کلمه را برای جستجو وارد کنید .

فعالیت های اجرای برنامه تدبیر

فعالیت های اجرای برنامه تدبیر همانطور که از پست فرآیند های مهم برنامه طرح تدبیر برداشت شد برنامه طرح تدبیر دارای برنامه های اجرای میباشد که برای گام های طرح تدبیر در خصوص ارزیابی باید انجام گیرد فعالیت های اجرای برنامه تدبیر است. فعالیت های اجرای برنامه تدبیر تشکیل جلسه شورای مدرسه (تیم ارزیابی) بررسی و تحلیل عملکرد مدرسه (پیشرفت ها، موفقیت هاو نقاط قابل بهبود از قبیل:وضعیت تحصیلی -تربیتی ...