کلمه را برای جستجو وارد کنید .
شورای معلمان

صورت جلسات شورای معلمان

صورت جلسات شورای معلمان      با عنایت به استقرار نظام آموزشی جدید و همسو سازی برنامه ها و کتاب های درسی دوره ی ابتدایی با برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی و به منظور وحدت رویه در ثبت مصوبات جلسات شورای معلمان ، با کمک و همفکری تعدادی از صاحب نظران ، دفتر ثبت فعالیت های شورای معلمان مدارس توسط مدرسه فایل تهیه و تدوین گردید.مواد ۱۵- ۱۶-۱۷ آیین نامه اجرایی مدارس" ...