کلمه را برای جستجو وارد کنید .

برنامه تدبیر ، برنامه طرح تدبیر ، برنامه سالانه طرح تدبیر و برنامه سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر همه اسم های مرسوم از برنامه ایست که هر ساله از طرف آموزش و پرورش به مدارس ابلاغ میشود تا مدیران و معاونان برنامه های خود را در چارچوب برنامه تدبیر در مدرسه پیاده سازی کنند و مستندی از کارهای خود به اداره ی آموزش و پرورش شهر خود ارائه کنند.

ازجمله مهمترین برنامه ها در برنامه تدبیر خود ارزیابی و ارزیابی برنامه تدبیر میباشد که توسط جداولی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

طرح تدبیر

برنامه ی طرح تدبیر راهکاریست که آموزش پرورش برای پیشبرد سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران میباشد

جداول برنامه تدبیر

 1.  جدول شماره ۱ : مربوط به گام های  تدوین  برنامه عملیاتی است و برنامه سالانه طرح تدبیر باید دقیقا بارعایت این ۵گام تهیه وتنظیم گردد. و صرفا جهت آشنایی با مراحل وگامهای تدوین برنامه
  • (منظور از تدوین برنامه تدبیر سالانه همان تکمیل جدول ۲ است. و به فرم ۲ تکمیل شده برنامه عملیاتی سالانه اطلاق می شود)

 2. جدول شماره ۲ :نمونه والگویی پیشنهادی برای تدوین برنامه سالانه طرح تدبیر هست و مزیت آن نسبت به سایر نمونه ها سادگی وتسریع وتسهیل در تکمیل ان  و بی نیازی ازپیوست ها وضمایم غیر ضروری( که بعضا در برخی نمونه ها مشاهده می شود)می باشد.
  البته استفاده از سایر نمونه ها والگوههای برنامه مشروط براینکه در چهارچوب برنامه تدبیر باشد آزاد هست.
 3. جدول شماره ۳:مخصوص تقویم اجرایی برنامه ها و فعالیت های پش بینی شده در طول سال میباشد .
 4. جدول شماره ۴ :این جدول نمونه فرم پیشنهادی برای خودارزیابی بهبود فرایندهای مدیریت مدرسه می باشداین فرم برای رصد فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه سالانه مدرسه و حصول اطمینان ازاجرای صحیح برنامه ها در مسیر تعیین شده پیشنهاد گردیده است ومربوط به خودارزیابی فرایندی است.
 5. جدول شماره ۵ طرح تدبیر: مربوط به بازدیدهای بیرونی است وتوسط ارزیابانی که به مدارس به منظور ارزیابی فرآیندی در طول سـال تحصـیلی بـا هـدف ارائـه بازخوردهـای اصـلاحی، سـازنده وتوانمندساز در مدرسه حضور می یابند(همچنین بازرسین وبازدید کنندگان و…) تکمیل می شود.مسئولیت ارزیابی بیرونی مدارس مجری با معاونت آموزش ابتدایی در مناطق آموزش و پرورش می باشد.
 6. جدول شماره ۶ :که امسال برخلاف سنوات گذشته که بصورت متمرکز تنظیم و به استان ها ابلاغ می شد، تحت عنوان فهرست موارد مورد انتظار منطقه از مدارس بصورت غیر متمرکز و توسط هر منطقه تهیه و تدوین شده و به مدارس  ابلاغ می شود.

دربرنامه طرح تدبیر جدول شماره ۲و ۴ که جداول خودارزیابی هستند یکی میباشد

این فهرست در خودارزیابی اولیه و پایانی است که در طول سال در دو مرحله انجام می شود مورد استفاده قرار میگیرد.(فرم  ۶ هر منطقه با منطقه ای دیگر متفاوت هست)
اولیه و پایانی
?خود ارزیابی اولیه برنامه تدبیر ⏪که باید قبل از شروع سال تکمیل شود در این مرحله مدیر با توجه به وضعیت موجود هر فعالیت در مدرسه نسبت به ارزش گذاری اقدام می کنه و به نوعی نقطه حرکت و شروع خود را برای رشد و بهبود فعالیت مشخص میکند.
لازم بذکر است امتیاز کسب شده در این مرحله صرفا جهت مشخص نمودن وضعیت موجود مدرسه هست و امتیاز بالا امتیازی نداشته و امتیاز پایین هم ضعف و نقصی برای مدیرمحسوب نمی شود پس توصیه میگردد ارزش گذاری و امتیاز دهی با دقت و واقع بینانه انجام شود.
?خود ارزیابی پایانی طرح تدبیر⏪که در پایان سال تحصیلی مجدد همین فرم شماره ۶(فهرست فعالیتهای مورد انتظار) تکمیل میگردد و تفاوت و افزایش امتیاز این مرحله نسبت به مرحله اولیه میزان موفقیت مدرسه را مشخص می کند و مشخص می کند براساس برنامه سالانه تدوین شده مدرسه در دستیابی به هدفگذاری انجام شده چقدر موفق بوده است و افزایش و رشد امتیازات نسبت به مرحله اولیه که در اول سال انجام داده اید مزیت محسوب می شود(البته میزان موفقیت و درصد رشد براساس فرمول مندرج در راهنما باید محاسبه گردد)

برای خرید و دانلود روی دکمه ی زیر کلیک کنید.

تومان۲۵,۰۰۰خرید و دانلود فایل

این فرم با توجه به هفت ساحت طرح تدبیر زیر توسط منطقه تهیه و فعالیتهای مدنظر در آن جانمایی میشود:

 1. ساحت تربیت دینی اخلاقی وعبادی
 2. ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی
 3. ساحت تربیت زیستی و بدنی
 4. ساحت تربیت هنری و زیبا شناختی
 5. ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای
 6. ساحت تربیت علمی و فناوری
 7. فراساحت

?سقف امتیاز این فرم بسته به تعداد فعالیت های مورد انتظار هر منطقه متفاوت خواهد  بود ?

✅  قبل از ورود به مرحلـه خـود ارزیـابی اولیه برنامه طرح تدبیر مدیر وتیم برنامه ریزی در نشست هـای تحلیلـی از وضـعیت موجـود مدرسـه درهـریـک ازفعالیهای مندرج در جدول ۶ مطلع و اگاه می شود. و با توجه به تحلیل ها، هر یک از فعالیت هـا رااز نمره  ۰تا  ۷ارزش گذاری می نماید و نمره را در جدول شماره  ۶تحت عنوان خود ارزیابی اولیه قرار می دهد.در پایان سال نیز مجددفرم ۶ دوباره تکمیل و فعالیتهاارزش گذاری می شود.
در خود ارزیابی پایانی مدیریت مدرسه زمانی مجاز خواهد بود که به نمرات فعالیت ها در خود ارزیابی اولیه نمره ای را اضافه نماید که حتما می بایست اقدام یا اقداماتی را در قالب برنامه عملیاتی سـالانه ویـژه آن فعالیت پیش بینی و انجام داده باشد. در غیر این صورت همان امتیاز خودارزیابی اولیه تکرار می شود.
این فرم بایدپس از تکمیل نمودن در دو نسخه بهمراه برنامه سالانه(جدول۲) جهت بررسی و تایید تحویل اداره شود و پس از تایید اداره مدیر اجرای برنامه خود شروع نماید.
برای تسریع و تسهیل فرایند بررسی و تایید و همچنین ارزیابی هر سال قابلیتی در سامانه همگام ایجاد می گردیده است تا این بررسی و تایید بصورت الکترونیکی انجام شود ولی امسال تا ک

جدول شماره ۴برنامه تدبیر

نمونه فرم پیشنهادی برای خودارزیابی بهبود فرایندهای مدیریت مدرسه

این فرم برای رصد فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه سالانه مدرسه و حصول اطمینان ازاجرای صحیح برنامه ها در مسیر تعیین شده پیشنهاد گردیده است.مسئول اجرای هر قسمت از برنامه سالانه با استفاده از این فرم متناسب با برنامه ودربازه زمانی که توافق شده است نسبت به ارزیابی مسئولیتی که پیگیری واجرای آن به او واگذار شده است اقدام می کند.
این فرم کمک می کند تا اگر برای انجام فعالیت مشخص شده مانع و مشکلی وجود داشته باشد مورد بررسی قرار بگیرد وراهکاری در نظر گرفته شود ومانع رفع شود وبرنامه یا فعالیت محقق شود.گاهی پیش می آید که روش و اقدامات اجرایی پیش بینی شده بعلت موانع ومشکلات نیاز به تغییر و بازبینی دارد.
مسئول اجرا با اشرافی که بر فعالیت دارد با استفاده از این فرم  برای رفع این موانع راهکار پیشنهاد می دهد.

 نحوه ی  تکمیل  جدول شماره ۴ برنامه طرح تدبیر

 جدول شماره ۴ برای  خودارزیابی و  پیگیری اجرای فعالیت ها ست و به این صورت تکمیل میگردد:
مسئول هر قسمت از برنامه یا مسئول هر  ساحت پایان هر ماه یا هر ۴۵ روز  یکبار طبق توافق با مدیر باید از روند پیشرفت و اجرای فعالیتهایی که  مسئولیتش را به او سپرده اند  ارزیابی کند و در  این فرم بنویسد ( آنچه  که واقعیت هست را باید بنویسد) و بابت فعالیتهایی که احیانا انجام نشده یا ناقص انجام شده ،راهکار مناسب را ارائه دهد و به اطلاع مدیر هم  برساند و راهکار مناسب را نیز پیش بینی و در جدول  ثبت نماید سپس هر ۲ ماه و یا هر ۳ ماه یکبار در جلسه ی  شورای مدرسه این خود ارزیابی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا برای رفع نواقص برنامه ریزی شود.
جداول برنامه تدبیر
⭐️جدول شماره ۱ مربوط به گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه است
⭐️جدول شماره ۲ چارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه ست
⭐️جدول شماره ۳ تقویم اجرایی ست
⭐️ جدول شماره ۴ نمونه فرم پیشنهادی ارزبابی فرایندی ست
⭐️جدول شماره ۵ نمونه فرم ارزیابی ویژه ارزیابان است
⭐️جدول شماره ۶ فرم خودارزیابی است که توسط مدیر یکبار در ابتدای سال و یکبار در انتهای سال تکمیل می شود

 فعالیتهای مربوط به برنامه ی تدبیر  در تابستان و قبل از شروع سال تحصیلی

۱٫ تکمیل فرم خودارزیابی اولیه (فرم شماره ۶ ) سپس با توجه به این فرم خود ارزیابی اولیه ،  این فعالیتها باید انجام شود :
 ۲٫ دریافت برنامه های پیشنهادی از همکاران  جهت تدوین برنامه سالانه
۳٫ برگزاری جلسات مشورتی و هم فکری با اعضاء کمیته برنامه ریزی مدرسه .
 ۴٫ شناسایی نقاط قوت و ضعفهای مدرسه  .
۵٫ ارائه و بررسی راهکارهای مناسب جهت رفع کاستی ها و ضعفها  و تقویت نقاط قوت با توجه به منابع مالی و انسانی
۶٫ شناسایی پتانسیل و ظرفیتهای درون و برون مدرسه ای جهت استفاده از آن برای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیتی در مدرسه
۷٫ طرح موضوع در شورای معلمان و شورای انجمن اولیا و مربیان  و تبادل نظر در مورد اجرای برنامه ی تدبیر
 ۸٫  نوشتن برنامه سالانه
۹٫ تنظیم جدول خودارزیابی فرایندی
 ۱۰٫ تنظیم جدول بازه زمانی خودارزیابی فرایندی.
۱۱٫  تعیین مسئولین ساحت ها و صدور ابلاغ داخلی برای انها.
۱۲٫ برگزاری جلسه برای مسئولین ساحت ها و توجیه آنان جهت انجام وظایف شان در راستای اجرای برنامه تدبیر
۱۳٫  برگزاری جلسه یا جلسات  توجیهی لازم برای کلیه همکاران .

 جدول شماره ۶ طرح تدبیر

 جدول شماره  ۶  در  شیوه نامه تدبیر  جدول خودارزیابی است که  یکبار اول سال و قبل از نوشتن برنامه سالانه توسط مدیر مدرسه تکمیل می شود که در اینجا  مدیرمدرسه  طبق نظر خودش و واقعیتهای موجود به فعالیتهای مدرسه خود امتیاز میدهد . امتیازها باید بین ۰ تا ۷ وارد شود (که شاید در بعضی موارد به مدرسه اش  امتیاز بالا و در بعضی موارد  امتیاز پایین بدهد) و سپس برنامه سالانه را طبق این واقعیت و شرایط موجود و وضع فعلی  می نویسد  و سعی می کند با مشورت و تبادل نظر و با کمک تیم برنامه ریزی مدرسه  در  نوشتن برنامه سالانه  برای ارتقا مواردی که به هر دلیل  امتیاز یا امتیازات کم تری را کسب کرده  فعالیتهایی را پیش بینی کند و برنامه ریزیهای لازم را داشته باشد  و در طی سال این برنامه ها را  اجرایی کند تا در آن  فعالیتهای مورد نظر بتواند سطح مدرسه را  ارتقا دهد و تلاش می کند تا جایی که  امکان دارد  امتیاز مدرسه  را با کوشش و برنامه های تدوین شده  بالا ببرد تا  بتواند در خودارزیابی پایانی امتیاز بیشتری را کسب کند . (برنامه ریزی ها باید در جهت تقویت نقاط قوت و رفع یا کاهش نقاط ضعف باشد)
⭐️ در پایان سال هم  با توجه به فعالیتهای انجام شده ، مجددا  فرم ۶ را به عنوان خودارزیابی پایانی تکمیل می کند

 هدف  در اجرای برنامه تدبیر ، انجام  درست و صحیح فعالیتهاست  نه کسب امتیاز ، که البته  با برنامه ریزی صحیح به هر دو هدف  خواهند رسید

بنابراین  جدول شماره ۶ برنامه تدبیر جهت اجرا در سال تحصیلی ۹۹-۹۸  ارسال  می گردد. شایسته است؛ با عنایت به موارد زیر برنامه ریزی لازم جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه  انجام شود .

 • ۱-ضروری  است مدیران محترم مدارس در تدوین برنامه سالانه از فرم پیوست (جدول جدید شماره ۶ ارزیابی بهبود فرایندها) استفاده نمایند.
 • ۲- شیوه اجرای برنامه تدبیر کما کان مثل سنوات گذشته می باشد و تغییری در چارچوب اجرا ندارد.
 • ۳- جدول شماره ۶ بعنوان  تنها تغییر برنامه تدبیر در سال تحصیلی پیش رو  به پیوست تقدیم می گردد.(فرم متناسب سازی شده برنامه تدبیر با ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین)
 • ۴- علاوه بر جدول شماره ۶ که مبنای تهیه و تدوین برنامه سالانه ، خود ارزیابی و ارزیابی بیرونی مدارس است نکات قابل توجه در اجرا جهت آگاهی  و شناخت مدیران و کارشناسان در ذیل جدول درج شده است که توجه به آنها در اجرای برنامه ضروری می باشد.
 • ۵ –برگزاری جلسات توجیهی و کارگاههای آموزشی جهت تبیین جدول بازنگری شده شماره ۶ برنامه تدبیر به همراه فرم مبانی آن برای مسئولین ادارات استان ،مناطق ،نواحی و مدیران مدارس جهت افزایش کیفیت اجرای برنامه مورد نظر است.
 • ۶- مشارکت وهمراهی در نظارت ، بازید ها و ارزیابی مدارس دوره ابتدایی در بین معاونت های استان و مناطق ، بر اساس جدول جدید شماره ۶ برنامه تدبیر مورد انتظار است.

ساحت هایی ششگانه که برنامه تدبیر

ساحت های شش گانه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
 (مبانی نظری سند تحول بنیادین)

۱- ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخلاقی– پذیرش آزادانه و آگاهانه دین اسلام

 1. – تلاش مداوم جهت ارتقای ابعاد معنوی وجودی خویش و دیگران از طریق برقراری ارتباط با خداوند (عبادت و تقید به احکام دینی) و دعوت سایرین به دینداری و اخلاق مداری
 2. – خود شناسی و دیگرشناسی برای پاسخ­گویی مسئولانه به نیازها، محدودیت­ها و پیشرفت ظرفیت­های وجودی خویش و دیگران.
 3. – تلاش پیوسته برای حضور مؤثر و سازنده دین و اخلاق در تمام ابعاد فردی و اجتماعی

۲- ساحت تربیت اقتصادی و حرفه­ای

 1. – تدبیر امر معاش و زندگی اقتصادی با درک موقعیت اقتصادی خود و جامعه و تلاش برای بهبود پیوستۀ آن
 2. – درک و فهم مسائل اقتصادی خود و جامعه (در زمینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی)
 3. – تلاش فردی و جمعی برای تحقق غنا، کفاف، عمران، رشد و استقلال اقتصادی، حفظ و پیشرفت ثروت ملی، افزایش بهره­وری، تأمین رفاه عمومی و بسط عدالت اقتصادی و شناسایی عوامل فقر، فساد و تبعیض و تلاش جهت مقابله با آن­ها در سطح ملی و جهانی در جهت تشکیل جامعۀ صالح و پیشرفت مداوم آن، براساس نظام معیار اسلامی.

۳- ساحت تربیت علمی و فناوری

 1. – شناخت و بهره­ گیری از نتایج تجارب متراکم بشری در حوزۀ علم و فناوری براساس نظام معیار اسلامی
 2. – بهره ­گیری و ارزیابی از یافته­های علمی و فناورانه و ایجاد خلاقیت و نوآوری در آن­ها جهت کشف صورت­های جدید واقعیت یا خلق روش­ها و ابزارهای نوین برای وصول به اهداف متعالی در چهارچوب نظام معیار اسلامی
 3. – برنامه­ریزی و اجرای آگاهانه فعالیت­های علمی پژوهشی برای دست­یابی خود و جامعه به آیندۀ مطلوب بر مبنای نظام معیار اسلامی
 4. – برقراری ارتباط سازنده با طبیعت از طریق شناخت و استفاده از طبیعت با هدف تکریم، تسخیر، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در فعالیت­های علمی در سطح

۴- ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 1. – باز شناسی، حفظ و اصلاح آداب، رسوم، هنجارها و ارزش­های جامعه در پرتو نظام معیار اسلامی؛
 2. – درک مناسب موقعیت اجتماعی و سیاسی خود و جامعه و مواجهۀ خردمندانه یا تحولات اجتماعی و سیاسی براساس نظام معیار اسلامی
 3. – توسعه آزادی و مرتبه وجودی خویش و دیگران در پرتو درک و اصلاح موقعیت اجتماعی خود و دیگران (اعضای خانواده، خویشاوندان، دوستان، همسایگان، همکاران و همشهریان و هموطنان و … )
 4. – برقراری رابطه سازنده و مناسب با ایشان بر اساس نظام معیار اسلامی و کسب صفاتی جمعی نظیر احسان، مهرورزی، انصاف، خیرخواهی، بردباری، وفاق، همدلی و مسالمت‌جویی
 5. – آمادگی جهت تشکیل خانواده و حفظ و تداوم آن به مثابۀ مهم­ترین نهاد تحقق بخش جامعۀ صالح براساس ارزش­های نظام معیار اسلامی
 6. – تعامل شایسته با نهاد دولت و سایر نهادهای مدنی و سیاسی و کسب شایستگی­هایی نظیر رعایت قانون، مسئولیت­پذیری، مشارکت اجتماعی و سیاسی و پاسداشت ارزش­های اجتماعی در جهت شکل‌گیری جامعۀ صالح و پیشرفت مداوم آن براساس نظام معیار اسلامی؛
 7. – بازشناسی فرهنگ و تمدن اسلامی
 8. – مشارکت جمعی مؤثر در حیات اجتماعی و سیاسی با رعایت اصول حق­طلبی، حفظ کرامت و عزت، ظلم ستیزی، عدالت­خواهی.
 9. خرید برنامه طرح تدبیر

۵- ساحت تربیت زیستی و بدنی

 1. – درک ویژگی­های زیستی خود و پاسخ­گویی مسئولانه به نیازهای جسمی و روانی خویش
 2. – تلاش پیوسته جهت حفظ و ارتقای سلامت و بهداشت جسمی و روانی خود و دیگران بر اساس نظام معیار اسلامی؛
 3. – بصیرت نسبت به سبک زندگی انتخاب شده و ارزیابی پیامدهای آن دربارۀ خود، جامعه و طبیعت براساس نظام معیار اسلامی؛
 4. – تلاش فردی و جمعی برای حفظ و ارتقای سلامت و ایمنی افراد جامعه در سطح محلی، ملی و جهانی براسای نظام معیار اسلامی؛
 5. – کوشش مداوم فردی و جمعی برای حفاظت از محیط زیست و احترام به طبیعت بر اساس نظام معیار اسلامی؛

۶- ساحت تربیت زیبایی شناختی و هنری

 1. – درک معنای پدیده­ها و هدف رویدادهای طبیعت / هستی برای دست­یابی به درک کلی از جهان هستی و جایگاه خویش در آن بر اساس نظام معیار اسلامی ؛
 2. – رمزگشایی و رمز گردانی از پدیده­های آشکار و پنهان طبیعت / هستی و ابراز آن به زبان هنری  ؛
 3. – درک زیبایی­های جهان و آفرینش به منزلۀ مظاهر جمال و کمال الهی و ارتقای ذائقه زیباشناسانۀ خود؛
 4. – بهره­گیری از قدرت تخیل خود در خلق آثار هنری با هدف حفظ تعالی میراث هنری در سطح ملی و جهانی

ابلاغیه برنامه طرح تدبیر

جناب آقای :….

با سلام و آرزوی توفیق

در راستای  اجرای برنامه ارتقاء مدیریت آموزشگاهی (برنامه تدبیر) وتحقق چشم انداز ترسیم شده از مدرسه مطلوب در افق ۱۴۰۴در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت جناب عالی به عنوان مسئول اجرای  برنامه تدوین شده تیم برنامه ریزی مدرسه درساحت/فرایند/فعالیت…..آموزشگاه منصوب می شوید.

امید است باتوکل به خدای متعال وبا همکاری دیگرکارکنان براساس راهنمای برنامه   برای تحقق اهداف برنامه  تدبیر وبهبود فرایندها در این واحد آموزشی اهتمام نمایید..

 

صورتجلسه برنامه طرح تدبیر

بسمه تعالی

باسلام واحترام به پیوست نمونه فرم پیشنهادی برای تدوین برنامه عملکردی سالانه بر اساس طرح تدبیر  ارسال می گردد .هدف از اجرای طرح تدبیر ارتقای کیفیت مدیریت مدرسه ، بهبود فرایندهای مدیریت مدرسه به منظور ارتقا سطح عملکرد و کیفیت، نهادینه سازی برنامه محوری در مدیریت مدارس، بهبود سطح عملکرد مدرسه، توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت،کارگروهی در مدرسه با بهره گیری از توانمندی های کلیه کارکنان .

همکاران گرامی درتهیه و تدوین برنامه سالانه رعایت نکات ذیل مورد استدعاست:

۱-تشکیل ستاد برنامه ریزی(مدیر، معاونین، مشاورین، مربیان، معلمان، نماینده اولیا و….)

۲- تشریح وضعیت موجود(وضعیت ساختمان، تعداد اتاق ها،آزمایشگاه،کارگاه، فضای سبز،تعدادکلاس، تعداد دانش آموز، تعداد معلمان،مشخصات کامل کارکنان اداری و اجرایی و…..)

۳-وضعیت مورد انتظار بر اساس وضعیت موجود با چند گام رو به جلو

۴-نتایج دستاورد ها با توجه به وضعیت مورد انتظار

۵-نظارت و ارزیابی،فرایند گردآوری،ترکیب و تفسیر اطلاعات به دست آمده درصورت تحقق اهداف مدرسه ،در شناسایی و ارتقاکیفیت فعالیت های عملیاتی

صورتجلسه ی طرح تدبیر

اولین جلسه تیم برنامه ریزی آموزشگاه  بمنظورهم اندیشی در راستای اجرای مطلوب برنامه تدبیرباهدف  ارتقای کیفیت مدیریت آموزشکاه در سال تحصیلی ، بهبود فرایندهای مدیریت مدرسه به منظور ارتقا سطح عملکرد و کیفیت، نهادینه سازی برنامه محوری در فرایندهای اجرایی آموزشگاه و همچنین  بهره گیری از ظرفیت و توانمندی نیروی انسانی در رشد و بهبود فرایندها ی دبستان در روز شنبه مورخه  راس ساعت صبح۱۰ باحضوراعضای  محترم  وبا تلاوت ایاتی از کلام ا… مجید تشکیل گردید .

درابتدای جلسه مدیر محترم مدرسه ضمن تشکراز اهتمام وپشتکار همکاران در سال گذشته برای اجرای هرچه بهتربرنامه تدبیر در آموزشگاه خواستارهماهنگی بیش از پیش  بین اعضاجهت تحقق بهینه ی هدف گداری انجام شده در برنامه سالانه  شد ودر ادامه اعضاء به بیان نقطه نظرات خود درباره اجرای برنامه  پرداختندکه اهم مطالب  وموضوعات مطرح شده به شرح ذیل می باشد       :

انجام خودارزیابی اولیه برای ترسیم وضعیت موجود آموزشی، پرورشی و…با بهره گیری از ظرفیت های منابع انسانی بر اساس فرم شماره (۶)

 1. تنظیم برنامه سالانه مدرسه بر اساس نتایج خود ارزیابی اولیه بامشارکت کلیه عوامل انسانی در شورای مدرسه و تصویب آن (جدول۲)
 2. تنظیم تقویم اجرایی فعالیت ها و اقدامات پیش بینی شده در برنامه سالانه
 3. ابلاغ وظایف و مسئولیت تعیین شده هریک از عوامل انسانی در جلسه ای توجیهی به صورت رسمی و مکتوب
 4. تنظیم برنامه زمانبندی مناسب در جهت نظارت و ارزیابی از فرایند انجام فعالیت ها براساس فرم شماره (۴)
 5. انجام خودارزیابی توسط هر یک از مسؤولین برنامه ها از چگونگی اجرای فعالیتها در بازه های زمانی پیش بینی شده (فرم ۴)
 6. برگزاری جلسه بررسی و تحلیل نتایج خود ارزیابی به منظورتعیین میزان پیشرفت برنامه و نقاط قابل بهبود و پیش بینی فعالیت‌ها و اقدامات برای بهبود مستمر
 7. انجام خودارزیابی پایانی(فرم شماره ۶) بر اساس خودارزیابی اولیه، ارزیابی‌های فرایندی ، خود ارزیابی های مسئولین فعالیت ها ، برنامه سالانه و نتایج اقدامات در پایان سال تحصیلی و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط
 8. همکاری و مساعدت با کارشناس بررسی کننده برنامه تدبیر و سایر بازدید کنندگان برای انجام ارزیابی بیرونی

نحوه ی ثبت خود ارزیابی برنامه تدبیر در سامانه همگام

برنامه تدبیر در سامانه همگام صرفا بمنظور ثبت نمرات خود ارزیابی و تسریع و تسهیل فرآیند ارزیابی و همچنین نظارت  فعال میشه و جزیی از فرآیند اجرای برنامه تدبیر هست و فرآیند انچنان مهم و تاثیر گذاری نیست که اجرای تدبیر در مدرسه منوط به آن باشه . شما باید طبق شیوه نامه و بارعایت دقیق گامهای تدوین برنامه و براساس فهرست فعالیتهای مورد انتظار (فرم ۶ که امسال به عنوان فهرست فعالیتهای مورد انتظار هست)که منطقه به شما اعلام کرده نسبت به تهیه برنامه سالانه اقدام کنید و در طول سال برنامه عملیاتی خود را  طبق راهنما مانند سال قبل در مدرسه اجرا کنید.
اگر تدبیر در همگام فعال شد که نمرات خود را ثبت می کنید در غیر اینصورت نباید تاثیری در اجرای تدبیر در مدرسه شما داشته باشد. فرمهای مربوطه را بصورت دستی تکمیل  کنید
سوال: لطفا بفرمایید در راستای اجرای برنامه تدبیر در  هر پوشه باید  چه مستنداتی قرار بگیرد؟
 جواب: جمع آوری مستندات بستگی به اقدامات اجرایی هر مدیر دارد که برای  رسیدن به هدف هر فعالیت مطرح شده در فرم ۲ چه اقدامات اجرایی را پیش بینی نموده است و مستندات هر مدرسه ممکن است طبق برنامه ای که مدیر نوشته است با مدرسه دیگر متفاوت باشد  . شما ببینید برای هر فعالیت قرار است  چه کاری انجام دهید وقتی انجامش دادید عکس یا صورتجلسه یا هر چیزی دیگری که صلاح میدانید که  مربو ط به آن اقدامتان هم   هست را به عنوان مدرک توی پوشه ها بگذارید که به ارزیاب نشان دهد آن اقدام در مدرسه شما صورت گرفته است.

 

مستندات کلیه اقدامات در راستای نظارت وارزیابی بر اجرای برنامه سالانه طرح تدبیر و رصد فرایندهای در حال اجرا اموزشگاه

 1. ابلاغ های صادرشده برای مسولین اجرا
 2. صورت جلسات توجیهی تشکیل شده برای تبیین چهارچوب ارزیابی
 3. جدول وتقویم زمانی تنظیم شده برای انجام ارزیابی ها
 4. مستندات مربوط به نحوه ارزیابی ها(جدول ۴ ،۶،۵ ـنظر سنجی ها_مقایسات آماری_ آزمون ها
 5. نمودارهای تحلیلی تهیه شده مرتبط به محور(نتایج مسابقات ،رشد ویا کاهش آماری داده ها و اطلاعات،درصد رشد)معیارها و شاخص های ارزیابی و انداره گیری
 6. اطلاعات جمع اوری شده در راستای ارزیابی(فرمهای خودارزیابی ،مصاحبه ها ،پرسش نامه ها ،مشاهدات و…)
 7. صورت جلسات ومستندات مربوط به تحلیل نتایج ارزیابیها در تنظیم واجرای برنامه و بهبود مستمر فعالیت ها
 8. خودارزیابی های انجام شده
 9. معیارهایی تعیین برای ارزیابی
 10. گزارشات مسولین اجرا
 11. ارزیابی های فرایندی درون مدرسه ای
 12. صورت جلسات تیم برنامه ریزی
 13. مستندات کاربست نتایج ارزیابی ها
 14. مستندات خروجی و مصوبات جلسات
 15. مصوبات تیم برنامه ریزی
 16. مستندات نتایج حاصل از کاربست مصوبات
  و…

برای خرید و دانلود روی دکمه ی زیر کلیک کنید.

تومان۲۵,۰۰۰خرید و دانلود فایل

برنامه سالانه دارای چه مستند سازی هایی میباشد؟

برنامه سالانه ی سایت ما دارای 10 ها مستند سازی مختلف ویژه ی مدیران و معاونان میباشد.

صورتجلسات برنامه سالانه و تقویم اجرایی وجود دارد؟

صورتجلسات برنامه سالانه و تقویم اجرایی به صورت کامل و ورد در دسترس است

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *