کلمه را برای جستجو وارد کنید .
صوتجلسات شورای مدرسه
صوتجلسات شورای مدرسه

شورای مدرسه

ارکان و شوراهای مدرسه

 1. مدیر مدرسه
 2.  انجمن اولیا و مربیان
 3. شورای مدرسه
 4. شورای معلمان
 5. شورای دانش آموزی
 6. شورای مالی

مدیر مدرسه

ماده۴– مسول اجرای فعالیت آموزشی و پرورشی، مالی و اداری مدرسه می باشد

ماده۵– تنظیم برنامه سالانه برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر برنامه سالانه و تقویم اجرایی دوره اول دبیرستان تعالی برنامه سالانه و تقویم اجرایی دوره دوم دبیرستان بر اساس تعالی در ابعاد مختلف با رعایت ضوابط آموزش و پرورش

ماده ۶- استفاده بهینه از منابع مالی و بهره گیری از مشارکت های مردمی و کمک های خیرین و تقویت منابع اعتباری مدرسه

ماده ۷ – ابلاغ وظایف کاری هر یک از کارکنان به آنان

ماده ۸ – برگزاری جلسات شوراها ونظارت براجرای مصوبات

* مدیر مدرسه موظف است هر دو ماه یک بار گزارشی از فعالیت های آموزشی و پرورشی را به آموزش وپرورش شهرستان ارسال نماید.

شورای مدرسه صوتجلسات شورای مدرسه

ترکیب اعضا : مدیرمدرسه – معاون مدرسه – مربی پرورشی – نماینده معلمان – رئیس انجمن اولیا ومربیان

وظایف : نظارت بر فعالیت های مدرسه – بررسی برنامه پیشنهادی سالانه مدرسه – بررسی و تایید برنامه های مربوط به مسابقات – بررسی و تایید برنامه اردوها و بازدید های دانش آموزان – بحث در خصوص مسائل آموزشی و پرورشی مدرسه – تقدیر از معلمان و دانش آموزان – تصمیم در مورد تشویق و تنبیه با توجه به دستور العمل های ارسالی – بررسی مشکلات موردی دانش آموزان

نکات مرتبط با نوشتن صورتجلسات شورای مدرسه:

1. عنوان:

 • عنوان جلسه را به طور واضح و گویا ذکر کنید.
 • از عناوین کلی و مبهم خودداری کنید.
 • عنوان باید نشان دهنده موضوع اصلی جلسه باشد.

2. تاریخ و زمان:

 • تاریخ و زمان دقیق برگزاری جلسه را ذکر کنید.
 • ذکر ساعت شروع و پایان جلسه نیز مفید خواهد بود.

3. محل برگزاری:

 • محل دقیق برگزاری جلسه را ذکر کنید.

4. حاضرین:

 • اسامی و سمت حاضرین در جلسه را ذکر کنید.
 • در صورت حضور مهمان، نام و سمت ایشان را نیز قید کنید.

5. دستور جلسه:

 • عناوین و موضوعات مورد بحث در صوتجلسات شورای مدرسه را به ترتیب ذکر کنید.
 • از ذکر جزئیات غیرضروری خودداری کنید.

6. خلاصه مذاکرات در صوتجلسات شورای مدرسه:

 • خلاصه ای از مباحث مطرح شده در هر بند از دستور جلسه را ارائه کنید.
 • نظرات و پیشنهادات اعضای شورا را به طور خلاصه ذکر کنید.
 • از ذکر جزئیات غیرضروری و حاشیه پردازی خودداری کنید.

7. مصوبات:

 • مصوبات جلسه را به طور واضح و قید تاریخ انجام و مسئول هر مصوبه ذکر کنید.
 • از ذکر مصوبات مبهم و غیرقابل اجرا خودداری کنید.

8. ملاحظات:

 • هرگونه ملاحظات، نظرات و پیشنهادات

9. امضاء و نام و نام خانوادگی حاضرین:

 • صورتجلسه را توسط حاضرین در جلسه امضاء و تأیید کنید.

10. پیوست:

 • در صورت وجود، مستندات مربوط به جلسه را به عنوان پیوست ضمیمه کنید.

نکات نگارشی:

 • از جملات کوتاه و واضح استفاده کنید.
 • از اصطلاحات تخصصی و غیرقابل فهم برای عموم خودداری کنید.
 • نگارش صحیح و خوانایی متن را مد نظر قرار دهید.

قالب و ساختار:

 • از قالب و ساختار مشخص و منظمی برای نوشتن صورتجلسه استفاده کنید.
 • از عناوین و سربرگ های مناسب برای بخش های مختلف

استفاده از ابزارهای کمکی:

 • می توانید از ابزارهای مختلفی مانند نرم افزارهای word یا excel برای نوشتن صوتجلسات شورای مدرسه استفاده کنید.
 • استفاده از قالب های آماده نیز می تواند در این زمینه مفید باشد.

بایگانی و نگهداری:

 • پس از تنظیم صورتجلسه، آن را به طور صحیح بایگانی و نگهداری کنید.
 • دسترسی به صورتجلسات قبلی می تواند در برنامه ریزی جلسات آتی و تصمیم گیری های شورا مفید باشد.

شورای مالی

ترکیب اعضا : مدیر مدرسه – رئیس انجمن – نماینده معلمان

وظایف : نظارت بر نحوه هزینه ی وجوه حاصل از کمک های مردمی ، سرانه دانش آموزی و غیره – تایید فاکتورهای هزینه شده – ارئه بیلان کاری در جلسات مجمع عمومی

شورای معلمان

نظارت بر همسویی برنامه برنامه ها و روش های کاری در چار چوب مفاد آیین نامه ها –مشارکت در تنظیم برنامه های پرورشی – اجرای مصوبات –  بررسی علل افت تحصیلی و ارائه راهکار جهت رفع آن – بحث و تبادل نظر در خصوص افزایش اثربخشی روشهای تدریس –بودجه بندی برنامه درسی  و ……………………………..

انجمن اولیا ومربیان

ترکیب اعضا : مدیر مدرسه – معاون مدرسه – نماینده معلمان – مربی پرورشی – منتخبین اولیای دانش آموزان

وظایف : تامین مشارکت فکری و تقویت هماهنگی و همسویی بین خانه ومدرسه – همکاری با شورای معلمان در خصوص برگزاری کلاس های فوق برنامه – تلاش وهمکاری برای جلب مشارکت اولیا – تشکیل جلسات عمومی هر دو ماه یک بار

شورای دانش آموزی

وظایف : مشارکت در فعالیت های آموزشی و پرورشی و اجرایی مدرسه – ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف به مدرسه – تشکیل کمیته های مدرسه – همکاری و برنامه ریزی در اجرای مناسبتها –  همکاری در برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

نحوه نوشتن صورتجلسات شورای مدرسه:

صورتجلسه شورای مدرسه، سندی رسمی است که به منظور ثبت و ضبط مباحث مطرح شده، تصمیمات اتخاذ شده و وظایف محوله به اعضای شورا در جلسات این شورا تنظیم می شود.

مراحل نوشتن صورتجلسه شورای مدسه:

1. قبل از جلسه:

 • تعیین دبیر جلسه:
 • تهیه پیش نویس دستور جلسه:
 • جمع آوری اطلاعات و مستندات مربوط به دستور جلسه:
 • 2. در حین جلسه:
 • ثبت دقیق مباحث مطرح شده:
 • توجه به نظرات و پیشنهادات اعضای شورا:
 • یادداشت مصوبات جلسه:
 • 3. بعد از جلسه:
 • تکمیل و تنظیم صورتجلسه:
 • ارائه صورتجلسه به حاضرین در جلسه برای تأیید:
 • بایگانی و نگهداری صورتجلسه:
 • نکات مهم:
 • عنوان:
 • تاریخ و زمان:
 • محل برگزاری:
 • حاضرین:
 • دستور جلسه:
 • خلاصه مذاکرات:
 • مصوبات:
 • ملاحظات:
 • امضاء و نام و نام خانوادگی حاضرین:
 • پیوست:

2. در حین جلسه:

 • ثبت دقیق مباحث مطرح شده:
 • توجه به نظرات و پیشنهادات اعضای شورا:
 • یادداشت مصوبات جلسه:

3. بعد از جلسه:

 • تکمیل و تنظیم صورتجلسه:
 • ارائه صورتجلسه به حاضرین در جلسه برای تأیید:
 • بایگانی و نگهداری صورتجلسه:

نکات مهم:

 • عنوان:
 • تاریخ و زمان:
 • محل برگزاری:
 • حاضرین:
 • دستور جلسه:
 • خلاصه مذاکرات:
 • مصوبات:
 • ملاحظات:
 • امضاء و نام و نام خانوادگی حاضرین:
 • پیوست:

صورتجلسات شورای مدرسه
شورای مدرسه
جهت مشاهده و دانلود صوت جلسات شورای مدرسه

اینجا را کلیک کنید

قالب و ساختار نوشتن صوتجلسات شورای مدرسه:

 • استفاده از قالب و ساختار مشخص و منظم:
 • استفاده از عناوین و سربرگ های مناسب:

ابزارهای کمکی:

 • استفاده از نرم افزارهای word یا excel:
 • استفاده از قالب های آماده:

بایگانی و نگهداری:

 • بایگانی و نگهداری صحیح صوتجلسات شورای مدرسه:
 • دسترسی به صوتجلسات شورای مدرسه قبلی:

نکات نگارشی:

 • استفاده از جملات کوتاه و واضح:
 • خودداری از اصطلاحات تخصصی:
 • نگارش صحیح و خوانایی متن:

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *