارتو ارزیابی از فرآیند انجام فعالیت ها
 6. انجام خودارزیابی توسط هریک از مسئولین برنامه ها از چگونگی اجرای فعالیتها در بازه ی زمانی پیش بینی شده (فرم شماره ۴)
 7. برگزاری جلسه بررسی و تحلیل نتایج خود ارزیابی به منظورتعیین میزان پیشرفت برنامه و نقاط قابل بهبود و پیش بینی فعالیت‌ها و اقدامات برای بهبود مستمر
 8. انجام خودارزیابی پایانی(فرم شماره ۶) براساس خودارزیابی اولیه، ارزیابی‌های فرآیندی ، خودارزیابی های مسئولین فعالیت ها (فرم شماره ۴)، برنامه سالانه و نتایج اقدامات در پایان سال تحصیلی و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
 9. بهره مندی از همکاری گروه هم اندیش مدیران در فرآیند اجرای برنامه (خودارزیابی اولیه ،تدوین برنامه عملیاتی سالانه و…)
 10. همکاری و مساعدت با همکاران اعزامی از منطقه برای انجام ارزیابی بیرونی

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *