کلمه را برای جستجو وارد کنید .
تدوين برنامه عملياتي سالانه مدرسه

تدوين برنامه عملياتي سالانه مدرسه

تدوين برنامه عملياتي سالانه مدرسه تدوین برنامه عملیاتی سالانه مدرسه تدوين برنامه عملياتي سالانه مدرسه از آنجا که برنامه تدبیر (راهنمای مدیر در ارتقای کیفیت مدیریت مدرسه دوره ابتدایی) با رویکرد تقویت مدیریت آموزشگاهی تدوین گردیده و هدف آن کمک به مدیران مدارس درانجام وظایف و رهبری آموزشی می باشد واز آنجا که یکی از مهم‌ترین وظیفه مدیران ، تنظیم و تدوین برنامه سالانهبر اساس گام های برنامه طرح تدبیر ...