کلمه را برای جستجو وارد کنید .
شیوه نامه درس پژوهی

شیوه نامه معلم پژوهنده

شیوه نامه معلم پژوهنده شیوه نامه معلم پژوهنده  مقدمه: اقدام پژوهی در فرایند تعلیم و تربیت رسمی و مدرسه ای ، فرایند اندیشه ورزی منظم ، علمی و عملی است که جستجو گری و تامل در باب فعالیت های تربیتی را مهیا می سازد و تلاش دارد راه حل های ممکن را در مواجه با مشکلات و چالش های پیش رو معلمان و کار گزاران تعلیم و تربیت شناسایی و عملیاتی کند. ...